Juridische Helpdesk Strategisch HRM

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Strategisch HRM

 • Hoe wordt bepaald hoeveel formatie per functie ontslagen gaan worden?

  Het is aan u als schoolbestuur om invulling te geven aan uw bestuursformatieplan, met instemming van de P(G)MR. Het schoolbestuur dient hierbij de afwegingen te maken die ten goede komen aan de doelstellingen van het onderwijs.

  Op basis van het bestuursformatieplan kunt u vaststellen hoeveel formatie u nodig heeft en kunt u vaststellen hoeveel mensen u moet ontslaan. In uw bestuursformatieplan kunt u bijvoorbeeld een aantal scenario’s uitwerken voor de invulling van uw formatie en dan met de P(G)MR afstemmen welke de voorkeur geniet.

  U kunt ook vooraf in gezamenlijkheid met uw P(G)MR een aantal prioriteiten vaststellen op basis waarvan u uw bestuursformatieplan gaat opstellen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Mogen we ook na 1 mei het formatieplan vaststellen?

  Conform de CAO PO dient het bestuursformatieplan voor 1 mei vastgesteld te worden, met instemming van de P(G)MR. Hier gaat het alleen om het aantal formatieplaatsen per functie. Van 1 mei kan worden afgeweken als ‘zwaarwegende redenen of omstandigheden zich daartegen verzetten’. Dit moet ‘terstond ter kennis gebracht’ worden van de GMR. Indien u dit overweegt, dient u de procedures zorgvuldig te volgen en u dient aan te tonen dat u zwaarwegende redenen heeft om van deze datum af te wijken.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Wanneer moeten personeelsleden worden geïnformeerd over plaatsing in RDDF?

  Het informeren van personeelsleden die het betreft: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de zomervakantie. Het schoolbestuur dient voor 1 mei het meerjarenformatiebeleid/een bestuursformatieplan vast te stellen en de wijze waarop de middelen bovenschools dan wel aan de scholen worden toegedeeld.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Hoe werkt het ontslagrecht in het bijzonder onderwijs?

  Er zijn vier manieren om een medewerker te ontslaan:

  1. Met wederzijds goedvinden: de medewerker stemt in met zijn ontslag, of er wordt een beëindigingsovereenkomst afgesloten.
  2. Opzeggen met toestemming van UWV: bij bedrijfseconomische redenen en bij ziekte.
  3. Ontbinding bij de kantonrechter: bij redenen gelegen in de persoon van de medewerker.
  4. Opzeggen zonder toestemming van UWV: proeftijd en dringende reden.

  De reden van ontslag bepaalt welke procedure doorlopen moet worden. Een werkgever mag dus niet kiezen of een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij de kantonrechter of bij UWV.

  Bij een reorganisatie en RDDF-plaatsingen is de tweede ontslagroute aan de orde. Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen, hetgeen aan de orde is bij een reorganisatie, dient een werkgever in het bijzonder onderwijs een ontslagvergunning te vragen bij het UWV. Het UWV hanteert daarbij het afspiegelingsbeginsel.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Hoe verhoudt de ABP-pensioenpremie zich ten opzichte van de markt?

  Vergelijking met andere grote pensioenfondsen toont aan dat -door de combinatie van een luxe regeling en een gemiddeld wat ouder deelnemersbestand- de ABP-premie relatief hoog is. De gemiddeld pensioenpremie in Nederland is ca. 16 procent van de loonsom. De totale afdracht voor de ABP-regeling (inclusief overgangsregelingen) is ruim 20 procent van de loonsom. Als pensioenpremie een te groot beslag legt op de loonruimte, veroorzaakt dit uitholling van andere arbeidsvoorwaarden. Wat -zeker in een gespannen arbeidsmarkt- concurrentie met de marktsector moeilijk maakt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

Pagina's