Juridische Helpdesk

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden over

 • Wat is er in de CAO PO geregeld met betrekking tot duurzame inzetbaarheid bij startende leraren?

  Voor startende leraren geldt dat zij, naast de 40 uur duurzame inzetbaarheid als bepaald in artikel 8A.3, een bijzonder duurzaamheidsbudget toegekend krijgen van 40 uur per jaar.

  Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk voor startende leraren. De uren worden in overleg tussen werkgever en werknemer ingezet. 

  Onder startende leraren vallen de leraren die ingeschaald zijn in schaal L10-1/ 11-1 en L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Is er een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

  De transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020 door UWV met terugwerkende kracht gecompenseerd worden. UWV vergoedt de transitievergoeding tot en met de dag nadat de twee jaar ziekteperiode voorbij is.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Een werknemer met een AOW-gerechtigde leeftijd wordt ziek, tot wanneer geldt dan de loondoorbetalingsverplichting?

  Artikel 4 lid 2 van de ZAPO meldt dat de loondoorbetaling van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 13 weken na de eerste ziektedag eindigt. De werknemer heeft deze 13 weken recht op 100% van het salaris. De CAO PO sluit hier aan bij de wettelijke regeling. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van Rijksoverheid

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer een medewerker het basisbudget duurzame inzetbaarheid op wenst te nemen voor verlof, moeten dan eerst de uren in het bijzonder budget opgenomen zijn?

  Een medewerker die het basisbudget van 40 uren (artikel 8A.3 CAO PO), in wenst te zetten voor verlof, dan dient eerst het bijzonder budget van 130 uren (artikel 8A.6 CAO PO), op te nemen. Dit is te vinden in artikel 8A.6 lid 4 CAO PO.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Mijn werknemer geeft aan minder uren te willen werken, waar dien ik dan rekening mee te houden?

  De cao voor primair onderwijs heeft hier geen bepalingen over. Dit betekent dat de wet gevolgd dient te worden. Op grond van de Wet flexibel werken kan de werknemer de werkgever verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur indien de werknemer ten minste 26 weken in dienst is bij de werkgever. Het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur dient in ieder geval 2 maanden van te voren schriftelijk bij de werkgever ingediend te zijn. Het verzoek omvat in ieder geval de gewenste ingangsdatum, alsmede de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week en de gewenste spreiding van de werktijd van de uren over de week. De werkgever kan een verzoek van de werknemer afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang. Het is onder omstandigheden verdedigbaar dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang als het verzoek leidt tot problemen omtrent de bezetting van de vrijgekomen uren, gebied van veiligheid of als er problemen zijn in verband met roostertechnische aard. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Waar dienen scholen rekening mee te houden waar het gaat om de klachtenregeling?

  Artikel 14 Wpo stelt het hebben van een klachtenregeling verplicht. Verzorgers en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over: discriminatiekwesties, het nalaten van gedragingen, en het niet nemen van beslissingen van het bevoegd gezag. De regeling dient er in te voorzien dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie, die ten minste uit drie leden bestaat waaronder één voorzitter. De regeling waarborgt dat de behandeling van de klacht niet gedaan wordt door iemand die rechtstreeks betrokken is. De klachtencommissie dient binnen 4 weken een beslissing te nemen over de ingediende klacht. In de beslissing dient te staan of de klacht gegrond is of niet en welke eventuele ordemaatregelen genomen dient te zijn. Een uniforme modelklachtenregeling vindt u hier: Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs. Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Geldt er een opzegtermijn (als bedoeld in artikel 3.9 CAO PO) voor het beëindigen van een tijdelijk contract dat van rechtswege afloopt?

  Nee, bij een dienstverband voor bepaalde tijd dat van rechtswege afloopt geldt tegen het einde van het dienstverband geen opzegtermijn als bedoeld in artikel 3.9 CAO PO. Wel geldt een aanzegverplichting (artikel 7:668 lid 1 BW en artikel 3.3 CAO PO). Aanzeggen is de bevestiging of een dienstverband wel of niet eindigt na de overeengekomen einddatum en bij verlengen onder welke voorwaarden dit geschiedt. De aanzegplicht is niet van toepassing indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden of als het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is bepaald (artikel 7:668 lid 1 BW). Aanzeggen dient te geschieden uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt (artikel 7:668 lid 1 BW). Dit is anders in het geval het een overeenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden betreft met uitzicht op vast (artikel 3.1 lid 2 CAO PO, artikel 3.3 lid 3 CAO PO). Op grond van artikel 3.3. lid 3 CAO PO geldt dan een aanzegtermijn van 2 maanden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Waar moeten we rekening mee houden als een een ex-werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer voor bepaalde tijd in dienst komt op grond van tijdelijke gelden (NPO)?

  Een werknemer die in dienst was voor onbepaalde tijd, kan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd met dezelfde werkgever, wel dient de werkgever er dan rekening mee te houden dat de Ragetlie-regeling mogelijk van toepassing kan zijn. De Ragetlie-regeling houdt in dat indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, eenmaal wordt voortgezet door een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt. Dit betekent voor werkgevers die op deze wijze een arbeidsovereenkomst met werknemers aangaan, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een rechtsgeldige wijze op dient te zeggen. De Ragletie-regeling is niet meer van toepassing als er een periode van meer dan 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd heeft gezeten. Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen van toepassing. De Ragetlie-regeling geldt niet als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging bij UWV of door ontbinding is beëindigd. De Ragletie-regeling geldt wel als er sprake is geweest van een opzegging door wederzijds goedvinden. Tevens is de Ragetlie-regeling is niet van toepassing indien de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van een daartoe strekkend beding. De Ragetlie regel is in de wet geregeld in artikel 7:667 lid 4 BW. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Coronavirus (COVID-19) en Werkgeverszaken.

 • Is er een minimum aantal uren bewegingsonderwijs dat moet worden gegeven in het funderend onderwijs?

  Per 2023 wordt geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs aan elke leerling in het funderend onderwijs verplicht gesteld. Het gaat daarbij om twee lesuren (in totaal minimaal 90 minuten / twee keer 45 minuten).

  De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs van het ministerie van OCW ondersteunt basisscholen om te voldoen aan deze wettelijke eis voor bewegingsonderwijs vanaf 2023. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen tijdens de schooldag te stimuleren. Meer informatie over deze subsidie vind je op de site van de KVLO.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Gym en bewegen.

 • Klopt het dat met een vervroegde IVA uitkering nog steeds de 104 weken aangehouden worden voordat we als bestuur de medewerker kunnen ontslaan?

  Op het moment dat iemand een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering heeft, dient inderdaad nog steeds de 104 weken aangehouden te worden voordat de medewerker mag worden ontslagen. Wanneer iemand ziek is, zijn er twee mogelijke uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA): de WGA(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA. Iemand krijgt een IVA uitkering wanneer de medewerker 20% of minder van het oude loon kan verdienen en er een grote zekerheid is dat dit in de toekomst zo blijft. In sommige situaties is het al eerder duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is of naar aanleiding van een ongeval. Wanneer duidelijk is dat iemand niet kan werken èn niet meer beter wordt, kan er vervroegd WIA aangevraagd worden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

Pagina's