Juridische Helpdesk

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden over

 • Wie is verantwoordelijk voor een invalkracht in de Ziektewet?

  Door de Modernisering Ziektewet zijn werkgevers financieel verantwoordelijk voor medewerkers die na een dienstverband bij de betreffende werkgever in de Ziektewet terechtkomen. Dat geldt ook voor medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden en op dat moment geen andere werkgever of WW-uitkering hebben.

  Omdat in het primair onderwijs veel met invallers wordt gewerkt, komt deze situatie binnen deze sector regelmatig voor. Sterker nog: Het komt ook voor dat de betreffende medewerker drie, vier, of vijf werkgevers heeft gehad in de laatste vier weken voordat hij of zij ziek werd.

  De vraag die dan rijst is welke werkgever is er verantwoordelijk is voor deze medewerker? Is dat alleen de laatste werkgever, of zijn het alle werkgevers waar de medewerker in de laatste 4 weken heeft gewerkt?

  Het UWV heeft laten weten dat alleen de laatste verantwoordelijk is voor deze medewerker. Dit betekent dat alleen die werkgever de medewerker ziek moet melden bij UWV en dat ook alleen hij financieel verantwoordelijk wordt gehouden voor de medewerker.

  Indien u niet de laatste werkgever bent zou u dus:

  • Geen boete moeten kunnen krijgen wegens het niet ziekmelden van uw ex-medewerker bij UWV
  • Niet financieel verantwoordelijk moeten worden gehouden voor uw ex-medewerker.

  Mocht dit toch gebeuren, dan is ons advies om in bezwaar te gaan en dit ook aan ons te melden.

  Let wel op: Wanneer twee dienstverbanden bij verschillende werkgevers tegelijkertijd aflopen, dant bent u wel beiden verantwoordelijk. Er zijn dan immers twee laatste werkgevers.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Hoe kunnen wij binnen de fiscale regels een tablet verstrekken aan een werknemer?

  Tablets voor zakelijk gebruik zijn in de herfst van 2014 door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst.

  Eerder pleitten PO-Raad en VO-raad al voor aanpassing van de fiscale regels met betrekking tot tablets in het onderwijs. Zij stuurden daarover gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer.

  Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, e-mailen en het versturen van berichten. En niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee komt ook de 90%-regel die voor computers geldt, te vervallen. Computers moeten vrijwel volledig zakelijk worden gebruikt, voor tablets die belastingvrij worden verstrekt, hoeft dat gebruik slechts 10% te zijn.

  Aan de onduidelijkheid over het al dan niet rekenen van loonheffing over zakelijke tablets is met deze uitspraak een einde gekomen. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die op grond van deze uitspraak onterecht betaalde loonheffing willen terugvorderen, zich te wenden tot de Belastingdienst.

  Eerdere regels

  Eerder golden de volgende regels:

  De belastingdienst ziet het verstrekken van een tablet aan medewerkers als een vorm van loon in natura, tenzij u wettig en overtuigend kunt bewijzen dat de tablet voor minimaal 90 procent wordt gebruikt voor werk gerelateerde activiteiten. In de praktijk blijkt dit bewijs niet eenvoudig te leveren. Gevolg is dat over de waarde van de tablet loonbelasting moet worden afgedragen. De tablet mag wel worden meegenomen in de werkkostenregeling voor zover daar ruimte voor is.

  Het verstrekken van aanvullende vergoedingen aan medewerkers, buiten de werkkostenregeling om, is strikt genomen volgens de cao niet toegestaan. Maar hier is geen controle of handhaving op. Als u besluit toch een aanvullende vergoeding in de vorm van een tablet te verstrekken, dan dient u er rekening mee te houden dat de aanvullende vergoeding wordt gezien als loon en dat daar dus ook loonbelasting en eventuele premies over moeten worden betaald.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Financiën en ICT in het onderwijs of het onderwerp Bekostiging.

 • Wat is School aan Zet?

  Het programma School aan Zet adviseert schoolbesturen en scholen die dat wensen, bij een adequate aanpak om de gezamenlijke ambities te realiseren. Hierbij neemt School aan Zet niet de functie van reguliere partijen binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur over. School aan Zet heeft juist tot doel vraagsturing op de markt voor onderwijs ondersteuning te versterken. Zo helpt School aan Zet u bijvoorbeeld bij het formuleren van passende doelstellingen door samen met u te reflecteren op de situatie van uw scholen en mogelijke verbeterpunten. School aan Zet brengt u in contact met partijen die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikken of waar andere scholen al goede ervaringen mee hebben opgedaan. Zodat u de door u gestelde doelen kunt realiseren.

  De kosten van de ondersteuning door School aan Zet komen voor rekening van OCW. De kosten voor meer vergaande ondersteuning of expertise, die nodig is bij het realiseren uw doelen, kunt u inkopen vanuit de extra middelen die u via de prestatiebox ontvangt aangevuld met het geld dat u via de lumpsum ontvangt. U wordt als schoolbestuur actief benaderend door School aan Zet. U kunt natuurlijk ook zelf al een kijkje nemen op www.schoolaanzet.nl.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Waarom zou ik lid worden van de PO-Raad?

  Als brancheorganisatie voor alle besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kan de PO-Raad de gemeenschappelijke belangen behartigen. Als lid kunt u zelf input leveren om de beleidsrichtingen mede te bepalen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor persvragen kunt u terecht bij persvoorlichter Harm van Gerven. Voor vragen over uw individuele situatie kunt u contact opnemen met onze Helpdesk. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar info@poraad.nl.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Is de PO-Raad een onderdeel van het ministerie?

  De PO-Raad is geen onderdeel van het ministerie van OCW. De PO-Raad is in het leven geroepen door vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), met als doel om tot één sectororganisatie te komen, die de belangen van het primair onderwijs behartigt. De PO-Raad is een vereniging, waarvan de scholenbesturen de leden zijn. De leden kunnen hun directe invloed uitoefenen op de Algemene Leden Vergaderingen (ALV).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Kan ik meepraten over het beleid van de PO-Raad?

  De PO-Raad wil haar leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom is het van groot belang dat u ons als lid laat weten wat er bij u leeft. U heeft als lid direct en statutair invloed op de Algemene Ledenvergadering. Wij vragen u daarnaast ook uw input te geven op bijvoorbeeld onze netwerkbijeenkomsten rond uiteenlopende thema’s. Voor meer informatie over de netwerken klikt u hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Hoe komen de standpunten van de PO-Raad tot stand?

  De PO-Raad vertegenwoordigt haar leden, oftewel de schoolbesturen. De standpunten van de PO-Raad vertegenwoordigen dus de standpunten van de schoolbesturen. Door middel van netwerkbijeenkomsten en onderzoeken worden de behoeften in kaart gebracht. Wilt u hiervan deel uitmaken? Meld uzelf dan aan voor één van de netwerken

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Wat doet de PO-Raad?

  De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moet de PO-Raad luisteren naar de leden (in al hun verscheidenheid, in richting, regio en grootte), de problemen verwoorden en in overleg/onderhandeling met anderen tot een oplossing zien te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector (resultaatgericht zijn). De grootste ambitie voor de vereniging is dat de sector primair onderwijs het onderwijs op zo’n peil brengt dat het bijdraagt aan een hoogwaardige kenniseconomie, afgezet tegen een internationaal vergelijkbaar referentiepunt. De PO-Raad sluit actief strategische allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om de doelen van de sector primair onderwijs te verwezenlijken. Hierbij is er bijzondere aandacht voor verbindingen met partners uit de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs, omdat het primair onderwijs de schakel vormt tussen die twee. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Wat is de PO-Raad?

  De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

Pagina's