Helpdesk

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden over

 • Waarom is het juist nu belangrijk om een po/vo benchmark te ontwikkelen?

  Zowel de PO-Raad als VO-raad zetten al een aantal jaar in op versterken van verantwoording en het leren van elkaar. Dit kreeg een extra impuls door het advies van de Onderwijsraad over de versterking van de lumpsum. Het ministerie van OCW kondigde op basis van dit advies verplichte benchmarks aan voor schoolbesturen. Als sector willen we die verplichting voor zijn en zelf regie voeren op de ontwikkeling van die benchmark.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur of het onderwerp Benchmark.

 • Wat is de po/vo benchmark?

  De po/vo benchmark vergelijkt prestaties en inzet van middelen van alle schoolbesturen, waardoor schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Met behulp van de benchmark kunnen schoolbesturen een rijker gesprek voeren met schoolteams, GMR, ouders en leerlingen. Dat helpt bij de verantwoording richting intern toezicht en de Onderwijsinspectie. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur of het onderwerp Benchmark.

 • Tellen de avonduren van een schoolkamp mee als onderwijstijd?

  Als onderwijstijd op schoolkamp gelden alleen de uren die op een reguliere schooldag van de school ook als onderwijstijd gelden. Het schoolkamp vindt dus voor een deel binnen onderwijstijd plaats en voor een substantieel deel buiten onderwijstijd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Op 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer in werking. Hoe hoog is die compensatie?

  De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. Op grond van de wet wordt over de periode waar sprake was van een loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie, vanwege de toepassing van de opzegtermijn in de cao of als het dienstverband slapend is gehouden) ook transitievergoeding opgebouwd. Dit gedeelte van de transitievergoeding is de werkgever wel verschuldigd, maar wordt door UWV niet gecompenseerd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

  Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) komt er per 1 januari 2020 een onderscheid tussen een hoge en lage WW-premie. In het primair onderwijs betalen wij echter niet de standaard WW-premies maar de Ufo-premie voor overheidswerkgevers. Verandert er daardoor iets voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

  De premiedifferentiatie WW zal niet gelden voor overheid en onderwijs. Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) blijft bestaan en de premie daarvoor ook. Dit komt onder andere doordat de overheid eigen risicodrager blijft voor de WW en daardoor geen premies gaat afdragen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). De Ufo-premie zal wel dalen, doordat de Ziektewet naar een ander fonds gaat (de Werkhervattingskas).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Bekostiging.

 • Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

  Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

  De uren uit art. 8.3 van de CAO PO zijn een aanvulling op de vakantie-uren uit art. 8.1 CAO PO. Dit betekent dat dit bovenwettelijke vakantie-uren zijn. Bovenwettelijke vakantie-uren kennen een vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Een bestuur heeft een nieuwe directeur benoemd. In hoeverre moet het bestuur de (G)MR informeren over arbeidsvoorwaarden als de begindatum en een eventuele proeftijd?

  Het bestuur hoeft de (G)MR niet te informeren over arbeidsvoorwaarden. Het bepalen van arbeidsvoorwaarden is een zaak tussen de werkgever en (aspirant-)werknemer, en hoeft dus niet gedeeld te worden met de (G)MR.

  De (G)MR heeft volgens de Wet medezeggenschap voor scholen (Wms) wel de bevoegdheid om het bestuur voorafgaand te adviseren over een benoeming of ontslag van de schoolleiding. In dat geval moet het bestuur een profiel van de kandidaat aan de (G)MR verstrekken, inclusief cv en een motivering waarom de beoogde schoolleider aan het gewenste profiel voldoet.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of het onderwerp Medezeggenschap organiseren.

 • Is het mogelijk om positief af te wijken van de regeling Zapo, waarin staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat?

  In artikel 4, lid 1 van de regeliging ZAPO staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat over de uren die een werknemer ziek is. Is er een mogelijkheid om hier positief van af te wijken?

  De betreffende cao-bepaling is imperatief geformuleerd daardoor moet de werkgever de korting op het salaris toepassen. Indien deze korting niet toegepast wordt dit door de accountant als onrechtmatig bestempeld. 

  De afspraak is dat de totale uitkering aan de werknemer over de twee ziektejaren samen gemeten niet meer dan 170% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Dit is het resultaat van afspraken die tijdens het najaarsoverleg van november 2004 in de Stichting van de Arbeid. Van deze afspraak en de betreffende bepaling kan niet worden afgeweken.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Is een schoolbestuur verplicht om leraren in opleiding een stageplek te bieden?

  Ja. In de WPO artikel 36 staat dat schoolbesturen hiertoe verplicht zijn. Wel is het aantal stageplekken per schooljaar beperkt tot de helft van het aantal groepsleraren. Zo mag een school met tien groepsleraren maximaal vijf stageplekken invullen. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Is het voor een openbaar schoolbestuur verplicht om een transitievergoeding te betalen per 1 januari 2020, ook als er nog geen nieuwe CAO PO is afgesloten?

  Per 1 januari 2020 geldt voor ons als openbaar schoolbestuur de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Is het voor een openbaar schoolbestuur verplicht om een transitievergoeding te betalen voor personeelsleden die ontslagen worden per januari 1 2020, ook als er nog geen nieuwe CAO PO is afgesloten?

  De transitievergoeding is geen onderdeel van de CAO PO en is verplicht op grond van de wet. Deze is geldig per 1 januari 2020, ook voor het openbaar onderwijs, ongeacht of er een nieuwe cao is afgesloten.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's