Helpdesk

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden over

 • Hoe ziet de bekostiging van residentieel geplaatste leerlingen er uit?

  Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI). Anderzijds betreft het open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg). Het overgrote deel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)). Gezien de complexiteit van deze materie is deze aparte notitie "Bekostiging van residentiële leerlingen" gemaakt. In deze notitie wordt uitleg gegeven over de gesloten en open setting voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Financiën of het onderwerp Bekostiging.

 • Indien een school een oudervereniging heeft, ben je dan als ouder vanaf inschrijving van je kind automatisch lid van de oudervereniging?

  Lidmaatschap van een vereniging (= een rechtspersoon) is altijd vrijwillig, nooit een automatisme. Op de website van Ouders en onderwijs is veel informatie over ouderraden en –verenigingen te vinden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Goed Bestuur en School, kind & omgeving.

 • Een langdurig zieke werknemer wordt op het salaris gekort (70%) en ontvangt via UWV een wia-uitkering. Dient de uitkering ook gekort te worden op de opbouw van de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en eventuele toeslagen?

  De werknemer heeft tot einde dienstverband recht op ‘bezoldiging’. Bezoldiging is gedefinieerd in art. 1 onder ll ZAPO (in de cao po):  “de som van het salaris, de vakantie-uitkering en de overige in de CAO opgenomen toelagen, toeslagen en eindejaarsuitkeringen”. Op die bezoldiging worden uitkeringen zoals WIA (over dezelfde periode) in mindering gebracht.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Bepaalt een Raad van Toezicht de omvang van een college van bestuur?

  Omvang en samenstelling e.d. van besturen, is geregeld in de statuten van zo’n stichting of vereniging. Daar zijn dus geen algemene uitspraken over te doen.
  Als het bezoldigde bestuurders betreft, zijn die formeel in dienst van de rechtspersoon die ze zelf als bestuurder vertegenwoordigen. In dergelijk gevallen vervult de RvT dan wel de werkgeversrol t.o.v. de bestuurders.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Hoe moet ik een leerling registreren in het DUO Verzuimregister die bij ons ingeschreven staat, maar thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek?

  Als leerlingen moeten wachten op passend onderwijs en in die tijd verzuimen, dan is dat ongeoorloofd verzuim (behalve als de leerling ziek is en ook ziek gemeld staat, dat is geoorloofd verzuim). Als het langer dan 4 weken aaneengesloten is, is sprake van langdurig relatief verzuim. Oftewel: niet melden bij overig verzuim, maar bij wettelijk verzuim 16 uur en na 4 weken aaneengesloten bij Langdurig Relatief Verzuim.

  Bron: Veelgestelde vragen op duo.nl

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Passend onderwijs.

 • Kan ik nog een bindingscontract aangaan voor schooljaar 2017/2018?

  In artikel 3.7 lid 2 van de CAO PO is opgenomen dat een bindingscontract niet aangegaan kan worden na 30 september 2017. Als u nog een bindingscontract aan wilt gaan voor dit schooljaar, dan kan dat door dit voor het verstrekken van deze datum te doen. Een bindingscontract kan worden aangegaan voor maximaal een jaar. Een bindingscontract mag dus doorlopen tot een datum na 30 september 2017, maar mag na deze datum niet meer worden aangegaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Arbeidsrecht actueel en Cao primair onderwijs.

 • Mogen leerlingengegevens digitaal uitgewisseld worden, bijvoorbeeld mag een school een bewijs van uitschrijving digitaal aanleveren aan een VO-school?

  De Nota van toelichting op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft expliciet aan: "Door het gebruik van het persoonsgebonden nummer te regelen bij de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens, biedt de regering een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante (elektronische) uitwisseling tussen scholen die de kansen op fouten zo klein mogelijk maken."  Hier wordt dus nadrukkelijk gesteld dat de uitwisseling van leerlinggegevens elektronisch kan. Daarmee is tevens gesteld dat de gegevens ook elektronisch in de administratie kunnen zijn opgenomen.

  Wel moet een schoolbestuur daarbij rekening houden met diverse aspecten zoals bijvoorbeeld de Wet op de bescherming persoonsgegevens en dat de veiligheid geborgd moet zijn en eventuele handtekeningen onomstotelijk "eigen" moeten zijn. En uiteraard moeten een inspectie en eventueel een accountant daar op een zinvolle manier inzage in kunnen hebben.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of het onderwerp Privacy.

 • Op grond van een UWV-beschikking kunnen wij overgaan tot ontslag van een werknemer op grond van ziekte. Ons schoolbestuur valt onder het openbaar onderwijs. Hebben wij te maken met een opzegtermijn van drie maanden?

  In het openbaar onderwijs heeft u te maken met artikel 4.11 lid 5, in samenhang met artikel 4.8 lid 1 onder f van de CAO PO. Op grond daarvan heeft u geen opzegtermijn van 3 maanden, maar kunt u ontslaan na twee jaar ziekte, indien u voldoet aan de overige ontslagvoorwaarden. Mocht uw werknemer het niet eens zijn met het ontslag, dan kunt u bij UWV een Deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs aanvragen. Dit is met name aan te bevelen als uw werknemer van mening is dat herstel binnen een half jaar nog te verwachten is of van mening is dat u hem zou kunnen herplaatsen.

  U moet uw medewerker zeventig procent loon doorbetalen tot aan ontslag. In dat geval mag u de WGA-uitkering op het loon in mindering brengen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Mag ik zonder toestemming van de gemeente een leegstaand deel van de school gratis in gebruik geven aan derden?

  Het bouwen, beheren en exploiteren van scholen is een ingewikkeld proces. Volgens de wet zijn schoolbesturen bouwheer en eigenaar van het schoolgebouw. Dit eigendom wordt ook wel eens als het juridisch eigendom genoemd. Schoolbesturen zijn echter niet volledig verantwoordelijk voor de gebouwen. In de praktijk is het mogelijk ook te kiezen voor een andere eigendomsrelatie, als die beter past bij de lokale situatie en de doelstellingen die met het gebouw en de samenwerking worden nagestreefd.

  Beperkingen van eigendomsrechten

  De wet op het primair onderwijs kent een aantal beperkingen van de rechten die eigenaars van gebouwen in de "reguliere" markt wél hebben. Zo mogen scholen niet:

  • worden verkocht
  • een hypotheek vestigen
  • zonder toestemming van de gemeente verhuren of in gebruik geven van (een deel van de) huisvesting.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over beheer en exploitatie kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Schoolgebouwen.

 • Wat is volledige doordecentralisatie?

  Sinds 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente is nog steeds de verantwoordelijke als het gaat om de bekostiging van zaken als nieuwbouw en uitbreiding.

  Volgens de wet op het primair onderwijs is het mogelijk dat de gemeente en het schoolbestuur afspraken maken om schoolbesturen zelf verantwoordelijk te maken voor nieuwbouw, uitbreiding, constructiefouten en herstel in bijzondere omstandigheden. Dit noemen we ‘volledige doordecentralisatie’. Hierbij verschuift de discussie tussen gemeenten en schoolbesturen in veel gevallen van het benodigde aantal vierkante meters naar een gezamenlijke inhoudelijke visie op huisvesting en het onderwijs zelf. 

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Schoolgebouwen.

Pagina's