• Hoe ga ik in het kader van professionalisering om met de zij-instromer? Heeft een zij-instromer die binnenkomt in LA5 bijvoorbeeld dezelfde rechten als starters?

  In de CAO is dit niet geregeld. U kunt met uw werknemer samen afspreken hoe u omgaat met de professionalisering van de zij-instromer. U kunt bijvoorbeeld vergelijkbare afspraken maken als met een starter die net van de PABO komt.

 • Welk instrument moet ik gebruiken om de vaardigheden van mijn leerkrachten te beoordelen?

  Er zijn veel beproefde observatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren, deze inventarisatie vindt u hier.

 • Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?

  Om tot een objectieve en transparante beoordeling te komen van de basisbekwaamheid dan wel vakbekwaamheid, maakt de werkgever gebruik van een objectief of beproefd observatie-instrument. Er zijn veel beproefde observatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren, deze inventarisatie vindt u hier.

 • Heeft het niet behalen van startbekwaamheid direct rechtspositionele gevolgen?

  Uiteindelijk is het altijd aan de werkgever om hier beslissingen over te nemen. Rechtspositionele gevolgen zijn geen automatisme die voortvloeien uit de cao. Ook zal er altijd sprake moeten zijn van gedegen dossieropbouw, voordat er van rechtspositionele gevolgen sprake kan zijn.

 • Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?

  Lukt het de starter niet binnen drie jaar om basisbekwaam te zijn terwijl hij hiertoe wel in staat is gesteld met de tijd en begeleiding waar hij recht op heeft, dan kan dit rechtspositionele consequenties hebben. De werknemer kan dan bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, een periodiek in zijn salaris worden onthouden of zelfs ontslag krijgen.  We adviseren om voor iedere leraar een personeelsdossier in te richten waarin wordt bijgehouden wat de leraar eraan doet basis- of vakbekwaam te worden en wat zijn vorderingen zijn. In het dossier kunnen verslagen worden opgenomen van de klassenbezoeken, de bezoeken van de schooldirecteur aan de klas waar de betreffende leraar lesgeeft. In het dossier kunnen ook verslagen worden opgenomen van de vervolggesprekken over ontwikkelafspraken, de in te zetten acties en de resultaten daarvan.


  Als de startende leerkracht na zeven jaar niet vakbekwaam is, kan dit ook gevolgen hebben. Ook dit kan bijvoorbeeld leiden tot een stagnatie in de salarisdoorgroei door het niet toekennen van de volgende salarisperiodiek.

   

  Zorg er altijd voor dat er een goed onderbouwd dossier aanwezig is.
   

 • Wat zijn de financiële gevolgen voor de startende leraar als hij er minder lang over doet om basisbekwaam of vakbekwaam te worden?

  Is de startende leraar binnen de drie jaar basisbekwaam, dan doorloopt hij de salarisschaal versneld. Hij zal dan dus sneller meer verdienen. Als de starter voldoende basisvaardigheden inzet in de klas, maakt hij aanspraak op de vierde periodiek van zijn salarisschaal (bijvoorbeeld L10-4). Als deze periodiek wordt toegekend, vervalt het recht op 40 uur extra uren duurzame inzetbaarheid voor de startende leerkracht.

  Als de leerkracht binnen 7 jaar vakbekwaam is, maakt hij vervroegd aanspraak op de achtste periodiek in zijn salarisschaal (bijvoorbeeld L10-8). Een extra periodiek mag en kan gedurende een schooljaar worden toegekend.

 • Waar heeft een startende leerkracht recht op?

  Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leerkracht recht op 40 uur extra uur ‘duurzame inzetbaarheid’ per jaar (naar rato dienstverband). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op begeleiding door een coach (dat mag niet de direct leidinggevende zijn). Er wordt een beproefd (dat betekent vaker gebruikt en bewezen dat het werkt) of objectief observatie-instrument gebruikt waarmee objectief en transparant kan worden bekeken wat de vorderingen van de leraar zijn. De leidinggevende beoordeelt of de werknemer basisbekwaam is en in aanmerking komt om in salarisschaal 4 te worden ingeschaald.

 • Wat is de definitie van een startende leraar?

  Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die zijn bevoegdheid heeft behaald, maar minder dan drie jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs heeft opgedaan. Het betreft leraren in het basisonderwijs tot schaal L10/L11-4 en in het speciaal (basis-)onderwijs tot L11/L12-4.