Functiemix

 • Zijn er financiële sancties van OCW te verwachten wanneer je als schoolbestuur de doelstelling van de functiemix niet haalt?

  De middelen voor de functiemix zijn opgenomen in de lumpsumbekostiging van het schoolbestuur. Hoewel op sectorniveau de doelstellingen niet in zijn geheel zijn gehaald, worden de middelen niet teruggevorderd.

  In de CAO PO blijven de doelstellingen wel staan. Dit betekent dat een schoolbestuur zich wel moet inspannen om de doelstellingen te behalen. Zie ook dit artikel over de functiemix en personeelsbeleid

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Wat gebeurt er wanneer een schoolbestuur de functiemixdoelstelling niet behaalt?

  Als een bestuur niet voldoet aan de doelstelling van de functiemix  zoals geformuleerd in de cao, dan heeft dit geen consequenties voor de bekostiging. Doordat de doelstelling van de eerste tranche indertijd is gehaald, wordt er geen bekostiging ingehouden als de doelstellingen niet worden gehaald. Feit blijft wel, dat een  schoolbestuur die voldoet aan de percentages van de functiemix, niet voldoet aan de CAO PO.

  Meer informatie over de functiemix is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs

   

 • Zijn in de CAO PO aanvullende afspraken gemaakt ten opzichte van het convenant Leerkracht?

  De afspraken uit het convenant Leerkracht zijn één op één vertaald naar de afspraken in de CAO PO. Er is niet opnieuw onderhandeld over de afspraken uit het convenant.  De afspraak is dat LB functies alleen meetellen voor de functiemix wanneer  de werknemer minstens 465 uren lesgeeft (50% van de bij zijn werktijdfactor passende maximale lessentaak). In de CAO PO is opgenomen hoeveel procent van de leraren minimaal binnen bepaalde salarisschalen moeten vallen. Dit is op het niveau van brinnummers vastgesteld om ervoor te zorgen dat iedere school aan functiemix doet. Wel is het percentage voor een school wat lager dan het te bereiken percentage op bestuursniveau. Dat betekent dat een bestuur wel wat ruimte heeft om te differentiëren tussen scholen.

   

Functiewaardering

 • Wat is eFUWA?

  Schoolbesturen kunnen gebruik maken van eFUWA Onderwijs. Dit is een webbased variant van Fuwasys. eFUWA Onderwijs is het officiële functiewaarderingssysteem voor het onderwijs.

  Met eFUWA kan een schoolbestuur  op een makkelijke en toegankelijke manier aan de slag gaan met functiedifferentiatie op zijn scholen. Het systeem kan ondersteunend zijn aan het moderne personeelsbeleid waarbinnen bijvoorbeeld aandacht is voor loopbaanpaden.

  Om eFUWA Onderwijs te gebruiken, moet u een abonnement afsluiten bij de PO-Raad.

   

 • Wat is het verschil tussen normfuncties en niet-normfuncties?

  In de CAO PO zijn normfuncties met bijbehorende taakkarakteristieken (de taken die bij een bepaalde functie horen) opgenomen. Niet-normfuncties worden met behulp van FUWA PO beschreven en gewaardeerd door een gecertificeerd FUWA-specialist.

  Schoolbesturen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om functies zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisaties en kiezen er dus voor om functies te laten beschrijven in FUWA PO.

   

Benoeming of aanstelling in twee functies

 • Wanneer is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen of aan te stellen?

  Een werknemer kan worden benoemd of aangesteld in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, als er een verschil is van meer dan drie schalen tussen de bij die functies behorende maximumschalen. In onderstaand schema is opgenomen welke combinatie van een onderwijsgevende en een onderwijsondersteunende functie mogelijk is.

  Onderwijsgevende functie in schaal

  Onderwijsondersteunende functie in schaal

  L10 (oud schaal LA en schaal 9)

  1 t/m 6 en 14

  L11 (oud schaal LB en schaal 10)

  1 t/m 7 en 15

  L12 (oud schaal LC en schaal 11)

  1 t/m 8 en 16

  L13 (oud schaal LD en schaal 12)

  1 t/m 9 en 17