• Zijn er financiële sancties van OCW te verwachten wanneer je als schoolbestuur de doelstelling van de functiemix niet haalt?

  De middelen voor de functiemix zijn opgenomen in de lumpsumbekostiging van het schoolbestuur. Hoewel op sectorniveau de doelstellingen niet in zijn geheel zijn gehaald, worden de middelen niet teruggevorderd.

  In de CAO PO blijven de doelstellingen wel staan. Dit betekent dat een schoolbestuur zich wel moet inspannen om de doelstellingen te behalen. Zie ook dit artikel over de functiemix en personeelsbeleid

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Wat gebeurt er wanneer een schoolbestuur de functiemixdoelstelling niet behaalt?

  Als een bestuur niet voldoet aan de doelstelling van de functiemix  zoals geformuleerd in de cao, dan heeft dit geen consequenties voor de bekostiging. Doordat de doelstelling van de eerste tranche indertijd is gehaald, wordt er geen bekostiging ingehouden als de doelstellingen niet worden gehaald. Feit blijft wel, dat een  schoolbestuur die voldoet aan de percentages van de functiemix, niet voldoet aan de CAO PO.

  Meer informatie over de functiemix is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs

   

 • Zijn in de CAO PO aanvullende afspraken gemaakt ten opzichte van het convenant Leerkracht?

  De afspraken uit het convenant Leerkracht zijn één op één vertaald naar de afspraken in de CAO PO. Er is niet opnieuw onderhandeld over de afspraken uit het convenant.  De afspraak is dat LB functies alleen meetellen voor de functiemix wanneer  de werknemer minstens 465 uren lesgeeft (50% van de bij zijn werktijdfactor passende maximale lessentaak). In de CAO PO is opgenomen hoeveel procent van de leraren minimaal binnen bepaalde salarisschalen moeten vallen. Dit is op het niveau van brinnummers vastgesteld om ervoor te zorgen dat iedere school aan functiemix doet. Wel is het percentage voor een school wat lager dan het te bereiken percentage op bestuursniveau. Dat betekent dat een bestuur wel wat ruimte heeft om te differentiëren tussen scholen.