Professionalisering algemeen

 • Een werkgever verplicht een werknemer een bepaalde cursus of teamscholing te volgen. Mag dergelijke scholing afgaan van de twee klokuren per week die beschikbaar is voor individuele professionalisering?

  In gesprek met de werknemers en het team kunnen hierover afspraken worden gemaakt. (Een deel van) de uren voor professionalisering kunnen in overleg ook worden ingezet voor bijvoorbeeld teamscholing. Maar wanneer de werknemer andere scholing wil doen, dan gaan de uren voor de door de werkgever verplichte cursus of teamscholing niet ten koste van de twee klokuren individuele professionalisering.

 • Heeft de werkgever vooraf instemming van de PMR nodig over de verdeling van het budget voor Individuele professionele ontwikkeling uit artikel 9.3?

  De werkgever formuleert in overleg met de PGMR een meerjarenprofessionaliseringsbeleid, dat de ontwikkelingsdoelen van de organisatie, de kaders voor de individuele en de opgedragen professionalisering en het beschikbare budget bevat. De verantwoording aan de PMR vindt jaarlijks achteraf plaats. Indien niet het volledige budget van EUR 500,- per FTE is opgegaan aan scholing, dan moet de werkgever een plan presenteren over de besteding van de middelen. Het budget mag dan ook aan andere dingen dan scholing worden besteed.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Welke rechten heeft een werknemer als het gaat om zijn professionalisering?

  Werknemers (zowel onderwijsgevend personeel als onderwijsondersteunend personeel) hebben naar rato van de werktijdfactor recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,= per jaar en 2 uren per werkweek, artikel 9.3 lid 2 CAO PO. Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt. Het individuele professionaliseringsbudget kan in overleg met de werkgever gedurende maximaal drie jaar worden gespaard, artikel 9.3 lid 4 CAO PO. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?

  Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionalisering. De leidinggevende maakt jaarlijks afspraken met de medewerker over zijn ontwikkeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De startende leraar

 • Hoe ga ik in het kader van professionalisering om met de zij-instromer? Heeft een zij-instromer die binnenkomt in L10 bijvoorbeeld dezelfde rechten als starters?

  In de CAO is dit niet geregeld. Je kunt met de werknemer samen afspreken hoe je omgaat met de professionalisering van de zij-instromer. Je kunt bijvoorbeeld vergelijkbare afspraken maken als met een starter die net van de pabo komt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Welk instrument moet ik gebruiken om de vaardigheden van mijn leerkrachten te beoordelen?

  Er zijn veel beproefde observatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren, deze inventarisatie vindt u hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?

  Om tot een objectieve en transparante beoordeling te komen van de basisbekwaamheid dan wel vakbekwaamheid, maakt de werkgever gebruik van een objectief of beproefd observatie-instrument. Er zijn veel beproefde observatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren, deze inventarisatie vindt u hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat gebeurt er als de startende leraar na twee jaar geen lesbevoegdheid behaalt?

  Lukt het de starter niet binnen twee jaar om bevoegd te zijn terwijl hij hiertoe wel in staat is gesteld met de tijd en begeleiding waar hij recht op heeft, dan kan dit arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Een en ander is afhankelijk van de contractuele afspraken. De cao voor primair onderwijs bepaalt dat met een zij-instromer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste twee jaar wordt aangegaan, indien de zij-instromer niet de bij wet voorgeschreven onderwijsbevoegdheid bezit. In de huidige CAO PO (2019/2020 verlengd) is een algemeen beding opgenomen dat bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de zij-instromer niet binnen de daarvoor overeengekomen periode de bij wet voorgeschreven onderwijsbevoegdheid behaalt. Als de leraar in dienst blijft is na drie jaar in principe sprake van een vast contract.

  Zorg er altijd voor dat er een goed onderbouwd dossier aanwezig is.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Waar heeft een startende leraar recht op?

  Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leraar recht op 40 uur extra uur ‘duurzame inzetbaarheid’ per jaar (naar rato dienstverband, artikel 8A.5 CAO PO). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leraar volgens artikel 9.5 CAO PO recht op begeleiding door een coach (dat mag niet de direct leidinggevende zijn). Er wordt een beproefd of objectief observatie-instrument gebruikt waarmee objectief en transparant kan worden bekeken wat de vorderingen van de leraar zijn. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat is de definitie van een startende leraar?

  Met de startende leraar wordt de leraar bedoeld die zijn bevoegdheid heeft behaald, maar minder dan drie jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs heeft opgedaan. Het betreft leraren ingeschaald in schaal L10-1/L11-1/L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3, artikel 9.5 CAO PO. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.