• Mag ik een leraar aanstellen vanaf het moment dat de werkzaamheden starten (een week voor aanvang van het schooljaar)?

  Ja, dat mag. Op een school kan al voor het einde van de schoolvakantie worden gewerkt.
  Door het vervallen van art. 6.12 in de CAO PO 2014-2015 kunt u een leraar aanstellen vanaf het moment dat zijn werkzaamheden aanvangen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat wordt onder kennelijk tijdelijke aard (artikel 3.1, lid 2 CAO PO) verstaan?

  Onder kennelijk tijdelijk wordt al het tijdelijke werk verstaan, dus niet het werken op formatie.

  Van kennelijk tijdelijke werkzaamheden is bijvoorbeeld sprake indien er tijdelijk extra geld beschikbaar is gesteld, als er tijdelijk een project wordt gedraaid, als het tijdelijk bijvoorbeeld druk is op de administratie omdat er wijzigingen in het systeem doorgevoerd moeten worden. Ook is er sprake van tijdelijkheid indien er een werknemer met pensioen gaat, er al een nieuwe kandidaat voor de vaste functie gevonden is, maar deze kandidaat pas met ingang van het komende schooljaar kan komen werken. Als de werknemer nu met pensioen gaat, is er tot begin schooljaar sprake van een tijdelijke vacature.
  Het begrip kennelijke tijdelijke aard is niet uitgewerkt in de cao voor primair onderwijs, zodat het breed uitgelegd kan worden. Hoofdregel is en blijft dat er bij vast werk (werk op formatie) een vast contract gegeven moet worden.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan een werkgever eigen beleid over de ingangsdatum en einddatum dienstverbanden opstellen nu artikel 6.12 lid 7 uit de cao is komen te vervallen?

  Het is aan de werkgever om te bepalen wat de ingangsdatum wordt van een dienstverband. Er wordt in de cao voor primair onderwijs geen ingangsdatum van contracten meer bepaald. Het schoolbestuur kan hier eigen beleid op maken in overleg met de P(G)MR. Bijvoorbeeld tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op vast gaan in op 1 augustus en andere tijdelijke dienstverbanden op de eerste schooldag. Merk hierbij op dat als een (beoogd) werknemer voor een heel schooljaar wordt aangenomen, het handig is dat het dienstverband dan van 1 augustus tot 1 augustus loopt.

  In de cao voor primair onderwijs is net als in andere sectoren afgesproken dat medewerkers verlof opbouwen. Er zijn echter wel verschillende bepalingen voor onderwijsgevend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken en werknemers in de categorie participatiebanen. 

  Een fulltime medewerker heeft 428 uur verlof per jaar (deeltijder naar rato). Het verlof wordt opgenomen in schoolvakanties van de leerlingen. De werkgever zorgt er voor dat elke medewerker een verlofkaart bijhoudt. De verlofkaart loopt tussen 1 oktober en 1 oktober. Alle schoolvakanties en wettelijke vrije dagen in een schooljaar vallen daarbinnen. Het gebruik ervan is bijvoorbeeld van belang als een medewerker uit dienst gaat. Op basis van de uitdienstdatum moet berekend worden hoeveel vakantiedagen nog met de medewerker verrekend moeten worden. Dit kan een positief maar ook negatief saldo zijn dat verrekend dient te worden. 

  Voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken en werknemers in de categorie participatiebanen zijn in de cao voor primait onderwijs nog aanvullende bepalingen opgenomen. Deze medewerkers hebben bijvoorbeeld het recht om, na overleg, het vakantieverlof deels buiten de schoolvakanties per week op te nemen. 

  Ontslag einde schooljaar

  In het beleid van de organisatie kunnen in overleg met de P(G)MR ook afspraken worden gemaakt over ontslag op eigen verzoek bij einde van het schooljaar en de verrekening van de vakantiedagen. Met het vervallen van artikel 6.12 lid 7 uit de cao kan een werknemer nu verzoeken om ontslag per 1 september (of de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar). Dat heeft gevolgen voor de verrekening van het aantal vakantiedagen. De werkgever moet daar duidelijke afspraken over maken met de P(G)MR.

  Er zijn op dit moment twee mogelijkheden:

  • De werkgever heeft in zijn beleid staan dat teveel genoten vakantieverlof wordt verrekend met het (laatste) salaris. Bijvoorbeeld: ‘Bij ontslag op eigen verzoek wordt een eventueel tekort aan vakantieverlofuren verrekend met de salarisbetaling. De werknemer wordt op dit beleid gewezen.’ Hierbij is van belang dat de werkgever het vakantieverlofsaldo in de gaten houdt, dat er toestemming voor het verlof is gegeven en dat de werknemer daarbij is gewezen op het overschrijden van het opgebouwde verlof.
  • De werkgever heeft in zijn beleid staan dat leraren die op het eind van het schooljaar ontslag nemen, dit altijd doen per 1 augustus. Bijvoorbeeld: ‘De in vaste dienst benoemde leraar die in verband met ontslag zijn werkzaamheden na de zomervakantie niet voortzet, wordt ontslag verleend per 1 augustus. Een eventueel verlofoverschot wordt uitbetaald. Deze regel geldt niet bij een ontslag vanwege pensioen, omdat de werknemer geen invloed heeft op deze datum.’ Om te bepalen of er een verlofoverschot is, is het belangrijk dat er een verlofkaart is.

  In artikel 6.12 van de cao voor primair onderwijs was tot 2014 precies vastgesteld wanneer een dienstverband begon en eindigde aan het begin en eind van het schooljaar. Door het weghalen van dit artikel uit de cao is er meer maatwerk mogelijk in de individuele dienstverbanden. Een schoolbestuur kan eigen beleid maken. Aangezien dergelijke afspraken niet wettelijk zijn geregeld, is het belangrijk dat het schoolbestuur dit beleid afstemt met de P(G)MR en vastlegt. Dat beleid is van toepassing als een dienstverband aan het begin of eind van een schooljaar begint of eindigt, maar kan ook van toepassing zijn als dat halverwege het schooljaar gebeurt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Mag ik een verzamelakte tellen als één dienstverband?

  Tegenwoordig wordt er in het onderwijs gewerkt met arbeidsovereenkomsten. Het equivalent van een verzamelakte is nu een arbeidsovereenkomst met daarop een verzameling aan dienstverbanden. Elk van deze dienstverbanden op de verzamelakte moet apart worden meegeteld. Drie dienstverbanden op één verzamelakte tellen dus ook als drie afzonderlijke dienstverbanden. Om te voorkomen dat er snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is het raadzaam om te werken met een min-max contract of een vervangingscontract voor een bepaald aantal uren.

 • Wanneer is een werknemer eigen wachtgelder?

  Als een werknemer een ontslaguitkering (WW)  krijgt:

  • de ontslaguitkering is verkregen op basis van de beëindiging van de betrekking bij het eigen bestuur met een ononderbroken diensttijd van langer dan een jaar. Er mag een onderbreking van één week of minder, dan wel onderbrekingen wegens schoolvakanties, geweest zijn. De termijn van één jaar kan, ingeval van een of meer ziekteperiode van langer dan vier weken, met deze ziekteperioden verlengd worden of;
  • de ontslaguitkering is verkregen op basis van de beëindiging van een tijdelijke uitbreiding van de vaste betrekking en waarbij de uitkeringsgenietende bij het eigen bestuur een ononderbroken dienstverband heeft van langer dan een jaar op het moment van beëindiging van het de tijdelijke uitbreiding.


  Onder de definitie voor eigen wachtgelders vallen ook de zogenaamde potentiële eigen wachtgelders, dat wil zeggen de werknemers die ontslagen worden en die in afwachting zijn van een WW-uitkering.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan een tijdelijk dienstverband tussentijds worden opgezegd?

  Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd op een van de gronden van artikel 3.6 lid 1 CAO PO. De bijbehorende opzegtermijn staat in artikel 3.9 van de cao genoemd. 

  Tussentijdse opzegging van een vervanging omdat de voorkeur uitgaat om de vervangingen door een ander te laten opvangen, is niet mogelijk. Ook hier moet een van de gronden uit de cao po worden gehanteerd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer wordt een tijdelijk dienstverband omgezet in een vast dienstverband?

  Wanneer opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden omgezet in een vaste arbeidsovereenkomst staat beschreven in artikel 3.1 van de cao voor primair onderwijs en in artikel 7:668a van het Burgelijk Wetboek. 

  Sinds de ingang van de WNRA zijn er aanpassingen doorgevoerd in de cao.  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten in het openbaar en bijzonder onderwijs.  Wel zijn er nog steeds uitzonderingen van artikel 7:668a BW opgenomen in de cao voor primair onderwijs.

  Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst in het primair onderwijs niet zijnde voor vervangingswerkzaamheden of werkzaamheden voor tijdelijke aard, is het uitgangspunt in principe een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dit geval kan eenmaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan worden voor ten hoogste 12 maanden. De arbeidsovereenkomst wordt dan aangeboden met uitzicht op vast. In zeer bijzondere situaties kan dit nog eenmaal met 12 maanden verlengd worden. 

  Als er sprake is van werkzaamheden van tijdelijke aard, dan kunnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan worden. Op basis van artikel 7:668a BW geldt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat zodra een arbeidsovereenkomst 36 maanden geduurd heeft (zonder tussenpozen langer dan een half jaar). Daarnaast is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane overeenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden. De laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.  

  Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten ten behoeve van vervanging is een uitzondering op deze hoofdregel gemaakt. Pas als opeenvolgende overeenkomsten de termijn van 36 maanden overschrijden of het aantal van 6 overeenkomsten, wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een vast contract.

  Bij overeenkomsten uitsluitend ter vervanging van een zieke werknemer die een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende functie met lesgebonden of behandeltaken bekleedt, geldt dat er een onbepaald aantal contracten binnen 36 maanden afgesloten kan worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer worden dienstverbanden als opeenvolgend beschouwd?

  Dienstverbanden worden als opeenvolgend worden beschouwd indien ze elkaar binnen zes maanden opvolgen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als een werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd krijgt aangeboden, kan de werkgever dan zelf de benoemings- of aanstellingsgrond kiezen?

  De werkgever is gebonden aan een van de benoemings-of aanstellingsgronden van artikel 3.1 en 3.2 (voor zij-instromers) van de cao voor primair onderwijs. In de desbetreffende artikelen is opgenomen voor welke duur het contract kan worden aangegaan. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.