• Een fulltimer heeft volgens de cao recht op 428 uur vakantie per jaar, inclusief feestdagen. Hoe bepaal ik het netto aantal uren vakantie?

  De algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de begripsbepalingen van artikel 1.1 CAO PO maken onderdeel uit van het vakantieverlof. Dit betekent dat bijvoorbeeld Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag van het verlof worden afgeschreven, als deze vallen op een werkdag van de werknemer. Uiteraard wordt een feestdag die in de vakantie valt, zoals Kerst, niet dubbel afgeschreven van het vakantieverlof. Tevens wordt er geen vakantieverlof afgeschreven indien de feestdag valt op de parttime dag van de werknemer.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Mag Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) vakantie opnemen buiten de schoolvakanties en daarmee 36 uur per week werken?

  Er zijn OOP-ers met lesgebonden- of behandeltaken en zonder deze taken. Het vakantieverlof voor een OOP-er zonder lesgebonden- of behandeltaken en voor werknemers in de categorie participatiebanen wordt bij voorkeur in de schoolvakantie verleend. Echter geldt voor hen dat zij na overleg met de werkgever ook vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties, tot een maximum van 4 uur per week. Feitelijk betekent dit dat een medewerker met een voltijdsaanstelling maar 36 uur per week hoeft te werken. Een deel van het verlof wordt dan door het jaar heen genoten, er is dan dus minder verlof beschikbaar in de schoolvakanties. De medewerker zal dan grotere delen van de schoolvakanties doorwerken. De medewerker maakt voor invoering van deze regeling met de werkgever een plan over welke werkzaamheden er dan in de schoolvakanties worden verricht.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoeveel vakantie moet er worden afgeschreven bij opname van vakantie?

  Als er vakantie wordt opgenomen, wordt het aantal uren dat de werknemer normaal gesproken zou werken afgeschreven van de verlofkaart. Als een werknemer in de week bijvoorbeeld 9, 9, 7, 8, 7 uur werkt, dan wordt er op een maandag 9 uur vakantie afgeschreven en op een vrijdag 7 uur.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Moeten leraren allemaal tegelijk terugkomen van vakantie?

  In de cao voor primair onderwijs is dit niet geregeld. Voor sommige werkzaamheden is het handig dat al uw medewerkers er zijn, bijvoorbeeld als u teamscholing in de schoolvakanties plant. In dat geval kunt u met uw werknemers afspreken dat zij (enkele dagen) allemaal tegelijk terugkomen.

  Indien u bijvoorbeeld vooral administratieve werkzaamheden wil laten verrichten in de schoolvakanties, is het misschien ook mogelijk dat werknemers zelf bepalen welke dagen in de vakantie zij gaan werken. Als schoolbestuur kunt u hier zelf beslissingen over nemen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat zijn voorbeelden van werkzaamheden die kunnen worden gedaan in de schoolvakantie?

  Enkele voorbeelden zijn: teamscholing, individuele professionalisering, duurzame inzetbaarheid, beleidsdagen, administratiewerkzaamheden, handelingsplan, evaluaties van opbrengsten. Het is aan het schoolbestuur om hierover keuzes te maken. 

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Op hoeveel vakantie heeft een medewerker recht op jaarbasis?

  Werknemers hebben recht op 428 uur vakantie per jaar inclusief feestdagen (deeltijders naar rato). Vakantie wordt genoten in de schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal schoolvakanties voor leerlingen, dienen leraren delen van deze schoolvakanties te werken. Schoolvakanties voor leerlingen en vakantie voor leraren zijn dus niet vanzelfsprekend aan elkaar gelijk. Vakantieverlof wordt opgebouwd van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt. De PO-Raad raadt schoolbesturen aan om verlofkaarten bij te houden, zodat goed inzichtelijk is welke medewerker op welk verlof recht heeft.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Vakantie en ziekte

 • Een OOP’er is tijdens de vakantie ziek geworden, wordt het vakantieverlof nu opgeschort?

  In artikel 8.2 lid 7 CAO PO 2013 is opgenomen dat in deze situatie, het samenvallen van vakantie-en ziekteverlof, de niet genoten vakantiedagen komen te vervallen. Voor de OOP’er geldt dit ook.