• Een fulltimer heeft volgens de cao recht op 428 uur vakantie per jaar, inclusief feestdagen. Hoe bepaal ik het netto aantal uren vakantie?

  De algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de begripsbepalingen van artikel 1.1 CAO PO maken onderdeel uit van het vakantieverlof. Dit betekent dat bijvoorbeeld Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag van het verlof worden afgeschreven, als deze vallen op een werkdag van de werknemer. Uiteraard wordt een feestdag die in de vakantie valt, zoals Kerst, niet dubbel afgeschreven van het vakantieverlof. Tevens wordt er geen vakantieverlof afgeschreven indien de feestdag valt op de parttime dag van de werknemer.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Bouwt een zieke medewerker vakantie op?

  Ja, medewerkers bouwen tijdens ziekte volledig vakantieverlof op.

  Een medewerker heeft altijd recht op opname van het wettelijk vakantieverlof. Als een medewerker in een jaar 160 uur vakantieverlof heeft genoten (deeltijders naar rato), dan is het wettelijk verlof opgenomen. Als door ziekte het wettelijk verlof in een jaar niet (volledig) opgenomen kon worden, dan heeft de medewerker later nog recht op het restant. Zie artikel 8.1 lid 4 cao PO.

  Als in een jaar ziekte en bovenwettelijk verlof samenvallen, dan komen de niet genoten vakantiedagen te vervallen. Zie artikel 8.1 leden 4 en 5 cao PO.

 • Mag OOP zonder lesgebonden of behandeltaken vakantie opnemen buiten de schoolvakanties en daarmee 36 uur per week werken?

  Voor OOP zonder lesgebonden of behandeltaken geldt dat zij na overleg met de werkgever ook vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties, tot een maximum van 4 uur per week. Feitelijk betekent dit dat een medewerker met een voltijdsaanstelling maar 36 uur per week hoeft te werken. Een deel van het verlof wordt dan door het jaar heen genoten, er is dan dus minder verlof beschikbaar in de schoolvakanties. De medewerker zal dan grotere delen van de schoolvakanties moeten doorwerken dan de rest van het personeel. De medewerker maakt voor invoering van deze regeling met de werkgever een plan over welke werkzaamheden er dan in de schoolvakanties worden verricht.

 • Hoeveel vakantie moet er worden afgeschreven bij opname van vakantie?

  Als er vakantie wordt opgenomen, wordt het aantal uren dat de werknemer normaal gesproken zou werken afgeschreven. Als een werknemer 9, 9, 7, 8, 7, werkt, dan wordt er op maandag 9 uur vakantie afgeschreven en op vrijdag 7 uur.

   

 • Moeten leraren allemaal tegelijk terugkomen van vakantie?

  In de CAO is dit niet geregeld. Voor sommige werkzaamheden is het handig dat al uw medewerkers er zijn, bijvoorbeeld als u teamscholing in de schoolvakanties plant. In dat geval kunt u met uw werknemers afspreken dat zij (enkele dagen) allemaal tegelijk terugkomen.

  Indien u bijvoorbeeld vooral administratieve werkzaamheden wil laten verrichten in de schoolvakanties, is het misschien ook mogelijk dat werknemers zelf bepalen welke dagen in de vakantie zij gaan werken. Als schoolbestuur kunt u hier zelf beslissingen over nemen.

   

 • Wat zijn voorbeelden van werkzaamheden die kunnen worden gedaan in de schoolvakantie?

  Enkele voorbeelden zijn: teamscholing, individuele professionalisering, duurzame inzetbaarheid, beleidsdagen, administratiewerkzaamheden, handelingsplan, evaluaties van opbrengsten. Het is aan het schoolbestuur om hierover keuzes te maken. 

   

 • Op hoeveel vakantie heeft een medewerker recht op jaarbasis?

  Werknemers hebben recht op 428 uur vakantie per jaar inclusief feestdagen (deeltijders naar rato). Vakantie wordt genoten in de schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal schoolvakanties voor leerlingen, moeten leraren delen van deze schoolvakanties wel werken. Schoolvakanties voor leerlingen en vakantie voor leraren zijn dus niet aan elkaar gelijk. Vakantie wordt opgebouwd van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt. 

   

Vakantie en ziekte

 • Een OOP’er is tijdens de vakantie ziek geworden, wordt het vakantieverlof nu opgeschort?

  In artikel 8.2 lid 7 CAO PO 2013 is opgenomen dat in deze situatie, het samenvallen van vakantie-en ziekteverlof, de niet genoten vakantiedagen komen te vervallen. Voor de OOP’er geldt dit ook.