• Wat staat er in het werkverdelingsplan?

  In het werkverdelingsplan wordt ten minste geregeld:

  • De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden;
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen;
  • De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas;
  • Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen de gestelde kaders;
  • De momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten;
  • De besteding van de werkdrukmiddelen;
  • Indien van toepassing de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

  Concept-werkverdelingsplan

  Op basis van het teamgesprek maakt de werkgever een schriftelijk concept-werkverdelingsplan waarbij de werkgever rekening houdt met competenties, kwaliteiten, belastbaarheid, wensen en mogelijkheden van individuele werknemers en de noodzakelijke tijd voor professionalisering.

  Dit concept wordt voorgelegd aan het team. De werkgever en PMR stellen vast of er voldoende draagvlak is voor dit concept.

  Vaststellen werkverdelingsplan

  De werkgever legt het concept ter instemming voor aan de PMR.

 • Welke voorbereidingen treft de werkgever voor het werkverdelingsplan?

  Vooraf aan het teamgesprek brengt de werkgever de werkzaamheden voor het volgend schooljaar in kaart, waaronder het aantal groepen, het aantal (zorg)leerlingen, overige werkzaamheden en geplande scholing. De kaders, werkzaamheden en strategische doelen die zijn vastgesteld door het schoolbestuur zijn hierbij leidend. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het meerjarenformatiebeleid en bestuursformatieplan

 • Moet een werknemer iedere dag 8 uur werken? (5 gelijke dagen)?

  Nee. Het kan dus goed dat een werkrooster er als volgt uitziet: 9, 9, 6, 8, 8 uren. Dit is slechts een voorbeeld, alles is mogelijk indien een rooster leidt tot een werkweek van 40 uur per week (deeltijders naar rato).Het is mogelijk om het werkrooster per medewerker (verschillend) vast te stellen, een werkrooster kan ook op bestuursniveau of schoolniveau worden vastgesteld. De keuze hierin is aan het schoolbestuur.

 • Geldt de minimale betrekkingsomvang ook voor zittend personeel?

  Nee, dit geldt alleen voor personeel dat vanaf 1 augustus 2015 in dienst treedt.

 • Wat is de minimale betrekkingsomvang?

  De minimale betrekkingsomvang is 8 uur per week (wtf 0,2) op bestuursniveau. Een werknemer die in dienst is bij een bestuur, moet dus minstens voor acht uur per week in dienst zijn. De te werken uren mogen over meerdere dagen worden verspreid. Voor incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter geldt een minimale betrekkingsomvang van 5 uur. Deze uren kunnen niet over meerdere dagen worden verspreid, omdat er dan niet wordt voldaan aan de eis dat het gaat om incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter.

  Werkgever en werknemer overleggen over de momenten waarop een werknemer komt werken.  Indien er geen overeenstelling is  dan hakt de werkgever de knoop door.

 • Wat houdt de 40-urige werkweek in?

  Bij wtf 1 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers blijven op jaarbasis wel 1659 uur werken. Voor alle medewerkers is de formele arbeidsduur 40 uur per week. Dit betekent niet dat iedere week altijd precies 40 uur werk bevat. Er is een zekere ruimte om hierin te fluctueren. Wel is het belangrijk om als team en met iedere individuele medewerker te kijken of de voorgenomen werkzaamheden passen binnen de beschikbare uren.

  Bij een 40-urige werkweek hoort 428 uur verlof, inclusief feestdagen. Afspraken over de werkzaamheden in de school worden door het team gemaakt en vastgelegd in het werkverdelingplan.