• Wanneer is een werknemer ‘ziek’?

  Een medewerker is ziek wanneer hij wegens ziekte of gebrek zijn werk, de bedongen arbeid, niet volledig kan doen. De bedongen arbeid is de arbeid zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een medewerker is pas hersteld, zodra hij zijn werk weer helemaal kan verrichten.

  Zo is een medewerker met een gebroken been die wel de volledige bedongen arbeid kan verrichten, in juridische zin niet ziek.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

  Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100 % van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70 % van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van de werkgever bij langdurig ziekte van een werknemer?

  Wanneer de werknemer ziek is en er is geen sprake van kortdurend verzuim, dient er gewerkt te worden aan re-integratie.

  Indien het UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer weer aan een andere baan te helpen (re-integratieverplichting voor de werkgever), kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de werkgever de zieke medewerker mogelijk maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe lang mag een medewerker op arbeidstherapeutische basis werken?

  Werken op arbeidstherapeutische basis betekent dat de persoon in belang van zijn re-integratie op advies van de deskundige persoon, de arbodienst of het re-integratiebedrijf wenselijk geachte arbeid voor de werkgever of voor derden verricht.

  Tijdens een ziektetraject kan een medewerker een periode op arbeidstherapeutische basis werken. Er is sprake van arbeid op therapeutische basis, indien de werkzaamheden aan de volgende eisen voldoen:

  • De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • De periode mag nooit langer dan zes weken zijn;
  • De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • Het werk dat wordt gedaan mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven;
  • Het moet een gecreëerde functie zijn;
  • Er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan.

  Vaak is werken op arbeidstherapeutische basis niet nodig, of zijn enkele dagen voldoende voor een bedrijfsarts om een vervolgplan te kunnen opstellen. Zodra de bedrijfsarts dat mogelijk acht, is het de bedoeling dat een medewerker arbeid met enige loonvormende waarde gaat verrichten (arbeid heeft loonvormende waarde wanneer de werkgever er ook iets aan heeft). 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.