Helpdesk Werkgeverszaken

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Werkgeverszaken

 • Kan/moet ik - in deze uitzonderlijke tijd – een ZZP-er een vergoeding blijven uitbetalen wanneer de ZZP-er geen werkzaamheden (meer) verricht?

  Indien het schoolbestuur en de ZZP-er in het contract zijn overeengekomen dat de vergoeding doorbetaald moet worden ook als de ZZP-er door bepaalde omstandigheden geen werkzaamheden verricht, dient een schoolbestuur die afspraak na te leven. Over het algemeen zal de afspraak echter zijn ‘geen diensten, geen vergoeding’. In dat geval adviseert de PO-Raad aan schoolbesturen om niet (alsnog) uit coulance enige vorm van vergoeding te betalen aan de ZZP-er. Als een schoolbestuur vrijwillig uitbetaalt, levert dat problemen op in het kader van de rechtmatigheid/ accountantscontrole. Een schoolbestuur mag in dat kader geen uitgaven doen aan derden, waar geen tegenprestatie tegenover staat.

  Overigens neemt de overheid maatregelen om zelfstandigen tegemoet te komen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Als een werknemer thuis is met een lichte verkoudheid of vanwege het feit dat men in Brabant woonachtig is, kan hij dan ziekgemeld worden?

  Als het gaat om een ziekmelding is het eenvoudig. De werknemer wordt als ‘ziek’ opgenomen in de ziekteverzuimadministratie. De vervanging van de zieke werknemer kan dan gedeclareerd worden bij het VF. Als de situatie er om vraagt dat de werknemer thuis is zonder ziekmelding in verband met het coronavirus is het advies van de PO-Raad dat de werkgever verlof verleent op grond van artikel 8.8 CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). Als de duur van het verlof de maximale periode van twee maal de arbeidsduur overschrijdt en het eerder verleende verlof heeft verband met het coronavirus dient de werkgever coulance te betrachten indien de werknemer zwaarwegende redenen heeft opnieuw een beroep te doen artikel 8.8 CAO PO. We zijn met het VF over dit onderwerp verder in gesprek.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Kan de werkgever verleend ouderschapsverlof of DI/Bapo intrekken indien noodzakelijk?

  Een schoolbestuur kan een werknemer, ook als de situatie heel dringend is, niet dwingen het verlof in te trekken. De werkgever kan het wel vragen, maar werknemers hoeven hier niet mee in te stemmen. Zij hebben op dit moment te maken met beperkte opvangmogelijkheden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Kan de werkgever verleend vakantieverlof intrekken indien noodzakelijk?

  Ja, de werkgever kan verleend vakantieverlof intrekken als er sprake is van een ramp of andere zeer buitengewone omstandigheden op grond van art. 8.2 CAO PO. Als de werknemer hierdoor materiele schade lijdt, dient de werkgever dit te vergoeden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Een werknemer heeft compensatieverlof ingepland na haar zwangerschapsverlof om op vakantie te gaan, maar de vakantie kan niet doorgaan. Heeft deze werknemer recht om haar compensatieverlof (vakantieverlof) in te trekken en op een ander moment op te nemen?

  Nee, de werknemer heeft vakantieverlof aangevraagd en is in staat om vakantie te genieten. In onderling overleg kan wel bepaald worden dat zij, als de vakantie op een later moment plaatsvindt, op dat moment onbetaald verlof kan opnemen zodat ze wel op vakantie kan. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Heeft een werknemer recht om het al vastgestelde ouderschapsverlof in te trekken?

  De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. De huidige omstandigheden lijken een gewichtige reden voor de werkgever te zijn om een dergelijk verzoek af te wijzen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Hoe gaat het vervangingsfonds om met ‘vervangingen anders ziek’ in de corona situatie?

  Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-en-beleid/corona-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Kan de reiskostenvergoeding stopgezet worden als de werknemer niet meer op school werkt, maar thuis?

  Op grond van art. 7.3 lid 9 CAO PO wordt de reiskostenvergoeding stopgezet indien de werknemer, anders dan in verband met vakantieverlof, gedurende een periode van twee werken niet reist naar het werkt. De reiskostenvergoeding wordt vanaf de derde week stopgezet. Dit kan anders zijn als u aanvullende afspraken heeft gemaakt met werknemer(s) over de vergoeding van reiskosten. Let erop dat wanneer u reiskosten (onbelast) blijft vergoeden, dit fiscale consequenties kan hebben.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Onze min-max werknemers kunnen op dit moment enkel hun min-uren werken. Hebben zij recht op compensatie?

  Nee, er bestaat geen recht op compensatie. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering omdat zij nu minder werken.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • We hebben op dit moment vrijwel geen werk voor vervangers. Mogen wij de contracten tussentijds beëindigen of de betaling tijdelijke stopzetten?

  Nee, dit kan niet tenzij de werkgever dit samen met de werknemer overeen komt. Tussentijdse beëindiging van een contract is enkel mogelijk middels opzegging.  Dit gaat dus via de rechter indien een werknemer niet bereid is om over te gaan tot een vaststellingsovereenkomst. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

Pagina's