Helpdesk Goed Bestuur

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Goed Bestuur

 • Mag een lid van het intern toezicht tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen voor een vo-bestuur in hetzelfde voedingsgebied?

  De Code Goed Bestuur schrijft voor dat een lid van het intern toezichtsorgaan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder kan vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector, en ook niet bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

  Onder ‘aanpalend’ moet worden verstaan die schoolbesturen waar leerlingen naartoe doorstromen als ze de scholen van het eigen bestuur verlaten. In de praktijk gaat het wat betreft het PO dan bijna altijd om VO-besturen. Voor deze besturen in hetzelfde voedingsgebied geldt dat de schijn van belangenverstrengeling moeilijk te voorkomen is, zelfs als het reglement van de RvT hierin voorziet en leden een onafhankelijkheidsverklaring tekenen. 

  Overigens geldt voor alle bepalingen van de Code Goed Bestuur het ‘pas toe of leg uit’-principe. Besturen kunnen gemotiveerd afwijken van de Code Goed Bestuur, mits ze dit in het jaarverslag goed motiveren. Op deze manier kunnen schoolbesturen inspelen op specifieke omstandigheden zoals de beperkte beschikbaarheid van goede kandidaten voor de RvT.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Moeten alle schoolplannen worden ondertekend door de voorzitter van het College van Bestuur?

  Op deze vraag ontving de PO-Raad de volgende reactie van de inspectie: 

  In de wet is geregeld dat het bevoegd gezag het schoolplan vaststelt (artikel 16 WPO). Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Uit interne documenten zoals statuten moet blijken wie bevoegd is om een dergelijk stuk vast te stellen.

  In het Internet SchooIdossier (ISD) kan voor elke school een schoolplan aangeleverd worden; dit kan de school zelf doen of het bestuur kan het doen voor de school. Onder het tabblad Aanleveren > Documenten klik je op Bestanden aanleveren. Dan kies je de juiste school en als Documenttype kies je Schoolplan. Vervolgens moet je nog aangeven over welke periode het schoolplan gaat en kun je eventueel een omschrijving toevoegen. Of het schoolplan al dan niet is vastgesteld door het bestuur, daar wordt in het ISD niets mee gedaan.

  In de WPO staat inderdaad niet aangegeven dat het schoolplan ondertekend dient te worden. Dit betekent dat in het schoolplan zelf door middel van een zin kan worden aangegeven dat het bestuur het schoolplan per x datum in de bestuursvergadering heeft vastgesteld.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Aan welke eisen moet een bestuur voldoen om een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) te mogen stichten?

  Voor speciale scholen voor basisonderwijs (sbo’s) geldt een aparte regeling voor het stichten van een school. De regeling is weergegeven in de artikelen 86 tot en met 89 van de WPO.

  De minister kan een school op aanvraag van het bevoegd gezag van de school voor bekostiging in aanmerking brengen. De minister willigt de aanvraag slechts in, indien (artikel 87 WPO):

  • de schoolbesturen van alle basisscholen in het samenwerkingsverband met het verzoek instemmen;
  • het samenwerkingsverband meer dan de helft van de basisscholen omvat in een nieuwe woningbouwlocatie van ten minste 15.000 woningen of in aan elkaar grenzende woningbouwlocaties waar binnen 10 jaar in totaal ten minste 15.000 woningen worden gebouwd;
  • het samenwerkingsverband nog niet over een speciale school voor basisonderwijs beschikt en,
  • als gevolg van de oprichting van het samenwerkingsverband niet een reeds bestaand samenwerkingsverband onder de norm van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 WPO terecht zou komen.

  De aanvraag kan op ieder moment worden ingediend. De daadwerkelijke start van de school kan alleen maar op 1 augustus plaatsvinden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Wij willen per 1-8-2018 fuseren met een andere school. Heb ik dan nog te maken met de fusietoets?

  Het kabinet streeft naar volledige afschaffing van de fusietoets in 2020.  Met ingang van 1 augustus 2018 wijzigt de Regeling fusietoets in het onderwijs. Alle fusies in het funderend onderwijs vallen dan onder de lichte toets. Dit betekent dat voorgenomen fusies geen advies meer nodig hebben van de onafhankelijke adviescommissie, de CFTO. De wettelijk taak van de CFTO om de minister te adviseren over voorgenomen fusies vervalt daarom met ingang van 1 augustus 2018.

  De fusie-effectrapportage en de instemmingsrechten van de medezeggenschap blijven behouden. Daarmee blijft een zorgvuldig afgewogen fusieproces gewaarborgd.

  De (G)MR heeft bij een voorgenomen fusie de volgende bevoegdheden:

  • instemmingsrecht ten aanzien van een besluit over de overdracht en fusie van de school (artikel 10 lid 1 onder H in de Wms);
  • instemmingsrecht ten aanzien van de fusie-effectrapportage (fer) (artikel 10 lid 1 onder H in de Wms).

  Daarnaast moeten sinds 1 januari 2018 de ouders worden geraadpleegd voordat het schoolbestuur een besluit neemt over de fusie van de school of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan (artikel 15 lid 3 Wms). 

  Zie ook het bericht van april 2018 hierover: Afschaffen fusietoets: alleen lichte procedurele toets blijft over

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur of het onderwerp Samenwerken en fuseren.

 • De huidige medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden en wij willen dit terugbrengen naar vier leden. Is dit mogelijk?

  Het minimum aantal leden waaruit een medezeggenschapsraad dient te bestaan is vier leden (artikel 3, lid 2 WMS). Indien u het aantal leden wilt wijzigen, is dit alleen mogelijk wanneer het voorstel tot het wijzigen van het medezeggenschapsreglement wordt ondersteund door tweederde van de medezeggenschapsraad (artikel 23, lid 2 WMS).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur of de onderwerpen Medezeggenschap organiseren en Ondersteuning bij medezeggenschap.

 • Hoe kunnen we een informele samenwerkingsschool omvormen naar een formele samenwerkingsschool?

  Er moet sprake zijn van een informele school die is gevormd tussen 1 juni 2006 en de inwerkingtreding van de wet, door samenvoeging van een bijzondere school met een openbare school. De informele samenwerkingsschool kan tot 1 augustus 2020 worden omgevormd door een formele samenwerkingsschool. Het bestuur van een informele samenwerkingsschool moet een verzoek tot bekostiging bij de minister van Onderwijs indienen. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd indien ten tijde van de samenvoeging ,de vorming van de informele school, werd voldaan aan de eisen in de eerste drie leden van het artikel 17d WPO.

  Deze eisen houden onder meer in:

  • Er sprake moet zijn geweest van een samenvoeging van een openbare en een bijzondere school;
  • Dat met de totstandkoming van de school de desbetreffende berekening de continuïteit van het openbaar en bijzonder onderwijs gehandhaafd kon blijven;
  • De betrokken scholen minstens zes schooljaren zijn bekostigd

  Het schoolbestuur dat de informele samenwerkingsschool wil omvormen tot een formele samenwerkingsschool zal ook aan de overige voorwaarden voor bekostiging van de samenwerkingsschool moeten voldoen, zoals het wijzigen van de statuten (aanpassen van het doel: in stand houden van de samenwerkingsschool en het opnemen van de commissie identiteit samenwerkingsschool), het inrichten van de commissie identiteit samenwerkingsschool en het aanpassen van het schoolplan en de schoolgids.

  De PO-Raad maakt – samen met de VO-raad en de profielorganisaties- een handreiking over de vorming van samenwerkingsscholen. De handreiking wordt uiterlijk in maart gepubliceerd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Goed Bestuur en Krimp of de onderwerpen Krimp en onderwijskwaliteit en Samenwerken en fuseren.

 • Indien een school een oudervereniging heeft, ben je dan als ouder vanaf inschrijving van je kind automatisch lid van de oudervereniging?

  Lidmaatschap van een vereniging (= een rechtspersoon) is altijd vrijwillig, nooit een automatisme. Op de website van Ouders en onderwijs is veel informatie over ouderraden en –verenigingen te vinden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Goed Bestuur en School, kind & omgeving.

 • Bepaalt een Raad van Toezicht de omvang van een college van bestuur?

  Omvang en samenstelling e.d. van besturen, is geregeld in de statuten van zo’n stichting of vereniging. Daar zijn dus geen algemene uitspraken over te doen.
  Als het bezoldigde bestuurders betreft, zijn die formeel in dienst van de rechtspersoon die ze zelf als bestuurder vertegenwoordigen. In dergelijk gevallen vervult de RvT dan wel de werkgeversrol t.o.v. de bestuurders.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Mag je bepaalde bestuurlijke bevoegdheden in het openbaar onderwijs delegeren?

  Bij invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010  is de mogelijkheid geopend voor het schoolbestuur om bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider. Dat geldt zowel voor het openbaar als bijzonder onderwijs. Die bevoegdheid vindt u in de WPO, WVO en WEC terug in de artikelen over het managementstatuut. Daarin is die mogelijkheid tot delegatie opgenomen. De term zelf staat niet in de wet. De wetgever gebruikt de aanduiding "overdragen" van taken en bevoegdheden. Dat is juridisch een synoniem voor delegatie. De delegatie of overdracht van bevoegdheden moet uitgewerkt worden in het managementstatuut. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Goed Bestuur en Werkgeverszaken.

 • Wat is School aan Zet?

  Het programma School aan Zet adviseert schoolbesturen en scholen die dat wensen, bij een adequate aanpak om de gezamenlijke ambities te realiseren. Hierbij neemt School aan Zet niet de functie van reguliere partijen binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur over. School aan Zet heeft juist tot doel vraagsturing op de markt voor onderwijs ondersteuning te versterken. Zo helpt School aan Zet u bijvoorbeeld bij het formuleren van passende doelstellingen door samen met u te reflecteren op de situatie van uw scholen en mogelijke verbeterpunten. School aan Zet brengt u in contact met partijen die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikken of waar andere scholen al goede ervaringen mee hebben opgedaan. Zodat u de door u gestelde doelen kunt realiseren.

  De kosten van de ondersteuning door School aan Zet komen voor rekening van OCW. De kosten voor meer vergaande ondersteuning of expertise, die nodig is bij het realiseren uw doelen, kunt u inkopen vanuit de extra middelen die u via de prestatiebox ontvangt aangevuld met het geld dat u via de lumpsum ontvangt. U wordt als schoolbestuur actief benaderend door School aan Zet. U kunt natuurlijk ook zelf al een kijkje nemen op www.schoolaanzet.nl.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

Pagina's

Onderwerpen binnen Goed Bestuur