Helpdesk Goed Bestuur

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Goed Bestuur

 • Mag je bepaalde bestuurlijke bevoegdheden in het openbaar onderwijs delegeren?

  Bij invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010  is de mogelijkheid geopend voor het schoolbestuur om bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider. Dat geldt zowel voor het openbaar als bijzonder onderwijs. Die bevoegdheid vindt u in de WPO, WVO en WEC terug in de artikelen over het managementstatuut. Daarin is die mogelijkheid tot delegatie opgenomen. De term zelf staat niet in de wet. De wetgever gebruikt de aanduiding "overdragen" van taken en bevoegdheden. Dat is juridisch een synoniem voor delegatie. De delegatie of overdracht van bevoegdheden moet uitgewerkt worden in het managementstatuut. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Goed Bestuur en Werkgeverszaken.

 • Wat is School aan Zet?

  Het programma School aan Zet adviseert schoolbesturen en scholen die dat wensen, bij een adequate aanpak om de gezamenlijke ambities te realiseren. Hierbij neemt School aan Zet niet de functie van reguliere partijen binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur over. School aan Zet heeft juist tot doel vraagsturing op de markt voor onderwijs ondersteuning te versterken. Zo helpt School aan Zet u bijvoorbeeld bij het formuleren van passende doelstellingen door samen met u te reflecteren op de situatie van uw scholen en mogelijke verbeterpunten. School aan Zet brengt u in contact met partijen die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikken of waar andere scholen al goede ervaringen mee hebben opgedaan. Zodat u de door u gestelde doelen kunt realiseren.

  De kosten van de ondersteuning door School aan Zet komen voor rekening van OCW. De kosten voor meer vergaande ondersteuning of expertise, die nodig is bij het realiseren uw doelen, kunt u inkopen vanuit de extra middelen die u via de prestatiebox ontvangt aangevuld met het geld dat u via de lumpsum ontvangt. U wordt als schoolbestuur actief benaderend door School aan Zet. U kunt natuurlijk ook zelf al een kijkje nemen op www.schoolaanzet.nl.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

 • Hoe is de scheiding van bestuur en intern toezicht geregeld in geval van een bestuurscommissie? Kan er een raad van toezicht-model worden ingevoerd?

  De scheiding tussen bestuur en intern toezicht in het openbaar onderwijs is via het gemeenterecht geregeld.

  In een bestuurscommissie wordt de functie van het bestuur (bevoegd gezag openbaar onderwijs) uitgeoefend door de bestuurscommissie. De functie van intern toezichthouder berust bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad is als intern toezichthouder bevoegd om een bestuurscommissie in te stellen en op te heffen, deze mag leden van de commissie benoemen en ontslaan, de begroting en rekening vaststellen en zo nodig besluiten van de bestuurscommissie vernietigen.

  Om die reden is in de memorie van toelichting van de Wet goed onderwijs en goed bestuur aangegeven dat een raad van toezicht niet aan de orde zal zijn (Zie vergaderstukken 2008-2009, nr. 31 828, nr. 3, pagina 28).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Goed Bestuur.

Onderwerpen binnen Goed Bestuur