Juridische Helpdesk ICT in het onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen ICT in het onderwijs

 • Op welk niveau kunnen we het beste onze infrastructuur en leermiddelen regelen, bovenschools of op schoolniveau?

  De inkoop en het beheer van ICT worden al in veel sectoren centraal geregeld. Ook voor schoolbesturen met meerdere scholen onder zich biedt een bovenschoolse organisatie van ICT voordelen:

  1. Door gezamenlijk in te kopen kan een betere prijs bedongen worden bij de leverancier en betere afspraken over service gemaakt worden.
  2. Het interne beheer van ICT kan efficiënter worden als dit bovenschools wordt georganiseerd: het is voor alle medewerkers duidelijk wie er verantwoordelijk is voor welke ICT-zaken.

  Dit geldt niet per definitie voor alle ICT-middelen. Enkele vuistregels:

  • Wifi bepaalt niet het karakter van de school, maar moet voldoen aan algemene kwaliteitseisen. Het is bij uitstek iets wat u bovenschools kunt regelen.
  • Hetzelfde geldt in grote mate voor Clouddiensten. Als samenwerking tussen scholen een belangrijke pijler is, omdat u bijvoorbeeld administratieve zaken vereniging- of stichtingbreed heeft geregeld, dan is het gebruik van één centraal georganiseerd Cloudplatform het efficiëntst.
  • Voor devices verschilt het per apparaat. Bij digiborden bijvoorbeeld gaat het erom dat ze voldoen aan algemene (kwaliteits)eisen en is het minder belangrijk hoe ze eruit zien. Echter, de keuze voor tablets of laptops kan per school verschillen afhankelijk van de schoolvisie.
  • De keuze voor leermiddelen is nog weer persoonlijker en kan in veel gevallen het beste door de school zelf beantwoord worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren en Ondersteuning bij ICT.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van werken in de Cloud in vergelijking met werken via lokale servers?

  Voordelen:

  • Aangezien de Cloud een standaarddienst is, zijn de beheerkosten en -last minder. Scholen kunnen zich daarom richten op de inhoud van de Cloud in plaats van op de techniek ervan.
  • U heeft altijd, overal en met vrijwel elk device toegang tot de Clouddienst.
  • Data in de Cloud zijn veilig, omdat ze niet afhankelijk zijn van apparaten die kapot kunnen gaan.
  • Het delen van en samenwerken in documenten met collega’s is makkelijk, omdat de data centraal opgeslagen worden.
  • Alle documenten die in de Cloud gemaakt worden, worden automatisch opgeslagen.
  • De Cloud is schaalbaar, dat wil zeggen dat het naar behoefte kan groeien en krimpen, zowel op gebied van gebruikersaantal, als op het gebied van inhoud.

  Nadelen:

  • Alles valt of staat met een goede internetverbinding. Zonder internet werkt de Cloud niet.
  • Als er iets misgaat met de Cloudserver, dan kan de gebruiker daar zelf niets aan doen. U bent dus afhankelijk van de provider als de Cloudserver het niet doet.
  • Op het gebied van privacy vereist werken in de Cloud extra aandacht. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens die in de Cloud staan en daar zitten twee belangrijke verplichtingen aan vast. 1) U dient intern passende maatregelen te nemen om verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik te voorkomen. 2) U moet duidelijke afspraken maken met de Cloud leverancier zodat de bescherming van persoonsgegevens ook bij hen gewaarborgd wordt.
  • Als scholen of individuele leraren zelf al een Clouddienst gebruiken, dan kan het lastig zijn om alle medewerkers één centraal platform te laten gebruiken voor ten minste gezamenlijke data.

  Mits de randvoorwaarden aanwezig zijn, zoals stabiel internet en een goed beveiligde toegang, biedt de Cloud kansen voor het onderwijs: meer doen met minder kosten en beheerlast.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren en Ondersteuning bij ICT.

 • Hoe maken andere scholen ruimte vrij voor het ICT-vaardig maken van leraren?

  Scholing is allereerst een kwestie van prioritering. Daarnaast kan scholing, ook op het gebied van ICT, op verschillende manier gefinancierd worden.

  1. De cao van het primair onderwijs biedt ruimte voor professionalisering (p.153-157). Directieleden, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel kunnen zich beroepen op deze cao-afspraken.
  2. In de lumpsum (de financiering voor scholen) is ook een bedrag opgenomen voor scholing van het personeel.
  3. Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van de prestatiebox. Dit is een extra budget bovenop de lumpsum voor onder meer professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Deze prestatiebox geldt nog tot en met 2015/2016.
  4. Er zijn ook andere innovatieve voorbeelden van scholen.
    1. Zo krijgen startende leraren in Den Haag e.o. dankzij het project “Versterking Samenwerking” van de pabo van de Haagse Hogeschool een begeleidingstraject van 60 uur over drie jaar. Hieronder valt ook bijvoorbeeld een cursus differentiëren.
    2. Leraren van de Katholieke Pabo Zwolle kunnen door samenwerking met zes andere schoolbesturen een master aan de pabo volgen. De uren die besteed worden aan de studie worden vervangen door een startende leraar die ook de opleiding volgt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen ICT organiseren , Lesgeven met ICT en Ondersteuning bij ICT.

 • Welke vaardigheden zijn essentieel voor leraren om aan de slag te kunnen gaan met ICT in het onderwijs?

  Als uw leraren aan het werk gaan met ICT, dan is het niet alleen van belang dat zij kunnen werken met de apparatuur (ICT-geletterdheid), maar ook dat zij deze inhoudelijk kunnen inzetten voor het onderwijs. Hier horen verschillende vaardigheden bij.

  Onder ICT-geletterdheid verstaan we:

  • Instrumentele vaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediavaardigheden

  Bij een inhoudelijke toepassing van ICT in het onderwijs hoort:

  • Leerlingen ICT-vaardigheden bijbrengen
  • ICT gebruiken voor pedagogische en didactische doelen
  • Resultaten van leerlingen in digitale leermiddelen evalueren
  • Digitaal leermateriaal combineren en flexibel toepassen
  • Op de hoogte zijn, innoveren en delen van kennis over ICT in het onderwijs

  Uitleg over deze ICT-vaardigheden is onder meer te vinden in de professionaliseringstoolkit van Ixperium, de kennisbasis ICT 2013 van Leroweb en het competentiemodel van Mediawijzer.

  Leuke voorbeelden van innovatieve leraren vindt u in de artikelen “Hoe werkt… leraar van het jaar”, bijvoorbeeld PO winnaar 2015.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs of de onderwerpen Lesgeven met ICT en Ondersteuning bij ICT.

 • Hoe kunnen wij binnen de fiscale regels een tablet verstrekken aan een werknemer?

  Tablets voor zakelijk gebruik zijn in de herfst van 2014 door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst.

  Eerder pleitten PO-Raad en VO-raad al voor aanpassing van de fiscale regels met betrekking tot tablets in het onderwijs. Zij stuurden daarover gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer.

  Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, e-mailen en het versturen van berichten. En niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee komt ook de 90%-regel die voor computers geldt, te vervallen. Computers moeten vrijwel volledig zakelijk worden gebruikt, voor tablets die belastingvrij worden verstrekt, hoeft dat gebruik slechts 10% te zijn.

  Aan de onduidelijkheid over het al dan niet rekenen van loonheffing over zakelijke tablets is met deze uitspraak een einde gekomen. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die op grond van deze uitspraak onterecht betaalde loonheffing willen terugvorderen, zich te wenden tot de Belastingdienst.

  Eerdere regels

  Eerder golden de volgende regels:

  De belastingdienst ziet het verstrekken van een tablet aan medewerkers als een vorm van loon in natura, tenzij u wettig en overtuigend kunt bewijzen dat de tablet voor minimaal 90 procent wordt gebruikt voor werk gerelateerde activiteiten. In de praktijk blijkt dit bewijs niet eenvoudig te leveren. Gevolg is dat over de waarde van de tablet loonbelasting moet worden afgedragen. De tablet mag wel worden meegenomen in de werkkostenregeling voor zover daar ruimte voor is.

  Het verstrekken van aanvullende vergoedingen aan medewerkers, buiten de werkkostenregeling om, is strikt genomen volgens de cao niet toegestaan. Maar hier is geen controle of handhaving op. Als u besluit toch een aanvullende vergoeding in de vorm van een tablet te verstrekken, dan dient u er rekening mee te houden dat de aanvullende vergoeding wordt gezien als loon en dat daar dus ook loonbelasting en eventuele premies over moeten worden betaald.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Financiën en ICT in het onderwijs of het onderwerp Bekostiging.

 • In sommige klassen werken wij met tablets. Ouders dienen deze zelf aan te schaffen. Wat te doen als een ouder vanwege financiële problemen (tijdelijk) niet in staat is de tablet te betalen?

  Wanneer ouders weigeren te betalen, zult u met de ouders moeten proberen een betalingsregeling te treffen. De school mag de leerling namelijk niet het gebruik van een tablet onthouden.

  Of ouders wel of niet een geldelijke bijdrage (voor bijvoorbeeld tablets) leveren aan het onderwijs van hun kind, mag niet bepalen of het kind tot een school wordt toegelaten. Dit is vastgelegd in artikel 40 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs.

  In artikel 13, lid 1 onder g (Schoolgids), worden scholen verder verplicht om ouders via de schoolgids te informeren over de geldelijke bijdrage. Ook moet daarbij worden vermeld dat de bijdrage vrijwillig is.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema ICT in het onderwijs.

Onderwerpen binnen ICT in het onderwijs

 • Ondersteuning bij ICT

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Lesgeven met ICT

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • ICT organiseren

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.