Juridische Helpdesk Medezeggenschap

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Medezeggenschap

 • Moet de MR de bevoegdheid krijgen een bindende voordracht te kunnen doen voor tenminste één lid van de RvT?

  Als beginnende school zijn we bezig het reglement voor de Raad van Toezicht op te stellen. We lopen daarbij aan tegen de vraag aan of de medezeggenschapsraad de bevoegdheid moet krijgen om een bindende voordracht te doen voor tenminste één lid van de Raad van Toezicht. Is dat wettelijk verplicht?

  Antwoord: Ja, dat is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in artikel 17a, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs.

  Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur

  1. Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in artikel 10, zorg voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig bestuur en beheer.
  2. De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband wordt de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.
  3. Het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of het onderwerp Medezeggenschap organiseren.

 • Dient een personeelslid in de ondersteuningsplanraad lid te zijn van een medezeggenschapsraad van een school?

  Er is een vacature in de ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. Dient een personeelslid in de OPR lid te zijn van een medezeggenschapsraad van een school of mag men ook namens een medezeggenschapsraad worden afgevaardigd? En moeten er dan verkiezingen worden gehouden?

  Artikel 4a lid 2 WMS stelt dat de leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de betreffende scholen en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt.

  De WMS geeft niet aan op welke wijze de leden van de OPR moeten worden ‘afgevaardigd’. Het is echter niet zo dat elke MR van de scholen van het SWV rechtstreeks een lid hoeft af te vaardigen. Kern van de regeling is dat elke MR direct of indirect vertegenwoordigd is in de OPR. Volgens de wetgever is het aan de MR’en in het SWV om een goede keuze te maken bij de afvaardiging. Dat kan dus per SWV verschillen. De samenstelling en de organisatie van de OPR worden vastgelegd in het reglement van de OPR.

  Uit de woorden ‘gekozen’ in het artikel in de WMS kan worden afgeleid dat de afvaardiging dient te geschieden door middel van verkiezingen. De leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn rechthebbende van het kiesrecht. In het medezeggenschapsreglement van de OPR moeten de wijze en organisatie van de verkiezing en het aantal leden nader worden vastgelegd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap.

 • Wat zegt de WMS over de juiste datum voor het aanleveren van de begroting aan de (G)MR?

  Aan het bevoegd gezag wordt niet voorgeschreven op welk moment de begroting en beleidsvoornemens op grond van het informatierecht (artikel 8 Wms) aan de (G)MR moeten worden overgelegd, omdat elk bevoegd gezag zelf mag bepalen of het kalenderjaar dan wel het schooljaar leidend is. De Wms stelt dat dit “tijdig” moet gebeuren, maar dit begrip wordt niet nader toegelicht.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap.

 • Wordt het aantal MR-leden bepaald door het aantal leerlingen op school?

  Onze MR bestaat momenteel uit vier leden. Onze school is gegroeid en telt nu 200 leerlingen. Moeten wij nu over naar zes leden in de MR? Wordt het aantal MR leden bepaald door het aantal leerlingen op school?

  Artikel 3 lid 2 Wms zegt dat een MR van een school bestaat uit tenminste 4 leden. Op grond van lid 4 dienen de aantallen leden – personeel en ouders - gelijk aan elkaar te zijn.

  De Wms schrijft alleen het minimum aantal leden van de MR voor en niet het maximumaantal. Het aantal leden van de MR en de zittingsduur van de leden van de MR moeten in het medezeggenschapsreglement worden genoemd (artikel 24 lid 1 onderdeel a Wms). Het is dus goed om na te gaan wat er in het medezeggenschapsregelement staat over het aantal MR-leden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of het onderwerp Medezeggenschap organiseren.

 • Een bestuur heeft een nieuwe directeur benoemd. In hoeverre moet het bestuur de (G)MR informeren over arbeidsvoorwaarden als de begindatum en een eventuele proeftijd?

  Het bestuur hoeft de (G)MR niet te informeren over arbeidsvoorwaarden. Het bepalen van arbeidsvoorwaarden is een zaak tussen de werkgever en (aspirant-)werknemer, en hoeft dus niet gedeeld te worden met de (G)MR.

  De (G)MR heeft volgens de Wet medezeggenschap voor scholen (Wms) wel de bevoegdheid om het bestuur voorafgaand te adviseren over een benoeming of ontslag van de schoolleiding. In dat geval moet het bestuur een profiel van de kandidaat aan de (G)MR verstrekken, inclusief cv en een motivering waarom de beoogde schoolleider aan het gewenste profiel voldoet.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of het onderwerp Medezeggenschap organiseren.

 • Moet een (G)MR-lid een ouder dan wel personeelslid zijn van een school of stichting? Of mag een willekeurige belangstellende ook (G)MR-lid worden? Is daar regelgeving over?

  In artikel 4 lid 2 WMS staat dat in een GMR elke MR van de betrokken scholen is vertegenwoordigd. Het is echter niet vereist dat iemand die GMR-lid is, tevens lid is van de MR. Wel moet gewaarborgd zijn dat GMR-leden altijd een band moeten hebben - als ouder of personeelslid - met de school of een van de scholen die zij in de GMR vertegenwoordigen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of het onderwerp Medezeggenschap organiseren.

 • Heeft de GMR instemming of advies op het besluit dat het schoolbestuur eigen risicodrager (ERD) wordt voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)?

  In de Wet medezeggenschap onderwijs is niet expliciet geregeld wat de bevoegdheid is bij het besluit over te gaan tot ERD ZW en WGA. In onze optiek is er in ieder geval adviesrecht voor de GMR vanwege het feit dat er een andere aanwending van de rijksmiddelen voortvloeit uit het besluit (artikel 11 onder b WMS). Daarnaast zal een keuze voor het ERD leiden tot een ander re-integratiebeleid. Dit geeft de PGMR instemmingsbevoegdheid op grond van artikel 12 lid 1 onder k WMS (vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Medezeggenschap en Werkgeverszaken.

 • Is het wettelijk verplicht een leerkracht zitting te laten nemen in de medezeggenschapsraad?

  Ja, in artikel 3 van de Wet medezeggenschap scholen is vastgelegd dat in de medezeggenschapsraad ouders en personeel zitting hebben (paritaire samenstelling). Met dit uitgangspunt – een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders (in het VO ook leerlingen) zitting hebben – wordt tot uitdrukking gebracht dat medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs een zaak is van ouders en personeel (en leerlingen) gezamenlijk.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of de onderwerpen Medezeggenschap organiseren en Rollen en verantwoordelijkheden.

 • Het reglement voor de medezeggenschapsraden van onze scholen laten we vaststellen door de GMR zodat we een uniform MR-reglement hebben voor al die scholen. Is dit de juiste manier om dat te regelen?

  Het vaststellen van het reglement van de Medezeggenschapsraad (MR) is omschreven in artikel 23 van de WMS. Dit artikel gaat ervan uit dat voor iedere school afzonderlijk een reglement wordt vastgesteld en dat iedere MR van een school over zijn eigen medezeggenschapsreglement moet kunnen oordelen.

  Een en ander laat onverlet dat het bevoegd gezag de vrijheid heeft om voor iedere school een zelfde medezeggenschapsreglement vast te stellen. Het streven naar uniformiteit is legitiem en ook in beginsel redelijk.

  Stel een MR wil van het voorgestelde reglement afwijken. Het bevoegd gezag weigert dat met een beroep op de gewenste uniformiteit (ik wil als bevoegd gezag iedere MR gelijk behandelen, gelijke rechten en plichten geven etc.). Dat kan dan tot een reglementsgeschil leiden. De Landelijke Commissie Geschillen (LGC) zal dan moeten afwegen of met betrekking tot het gewraakte punt het streven van het bevoegd gezag naar uniformiteit al dan niet onredelijk is.

  Wanneer de GMR het reglement van de scholen vaststelt, is de gedachte kennelijk dat de vaststelling van een (uniform) medezeggenschapsreglement een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang is, waardoor de GMR in de bevoegdheid treedt van de afzonderlijke MR’en (artikel 16, eerste lid WMS).

  Deze redenering gaat niet op, omdat:

  • De bevoegdheid van een MR om over zijn eigen medezeggenschapsreglement een oordeel te geven expliciet in artikel 23, lid 2 WMS is geformuleerd en in het eerste lid van dat artikel is bepaald dat het bevoegd gezag voor iedere MR een reglement vaststelt.
  • Er elders in de WMS geen bepaling is, die stelt dat artikel 23 buiten toepassing blijft in het geval er een GMR is.

  Het is dus niet de bedoeling dat de GMR het reglement voor de afzonderlijke MR’en vaststelt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Medezeggenschap of de onderwerpen Geschillen en Medezeggenschap organiseren.

Onderwerpen binnen Medezeggenschap

 • Medezeggenschap organiseren

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Geschillen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Rollen en verantwoordelijkheden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.