Juridische Helpdesk Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

 • Mag een zij-instromer het opleidingstraject in het praktijkonderwijs volgen?

  Het levert geen probleem op als een zij-instromer het opleidingstraject in het praktijkonderwijs volgt en niet in het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs. Een leraar met een Pabogetuigschrift is bevoegd om les te geven in het praktijkonderwijs. De stage kan dus prima binnen het praktijkonderwijs gevolgd worden, later is het mogelijk om evt. ook in het (speciaal) basisonderwijs te werken.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken of het onderwerp Opleiden en ontwikkelen leraren .

 • Hoe moeten schoolbesturen omgaan bij de gegevenslevering voor het lerarenregister met leraren die aangeven géén levering van hun persoonsgegevens te willen?

  Leraren zijn vooralsnog niet verplicht om zich in te schrijven in het register, anders gezegd: de naleving van de wettelijke verplichting tot registratie wordt niet actief gehandhaafd zolang er geen herregistratiecriteria zijn vastgesteld. Leraren die voorlopig geen gebruik willen maken van de portfoliofunctie van het lerarenregister, hoeven daarvoor niet bij hun schoolbestuur aan te kloppen. Zij kunnen zelf afzien van het completeren van de gegevens en zo de portfoliotool niet ontsluiten.

  Dit besluit van minister Arie Slob doet niet af aan de verplichting voor gegevenslevering voor schoolbesturen; die is niet vrijwillig. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De uiterste datum om de personele gegevens van alle leraren aan te leveren is wel verschoven naar uiterlijk 31 december 2018.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of de onderwerpen Strategisch HRM en Opleiden en ontwikkelen leraren .

 • Hoe verhoudt gegevenslevering voor het lerarenregister zich tot de voorwaarden zoals gesteld in de AVG?

  De Wet beroep leraren en het daarop gebaseerde Besluit gegevenslevering zijn wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door OCW beide uitvoerig getoetst aan onder meer de beginselen van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit om te bepalen of een inperking op de bescherming van persoonsgegevens, waar ook de AVG op ziet, is gerechtvaardigd.

  De AVG bepaalt voorts dat gegevensverwerking gerechtvaardigd is als het doel van de verwerking te baseren is op ten minste één van de zes AVG grondslagen. Het nakomen van een wettelijke verplichting is zo’n grondslag. Dat de Wet beroep leraren nog niet volledig in werking is, doet er niet aan af dat de gegevenslevering door scholen aan DUO op een wettelijke grondslag berust.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of de onderwerpen Strategisch HRM en Opleiden en ontwikkelen leraren .

 • Mag iemand met een eerste of tweede graads lesbevoegdheid als groepsleerkracht werken in het primair onderwijs?

  Nee, deze werknemer is niet bevoegd als groepsleerkracht. Hiervoor dient een werknemer te beschikken over een PABO-diploma (zie artikel 3, lid 1 onder b WPO). Betrokkene kan bijvoorbeeld wel als vakleerkracht ingezet worden. Denk hierbij aan een werknemer met een bevoegdheid voor Engels, deze werknemer kan dan wel als vakleerkracht Engels worden ingezet.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken.

 • Is een lerarenondersteuner met een succesvol afgeronde EVC-procedure bevoegd om voor de klas te staan als groepsleerkracht?

  Nee, een afgeronde EVC-procedure leidt niet tot een bevoegdheid. De EVC-procedure kan wel helpen bij het verkort volgen van de pabo of een zij-instroomtraject. De opleiding bepaalt welke competenties meegenomen kunnen worden in het opleidingstraject.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of het onderwerp Opleiden en ontwikkelen leraren .

 • Hoe zit het met functiedifferentiatie in het primair onderwijs?

  De werkgever kijkt met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad naar de functiedifferentiatie binnen de organisatie. Op grond van artikel 12 lid 1 onder b Wms heeft de PMR instemmingsrecht indien de formatie wijzigt.  

  Functiedifferentiatie en de invulling van nieuwe rollen in de school is belangrijk voor het creëren van een uitdagende werkomgeving en het stimuleren van het talent van leraren.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Klopt het dat een universitaire opleiding Onderwijskunde niet voldoende is voor inschrijving in het schoolleidersregister?

  Schoolleiders kunnen registreren als ze kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties als beschreven in de beroepsstandaard.  Er is een aantal opleidingen dat hier helemaal aan voldoet (schoolopleidersopleidingen en Masters Educational Leadership ). Alle andere opleidingen die schoolleiders aandragen, worden beoordeeld op aansluiting bij de beroepsstandaard.  

  Voor wat betreft de opleidingen Onderwijskunde en Onderwijswetenschappen heeft het schoolleidersregister in overleg met de universiteiten besloten dat de inhoud van de studie onvoldoende aansluit bij de beroepsstandaard.

  Schoolleiders die onderwijskunde of onderwijswetenschappen hebben gestudeerd hebben vaak daarnaast management- en/ of leiderschapscursussen gevolgd waardoor de combinatie van de opleidingen mogelijk wel kan leiden tot de conclusie dat de schoolleiders voldoet aan de beroepsstandaard. De individuele diplomawaardering (IDW) kan hiervoor gebruikt worden. Daarnaast is er de mogelijkheid een assessment te doen of een EVC-procedure. De verschillende wegen staan hier uitgelegd.  

  Individuele schoolleiders kunnen met vragen bellen of emailen naar het schoolleidersregister (030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken of de onderwerpen Strategisch HRM en Opleiden en ontwikkelen schoolleiders.

 • Wat is het verschil tussen artikel 9.6.a lid 3 CAO PO 2013 en de nieuwe regeling?

  Het bovenstaande geldt specifiek voor schoolleiders terwijl de nieuwe regeling over professionalisering van toepassing is op alle werknemers met uitzondering van de schoolleiders. Op grond van de nieuwe regeling krijgen alle werknemers met uitzondering van schoolleiders twee klokuren per werkweek , naar rato, voor de professionele ontwikkeling. Daarnaast stelt de werkgever op schoolniveau/brin niveau gemiddeld 500,- per fte beschikbaar dat de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. De deskundigheidsbevordering is hiermee komen te vervallen. 

 • Wat zijn andere professionaliseringsactiviteiten, art. 9.6a, lid 3 CAO PO?

  Naast een individueel scholings- of opleidingstraject kunt daarbij denken aan coaching, peer review, interscolaire visitatie en congressen, en ook aan collectieve scholing.

 • Wie komen er in aanmerking voor het persoonlijk budget?

  De directieleden benoemd in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+: dit zijn directeuren en adjunct-directeuren gekoppeld aan deze salarisschalen, niet zijnde statutair bestuurders.

Pagina's

Onderwerpen binnen Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

 • Opleiden en ontwikkelen leraren

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Onderhoud vakbekwaamheid

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Opleiden en ontwikkelen schoolleiders

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.