Juridische Helpdesk Overgang naar voortgezet onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Overgang naar voortgezet onderwijs

 • De uitslag van het intelligentie-onderzoek van een leerling dat wij drie jaar geleden afnamen, strookt niet met haar huidige resultaten. Zijn wij verplicht om voorafgaand aan de eindtoets haar intelligentie opnieuw te laten bepalen?

  Op de website www.vanponaarvo.nl staat een stroomschema die deze vraag helpt beantwoorden. De IQ test van de betreffende leerling is ouder dan twee jaar. Wanneer de gegevens uit het leerlingvolgsysteem bevestigen dat deze leerling niet verder is dan niveau eind groep 5 dan mag deze leerling deelnemen aan de eindtoets (in overleg met ouders). Het resultaat telt dan niet mee voor de opbrengstbepaling van de school. Volgt uit het leerlingvolgsysteem dat deze leerling verder is dan niveau eind groep 5, dan kunt u overwegen om nogmaals een IQ test af te nemen. De leerling maakt dan sowieso de eindtoets en het resultaat telt mee voor de opbrengstbepaling van de school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Hoe worden de vorderingen van leerlingen in het po bepaald?

  Gedurende de hele basisschoolperiode meet een school regelmatig wat een leerling kan en hoe hij vooruitgaat. Op basis van deze objectieve gegevens en de ervaring van de leraar en ouders kan de school bepalen of het kind extra of andere instructie nodig heeft of juist meer moet worden uitgedaagd. Op die manier kan alles uit het kind worden gehaald. Ook krijgen school en ouders door toetsing inzicht in hoe het kind presteert ten opzichte van zijn klas- en leeftijdsgenoten.

  Leerling- en onderwijsvolgsysteem

  Al vanaf groep 1 wordt met hulp van leerling- en onderwijsvolgsysteem gekeken hoe een leerling zich op school ontwikkelt. Met zo’n systeem wordt niet alleen gekeken wát de leerling en zijn klas weten en kunnen, maar het maakt het mogelijk te zien of en hoeveel zij vooruit gaan. Kortom, of het onderwijs dat het kind krijgt, zijn vruchten afwerpt. Scholen zijn verplicht zo’n systeem te gebruiken, in ieder geval voor taal en rekenen, maar mogen zelf bepalen welke ze inzetten en hoe vaak ze het niveau meten. Zolang de gebruikte toetsen valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk genormeerd zijn.

  Reguliere toetsen

  Daarnaast nemen veel scholen ook ‘gewone’ toetsen af die juist wel meten wat de leerling op dat moment kan en of hij de lesstof beheerst. De resultaten op die toetsen geven weer hoe het kind presteert in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Scholen mogen zelf bepalen of en hoe vaak ze leerlingen een toets laten maken.

  Centrale eindtoets

  Aan het eind van groep acht maken alle basisschoolleerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Deze toets geldt als tweede, schoolonafhankelijk gegeven naast het schooladvies op basis waarvan school en ouders bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Scoren leerlingen op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. 
  Vanaf 2018 kunnen scholen ook een digitale adaptieve eindtoets afnemen. Deze toets past zich aan aan het niveau van de leerling. 

  De school neemt de resultaten op al deze toetsen, op in het onderwijskundig rapport (OKR) van het kind. Dat rapport wordt opgesteld als het naar een andere school gaat. De nieuwe school krijgt daarmee een beeld van het kind zodat ook die het onderwijs zo goed mogelijk op de leerling kan afstemmen. Scholen zijn verplicht ouders te informeren over de inhoud van dit rapport.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over de eindttoetsen, is te vinden op de website www.vanponaarvo.nl. Voor informatie over andere toetsen kunt u terecht op de websites van de diverse toetsaanbieders. Leden van de PO-Raad kunnen voor vragen ook contact opnemen met beleidsadviseur Bernard Teunis. Meer informatie over digitale systemen is te vinden bij het thema ICT in het onderwijs.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Mag een vo-school de ene leerling met kader/tl advies op kaderniveau plaatsen en de andere op tl-niveau?

  Ja, dit mag. Hier is sprake van het onderscheid tussen toelating en plaatsing.
  Een leerling met een kader/tl advies is toelaatbaar tot beide schoolsoorten. De vo-school kan het onderwijskundig rapport gebruiken om te komen tot plaatsing. En die plaatsing is in beide brugklassen conform het schooladvies. In een brief van de staatssecretaris spreekt hij over ‘hoge plaatsing’. Het zou wenselijk zijn om leerlingen op het hoogste niveau te plaatsen, maar dat is niet verplicht. De school zou naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies kunnen meegeven (dit heeft geen juridische waarde).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Moet ik een groep 8-leerling met een niveau van eind groep 5 laten deelnemen aan de verplichte Centrale Eindtoets?

  Allereerst is er onderscheid te maken tussen de ontheffingsgronden van de Eindtoets en regels die er bestaan over welke resultaten buiten beschouwing mogen worden gelaten bij het berekenen van de opbrengsten van een specifieke school. Download hier een overzicht over dit onderscheid.

  Voor het deelnemen aan de Eindtoets kunt u zich voor specifieke leerlingen beroepen op de uitzonderingsgronden. Een IQ onder de 70 is bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond óf wanneer er sprake is van een ontwikkelingsperspectief waarbij het verwachte uitstroomniveau VSO-arbeidsmarkt of VSO-dagbesteding is.

  De reden voor deze maat (IQ 70) heeft ook te maken met de komende verplichte Eindtoets voor het SO en SBO. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ingaan per 2018.

  In deze periode wordt er gewerkt aan een adaptieve centrale eindtoets die ook meer recht zal moeten doen aan leerlingen aan zowel de ‘boven-‘ als de ‘onderkant’. Deze ontwikkeling moet daarmee tegemoet komen aan het signaal dat u afgeeft, dat overigens ook een gedeeld standpunt is. De eindtoets moet toegankelijk zijn voor iedere leerling.

  De criteria die de inspectie hanteert voor het berekenen van de onderwijsresultaten zijn anders.

  Hiervoor geldt bijvoorbeeld de maat van een IQ van 80 of ‘beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dat zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen’.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Is het wettelijk verplicht om aan het einde van groep 6 een indicatie te geven voor advies vo of moet dit alleen bij kinderen waarvoor een OPP is opgesteld?

  Het antwoord op deze vraag is: nee. Er bestaat geen wettelijke verplichting om leerlingen in groep 6 al een indicatie te geven van het mogelijke uitstroomprofiel. Desalniettemin adviseert de PO-Raad wel om beleid te maken op de wijze waarop het uitstroomadvies wordt gecommuniceerd (en het bijbehorende tijdpad). Om conflictsituaties te voorkomen kan het wenselijk zijn om eind groep 6 al te starten met een voorlopige inschatting, om zodoende de verwachtingen van ouders te reguleren.

  Met betrekking tot het OPP ligt het anders. Daar schrijft de wetgeving inderdaad voor om een uitstroomniveau te beschrijven. Zie de publicatie Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. : https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelings...

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de resultaten van de eindtoets beschikbaar stellen aan scholen in het voortgezet onderwijs?

  Wanneer door de school is besloten om de (centrale) eindtoets te gebruiken als het onafhankelijk tweede gegeven dan zijn zij verplicht om dit ook aan de betreffende VO-school te verstrekken.

  Het onafhankelijk tweede gegeven maakt namelijk onderdeel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Wanneer door een school is besloten om voor de afname van de eindtoets het OKR al te verstrekken aan de VO-school moet dit na de bekendmaking van de score op de eindtoets aangevuld worden.

  Wanneer de VO-school niet beschikt over een onafhankelijk tweede gegeven van een leerling geeft dit hen zelfs het recht om aanvullende toetsen af te nemen.

  De redenering zoals die hier boven staat vermeld geldt in principe voor alle leerlingen, tenzij zij vallen onder de ontheffingsgronden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wat vindt de PO-Raad van de aanpassing van normen? Mag Cito dit nu zo maar doen?

  Cito is een onafhankelijke organisatie die beoordeeld wordt op de kwaliteit van haar toetsen. Zij hebben geconstateerd dat de normen van de toetsen geen goed beeld meer geven van de score van de leerling, in vergelijking met leeftijdgenoten. Het is hun verantwoordelijkheid om dan een aanpassing door te voeren. Daar gaat de PO-Raad niet over en daar nemen wij ook geen standpunt over in. 

  Meer over de aanpassing van de normen van de lvs-toetsen van Cito leest u op de website van Cito en in dit artikel van Basisschoolmanagement.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Waarom leidt de aanpassing van Cito tot zoveel verwarring en vragen?

  Hierop kan de PO-Raad geen antwoord geven. Ouders, scholen, wetenschappers en media hebben allemaal een mening over toetsen, toetsgegevens en de waarde die hieraan wel of niet gehecht moet worden. Hierdoor worden berichten hierover niet altijd in de juiste context geplaatst. Dat kan tot verwarring leiden.   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wanneer zijn de nieuwe normen in alle leerlingadministratie- en volgsystemen verwerkt?

  Cito zal de normen altijd zo updaten, dat deze gaan gelden bij de start van een nieuw schooljaar. Alle leerlingadministratie- en volgsystemen zorgen er vervolgens voor dat deze nieuwe normen tussen 1 augustus en uiterlijk 15 september van dat schooljaar in hun systemen zijn verwerkt. De geactualiseerde normen van de LVS-toetsen begrijpend lezen, rekenen–wiskunde en spelling niet-werkwoorden zijn inmiddels doorgevoerd in alle leerlingadministratie- en volgsystemen. De update van de normen van de toetsen spelling werkwoorden groep 7 en 8 en woordenschat groep 3 t/m 8  zal uiterlijk 15 september 2014 zijn doorgevoerd.   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Hoe moet ik als school ouders informeren over de aangepaste normering?

  De aanpassing van de normen is voor veel ouders ingewikkeld. Cito heeft een speciale brief voor ouders gemaakt die scholen kunnen gebruiken om de aanpassing van de normen aan ouders uit te leggen. U vindt deze hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

Pagina's