Juridische Helpdesk Onderwijsinhoud

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Onderwijsinhoud

 • Wat zijn de referentienieveaus voor taal en rekenen?

  Een meer opbrengstgerichte manier van werken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010/2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen scholen invulling geven aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder.
  De Referentieniveaus zijn sinds  1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

  Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:

  • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
  • niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan wat een leerling die meer kan, naar toe kan werken.

  De niveaus zijn van toepassing op het (speciaal) basisonderwijs en alle vormen van speciaal onderwijs, met uitzondering van zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (ZML en MG). 

  Meer weten?

  Meer informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen is te vinden op speciale website taalenrekenen.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar staan onder meer verschillende uitwerkingen van de verschillende referentieniveaus.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en Onderwijskwaliteit of het onderwerp Vakgebieden en kerndoelen.

 • De GGD vraagt bij de scholen alle leerlingengegevens op voor het Elektronisch Kinddossier GGD zodat zij de screenings kunnen uitvoeren. Dienen de scholen deze gegevens te verstrekken of kan de GGD deze gegevens vanuit BRON inzien?

  Per 1 augustus 2016 is de Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk dat de JGZ-organisaties via het BRON gegevens van alle in het BRON geregistreerde scholen kunnen verkrijgen. Scholen hoeven dus niet meer zelf gegevens over leerlingen te verstrekken aan bijvoorbeeld een GGD. Zie ingesloten memorie van toelichting voor verder uitleg. Onderstaand de relevante tekst uit de Wet op het onderwijstoezicht.

  Artikel 24f. Het verstrekken van gegevens aan derden

  1. Uit het basisregister onderwijs worden aan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, periodiek desgevraagd de volgende gegevens verstrekt van de leerlingen of deelnemers tot 18 jaar, die onderwijs volgen binnen de gemeente:
   1. het persoonsgebonden nummer en de naam van de leerling of deelnemer;
   2. de geboortedatum van de leerling of deelnemer;
   3. het registratienummer van de instelling waar de leerling of deelnemer is ingeschreven of, indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging, het registratienummer daarvan;
   4. het soort onderwijs;
   5. de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype;
   6. de groep.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en School, kind & omgeving.

 • Mag een vo-school de ene leerling met kader/tl advies op kaderniveau plaatsen en de andere op tl-niveau?

  Ja, dit mag. Hier is sprake van het onderscheid tussen toelating en plaatsing.
  Een leerling met een kader/tl advies is toelaatbaar tot beide schoolsoorten. De vo-school kan het onderwijskundig rapport gebruiken om te komen tot plaatsing. En die plaatsing is in beide brugklassen conform het schooladvies. In een brief van de staatssecretaris spreekt hij over ‘hoge plaatsing’. Het zou wenselijk zijn om leerlingen op het hoogste niveau te plaatsen, maar dat is niet verplicht. De school zou naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies kunnen meegeven (dit heeft geen juridische waarde).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Moet ik een groep 8-leerling met een niveau van eind groep 5 laten deelnemen aan de verplichte Centrale Eindtoets?

  Allereerst is er onderscheid te maken tussen de ontheffingsgronden van de Eindtoets en regels die er bestaan over welke resultaten buiten beschouwing mogen worden gelaten bij het berekenen van de opbrengsten van een specifieke school. Download hier een overzicht over dit onderscheid.

  Voor het deelnemen aan de Eindtoets kunt u zich voor specifieke leerlingen beroepen op de uitzonderingsgronden. Een IQ onder de 70 is bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond óf wanneer er sprake is van een ontwikkelingsperspectief waarbij het verwachte uitstroomniveau VSO-arbeidsmarkt of VSO-dagbesteding is.

  De reden voor deze maat (IQ 70) heeft ook te maken met de komende verplichte Eindtoets voor het SO en SBO. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ingaan per 2018.

  In deze periode wordt er gewerkt aan een adaptieve centrale eindtoets die ook meer recht zal moeten doen aan leerlingen aan zowel de ‘boven-‘ als de ‘onderkant’. Deze ontwikkeling moet daarmee tegemoet komen aan het signaal dat u afgeeft, dat overigens ook een gedeeld standpunt is. De eindtoets moet toegankelijk zijn voor iedere leerling.

  De criteria die de inspectie hanteert voor het berekenen van de onderwijsresultaten zijn anders.

  Hiervoor geldt bijvoorbeeld de maat van een IQ van 80 of ‘beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dat zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen’.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Is het wettelijk verplicht om aan het einde van groep 6 een indicatie te geven voor advies vo of moet dit alleen bij kinderen waarvoor een OPP is opgesteld?

  Het antwoord op deze vraag is: nee. Er bestaat geen wettelijke verplichting om leerlingen in groep 6 al een indicatie te geven van het mogelijke uitstroomprofiel. Desalniettemin adviseert de PO-Raad wel om beleid te maken op de wijze waarop het uitstroomadvies wordt gecommuniceerd (en het bijbehorende tijdpad). Om conflictsituaties te voorkomen kan het wenselijk zijn om eind groep 6 al te starten met een voorlopige inschatting, om zodoende de verwachtingen van ouders te reguleren.

  Met betrekking tot het OPP ligt het anders. Daar schrijft de wetgeving inderdaad voor om een uitstroomniveau te beschrijven. Zie de publicatie Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. : https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelings...

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de resultaten van de eindtoets beschikbaar stellen aan scholen in het voortgezet onderwijs?

  Wanneer door de school is besloten om de (centrale) eindtoets te gebruiken als het onafhankelijk tweede gegeven dan zijn zij verplicht om dit ook aan de betreffende VO-school te verstrekken.

  Het onafhankelijk tweede gegeven maakt namelijk onderdeel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Wanneer door een school is besloten om voor de afname van de eindtoets het OKR al te verstrekken aan de VO-school moet dit na de bekendmaking van de score op de eindtoets aangevuld worden.

  Wanneer de VO-school niet beschikt over een onafhankelijk tweede gegeven van een leerling geeft dit hen zelfs het recht om aanvullende toetsen af te nemen.

  De redenering zoals die hier boven staat vermeld geldt in principe voor alle leerlingen, tenzij zij vallen onder de ontheffingsgronden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wat vindt de PO-Raad van de aanpassing van normen? Mag Cito dit nu zo maar doen?

  Cito is een onafhankelijke organisatie die beoordeeld wordt op de kwaliteit van haar toetsen. Zij hebben geconstateerd dat de normen van de toetsen geen goed beeld meer geven van de score van de leerling, in vergelijking met leeftijdgenoten. Het is hun verantwoordelijkheid om dan een aanpassing door te voeren. Daar gaat de PO-Raad niet over en daar nemen wij ook geen standpunt over in. 

  Meer over de aanpassing van de normen van de lvs-toetsen van Cito leest u op de website van Cito en in dit artikel van Basisschoolmanagement.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Waarom leidt de aanpassing van Cito tot zoveel verwarring en vragen?

  Hierop kan de PO-Raad geen antwoord geven. Ouders, scholen, wetenschappers en media hebben allemaal een mening over toetsen, toetsgegevens en de waarde die hieraan wel of niet gehecht moet worden. Hierdoor worden berichten hierover niet altijd in de juiste context geplaatst. Dat kan tot verwarring leiden.   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wanneer zijn de nieuwe normen in alle leerlingadministratie- en volgsystemen verwerkt?

  Cito zal de normen altijd zo updaten, dat deze gaan gelden bij de start van een nieuw schooljaar. Alle leerlingadministratie- en volgsystemen zorgen er vervolgens voor dat deze nieuwe normen tussen 1 augustus en uiterlijk 15 september van dat schooljaar in hun systemen zijn verwerkt. De geactualiseerde normen van de LVS-toetsen begrijpend lezen, rekenen–wiskunde en spelling niet-werkwoorden zijn inmiddels doorgevoerd in alle leerlingadministratie- en volgsystemen. De update van de normen van de toetsen spelling werkwoorden groep 7 en 8 en woordenschat groep 3 t/m 8  zal uiterlijk 15 september 2014 zijn doorgevoerd.   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Leidt de aanpassing van de normen voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde ook tot een andere beoordeling van de tussenresultaten van onze school door de Inspectie?

  De door Cito aangepaste normen liggen meer in lijn met de normen die de Inspectie al hanteerde. Navraag bij de Inspectie leert dat de Inspectie op korte termijn niet opnieuw de normen in haar toezichtskader zal aanpassen.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of de onderwerpen Inspectietoezicht en Taal & rekenen.

Pagina's

Onderwerpen binnen Onderwijsinhoud

 • Taal & rekenen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Inspectietoezicht

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Overgang naar voortgezet onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Vakgebieden en kerndoelen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Toetsing

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Burgerschap

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.