Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Wanneer is een werknemer ‘ziek’?

  Een medewerker is ziek wanneer hij wegens ziekte of gebrek zijn werk, de bedongen arbeid, niet volledig kan doen. De bedongen arbeid is de arbeid zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een medewerker is pas hersteld, zodra hij zijn werk weer helemaal kan verrichten.

  Zo is een medewerker met een gebroken been die wel de volledige bedongen arbeid kan verrichten, in juridische zin niet ziek.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

  Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100 % van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70 % van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van de werkgever bij langdurig ziekte van een werknemer?

  Wanneer de werknemer ziek is en er is geen sprake van kortdurend verzuim, dient er gewerkt te worden aan re-integratie.

  Indien het UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer weer aan een andere baan te helpen (re-integratieverplichting voor de werkgever), kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de werkgever de zieke medewerker mogelijk maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe lang mag een medewerker op arbeidstherapeutische basis werken?

  Werken op arbeidstherapeutische basis betekent dat de persoon in belang van zijn re-integratie op advies van de deskundige persoon, de arbodienst of het re-integratiebedrijf wenselijk geachte arbeid voor de werkgever of voor derden verricht.

  Tijdens een ziektetraject kan een medewerker een periode op arbeidstherapeutische basis werken. Er is sprake van arbeid op therapeutische basis, indien de werkzaamheden aan de volgende eisen voldoen:

  • De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • De periode mag nooit langer dan zes weken zijn;
  • De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • Het werk dat wordt gedaan mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven;
  • Het moet een gecreëerde functie zijn;
  • Er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan.

  Vaak is werken op arbeidstherapeutische basis niet nodig, of zijn enkele dagen voldoende voor een bedrijfsarts om een vervolgplan te kunnen opstellen. Zodra de bedrijfsarts dat mogelijk acht, is het de bedoeling dat een medewerker arbeid met enige loonvormende waarde gaat verrichten (arbeid heeft loonvormende waarde wanneer de werkgever er ook iets aan heeft). 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe zit het met gepland vakantieverlof wanneer dit samenvalt met het zwangerschaps– of bevallingsverlof van een medewerker?

  In artikel 3.31 lid 3 CAO PO is opgenomen dat zwangerschap- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer reeds ingepland vakantieverlof opschort naar een nader te bepalen moment, te bepalen in overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij gelden de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties. Als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.  

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Blijft met het werkverdelingsplan het compensatieverlof bestaan?

  Compensatieverlof is geregeld in artikel 8.20 CAO PO in de vorm van Spaarverlof en is verder uitgewerkt in Bijlage IX CAO PO. Dit wordt opgebouwd op het moment dat er meer uren geroosterd worden dan 1659 uur. Bij een 40-urige werkweek is sprake van compensatieverlof op het moment dat het rooster meer uren beslaat dan 40 uur per week. Iets anders is de maximale lessentaak, die blijft in het basismodel bestaan. Dat betekent dat iemand niet meer dan 930 uur per jaar wordt ingeroosterd om les te geven. Op basis daarvan kan een leraar tijdelijk worden uitgeroosterd van de lessentaak. De persoon die geen lesgeeft terwijl zijn groep wel les krijgt, werkt wel aan zijn overige taken, anders werkt iemand geen 40 uur per week (1659 uur per jaar). Er is dan geen recht op compensatieverlof. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als we een arbeidsovereenkomst gaan verlengen, is er dan een nieuwe arbeidsovereenkomst nodig?

  De wet kent geen verplichting om wijzigingen van of aanvullingen op de in de arbeidsovereenkomst neergelegde afspraken vastgelegd te leggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan verlengd worden middels een brief of met een addendum. In de brief/ addendum wordt dan vermeld dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verlengd wordt tot datum X. Het is wel van belang om de brief/ addendum door de werknemer te laten ondertekenen. Als er in de arbeidsovereenkomst meer wijzigt dan alleen de einddatum, dan kan er uiteraard gekozen worden om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen waarin alle hernieuwde afspraken komen te staan. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Per 1 augustus wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Wat wordt er van scholen verwacht?

  Per 1 augustus 2021 is het verplicht expliciet in de schoolgids en het schoolplan te vermelden dat kinderen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, niet kunnen worden uitgesloten van deelname aan activiteiten (artikel 13 lid 1 onder e Wet op het primair onderwijs (nieuw)).

  Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald.

  Lees ook: Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage wordt aangescherpt, waar moeten scholen aan denken?

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Een leraar meldt zich ziek tijdens de vakantie. Heeft hij recht op compensatie van niet-genoten vakantiedagen?

  Niet altijd. In de CAO PO is afgesproken dat werknemers gedurende 160 uur per jaar vakantie kunnen genieten (artikel 8.1 lid. 4 CAO PO). Er vindt enkel compensatie plaats voor zover een werknemer in een jaar (gerekend van oktober tot oktober) door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft kunnen genieten.  

  Indien werknemers zich vanuit het buitenland ziekmelden, is het niet ongebruikelijk om een medische verklaring op te vragen van een lokale arts of medicus. Mocht u in discussie komen of de werknemer vakantie heeft genoten, dan kunt u ook nog de bedrijfsarts inschakelen om te bepalen of de werknemer tijdens zijn gemelde arbeidsongeschiktheid van de vakantiedagen heeft kunnen genieten.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan een werknemer vragen om de loonstrook schriftelijk te ontvangen?

  De loonstroken alleen elektronisch versturen mag, maar alleen als de werknemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit blijkt uit artikel 7:626 lid 1 BW, waarin is opgenomen dat de werkgever verplicht is bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan (lid 1). Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereis (lid 4). Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

  De bewijslast voor de instemming ligt bij de werkgever. Heeft de werknemer hier geen toestemming voor gegeven, dan moet de loonstrook dus op papier verstrekt worden. Het is wel zo dat dit niet elke maand hoeft. Voor alle loonstroken daarna geldt dat ze alleen verstrekt hoeven te worden als er wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige loonbetaling.

  Op de loonstrook dient te worden vermeld:

  • Het totale brutoloon, met specificatie welke bedragen op het loonbedrag zijn ingehouden.
  • De losse bedragen waaruit het loon is samengesteld.
  • Het wettelijke minimumloon waarop een persoon van dezelfde leeftijd over dezelfde termijn gerechtigd is.
  • De naam van de werkgever en de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend en de arbeidsduur.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's