Juridische Helpdesk Arbeidsrecht actueel

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Arbeidsrecht actueel

 • Geldt het generatiepact ook voor werknemers in het onderwijs?

  Nee, het generatiepact is een afspraak van gemeenten en geldt niet in het onderwijs. Vooralsnog is de PO-Raad niet voornemens om een (soortgelijk) generatiepact collectief te organiseren. Een werkgever kan eventueel wel zelf afspraken maken. Dit moet in overleg met het ABP en de Belastingdienst worden gedaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Binnen onze scholen ontstaat ieder jaar weer de discussie over hoeveel uren er in het taakbeleid voor een leraar moet worden opgenomen voor het schoolkamp. Zijn daar richtlijnen voor?

  Er zijn geen richtlijnen over hoeveel uren er in het taakbeleid moeten worden opgenomen voor het schoolkamp. U moet hier dus afspraken over maken met uw medewerkers. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de lange dagen die leraren op schoolkamp maken. Bij de meeste besturen worden echter niet (alle) nachten meegerekend bij het vaststellen van de uren, dan zou schoolkamp erg veel uren uit het taakbeleid in beslag nemen. Uiteindelijk maakt elk bestuur hier eigen afspraken over.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Welk salaris krijgt iemand met een arbeidsbeperking en onder welke salarisschaal valt dit?

  In de CAO 2016-2017 is een salarisschaal opgenomen die uitgaat van het wettelijk minimumloon voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze schaal groeit in drie periodieken van elk 3,3% naar 110% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaald de productieve uren van de medewerker, het UWV of de gemeente kan het gat tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon dichten via allerlei vormen van subsidie en regelingen. Welke regelingen van toepassing zijn is afhankelijk van de medewerker. De medewerker verdient dus het wettelijk minimumloon, maar de werkgever betaalt alleen de productieve uren.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Moet een schoolbestuur mensen met een arbeidsbeperking zelf in dienst moeten nemen of kan dit ook door middel van payroll of detachering?

  Het is ook mogelijk om mensen met een arbeidsbeperking via payroll of detachering werkzaamheden te laten verrichten. Ingeleende mensen uit de doelgroep tellen mee bij de sector waar zij daadwerkelijk werken.

  Bij de nulmeting en de monitoring vindt jaarlijks, in overleg met belanghebbende organisaties, bijvoorbeeld Cedris, een aanvullend representatief onderzoek plaats. Op basis van de verdeelsleutel die uit dit onderzoek naar voren komt, is het mogelijk de uitgeleende werknemers uit de doelgroep toe te delen aan de sector markt of de sector overheid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Hoe weten werkgevers dat iemand tot de doelgroep van de Participatiewet hoort?

  UWV beoordeelt of mensen die onder de Participatiewet vallen en die naar verwachting niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. De mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. UWV heeft de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Dat kan via deze link.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • De Participatiewet ging per 1-1-2015 in, per wanneer moet aan welke verplichting worden voldaan?

  Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De marktsector realiseert daarvan 100.000 banen in 2025. De overheid en het onderwijs dienen 25.000 extra banen te realiseren. Het aantal banen dat per sector binnen de overheid gecreëerd wordt, is afgestemd op het aantal fte’s binnen de sectoren. Het primair onderwijs heeft relatief veel fte in dienst, zodat de sector in totaal 4.020 nieuw gecreëerde banen dient te realiseren voor de doelgroep in 2023. Deze taakstelling geldt voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs tezamen.

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt in de gaten in hoeverre elke sector op weg is naar het aantal te realiseren banen. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet heeft (of hebben) gehaald. 

  De quotumheffing is wettelijk vastgelegd, maar is nog niet geactiveerd. Deze wordt in werking gesteld als de overheidssector als geheel het aantal banen vanuit de banenafspraak niet realiseert. In 2016 beoordeelt SZW per sector (markt of overheid) of de werkgevers uit die sector de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. De quotumheffing kan voor het eerst gaan gelden vanaf 2017.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Geldt vanaf 1 juli 2016 de Wwz ook voor het openbaar onderwijs?

  De meeste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) gaan over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals aanzegplicht, ketenregeling en transitievergoeding. Medewerkers in het openbaar onderwijs hebben een ‘ambtenarenstatus’ en het BW is op hen niet van toepassing. De Wwz zal dus niet vanaf 1 juli 2016 voor hen gelden. 

  Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (= gelijkstelling met burgerlijk arbeidsrecht) zal nog jaren duren. Bij een cao kunnen onderdelen ook worden geüniformeerd, maar daarover is nu nog niets te zeggen. Het onderhandelingsakkoord zal duidelijk maken welke verdere stappen er gezet kunnen worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Arbeidsrecht actueel en Cao primair onderwijs.

 • Per 1 juli 2015 is de verplichting voor schoolbesturen om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep vervallen. Wat zijn hiervan de gevolgen?

  Die aansluitingsverplichting was er voor het bijzonder onderwijs op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO).
  Het hele ontslagrecht en de juridische mogelijkheden om een ontslag aan te vechten zijn per die datum gewijzigd en de wetgever ziet daarbij geen rol meer voor de CvB’s.

  Werknemers in het primair onderwijs konden echter ook m.b.t. ándere onderwerpen bij een CvB in beroep gaan tegen beslissingen van hun bestuur. Die onderwerpen werden niet alleen in de WPO genoemd (dat is nu dus helemaal uit de wet gehaald) maar staan ook in de CAO PO.
  De CAO PO blijft vooralsnog van kracht.
  Zo staat in de CAO PO dat de werknemer in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep waarbij de werkgever is aangesloten tegen een door de werkgever genomen besluit dat gaat over:
  een disciplinaire maatregel; schorsing als ordemaatregel; het direct of indirect onthouden van promotie;  overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;  RDDF-plaatsing, eenmalige inhouding periodieke verhoging en het niet toekennen van het schaal-uitloopbedrag etc.

  De Commissies van Beroep (de commissie van de Stichting Onderwijsgeschillen, de commissies die samenwerken in de GCBO, en de commissie van de VGS) hebben aangegeven dat zij, hoewel de wettelijk verplichte aansluiting vervalt, vooralsnog blijven bestaan en zich bevoegd achten om zaken te behandelen die gaan over de onderwerpen die in de CAO worden genoemd, met uitzondering van ontslagzaken.

  Uit jurisprudentie bleek al eerder dat uitspraken van de Commissies van Beroep niet bindend zijn, niet voor de werknemer (tenzij dat ‘ondubbelzinnig’ is overeengekomen met de werkgever) en ook niet voor de werkgever. Voor de werkgever behoorde dat wel tot de bekostigingsvoorwaarden maar ook dat is per 1 juli 2015 vervallen. In de CAO staat dat ‘de rechtsgang naar de rechter niet wordt uitgesloten’.

  Ook als de werkgever bij een CvB aangesloten blijft, hebben werknemers dus de keuze om óf naar een CvB óf naar de kantonrechter te stappen, maar ook om na een uitspraak van een CvB alsnog naar de rechter te gaan.
  Voor werkgevers geldt dat zij niet gebonden zijn aan de uitspraken. Ze kunnen een uitspraak van een CvB naast zich neerleggen waarna de medewerker alsnog naar de rechter kan/moet.
  In een procedure bij de kantonrechter, kan de uitspraak van een CvB overigens wel een rol spelen, zo blijkt uit de jurisprudentie.

  Samenvattend:

  • De verplichte aansluiting bij een CvB is per 1 juli 2015 vervallen.
  • De CvB's spelen geen rol meer in ontslagzaken; de preventieve toets door UWV of kantonrechter en de rechtsgang bij de civiele rechter zijn wettelijk vastgelegd.
  • Besturen kunnen besluiten aangesloten te blijven bij een CvB, hun medewerkers kunnen dan bij die CvB in beroep tegen beslissingen die in de CAO worden genoemd met uitzondering van ontslagzaken.
   Als een bestuur de aansluiting bij een CvB opzegt, kunnen hun medewerkers dat niet meer.
  • Uitspraken van een CvB zijn niet bindend. Werknemers kunnen alsnog (of direct) naar de rechter, de werkgever hoeft zich niet bij de uitspraak neer te leggen en kan het oorspronkelijke besluit toch handhaven.
  • Besturen die daar goede ervaringen mee hebben en die waarde hechten aan laagdrempelige conflictbeslechting  (bij besluiten over de in de CAO genoemde onderwerpen met uitzondering van die betreffende ontslag) zonder dat de rechter daarbij direct wordt ingeschakeld, kunnen aangesloten blijven bij een CvB.
   Ze kunnen aangeven zich te zullen conformeren aan uitspraken van de Commissie.
   Als ze ook de werknemer willen binden aan de uitspraak, kan dat alleen als ‘de onderwijsinstelling en de leerkracht dat ondubbelzinnig zijn overeen­gekomen’.
   Hiervoor is dus een aparte overeenkomst tussen medewerker en bestuur nodig.

  In de onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO zal de (mogelijke) rol en positie van de Commissies van Beroep worden besproken.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Hoe gaan het Vervangingsfonds en Participatiefonds om met min/max-contracten?

  Hoe het Vervangingsfonds en Participatiefonds om zullen gaan met medewerkers met min/maxcontracten is nog onbekend. De PO-Raad wil dat ook na inwerkingtreding van de WWZ elke afwezige leraar vervangen kan worden. De cao-inzet van de PO-Raad is er daarom op gericht om flexibele inzet van medewerkers mogelijk te houden. Dat betekent volgens ons ook dat waar de reglementen van het Vf en Pf een goede organisatie van vervangingen in de weg zitten, deze reglementen moeten worden aangepast.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Hoe hoog is de WW-uitkering van een medewerker na einde dienstverband?

  Indien de medewerker bij het einde van een min/max-contract recht heeft op de WW-uitkering, wordt die vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris dat de medewerker in de 12 maanden daarvoor heeft ontvangen. De hoogte van de WW-uitkering wordt dus vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris, niet op basis van het minimum aantal te werken uren uit het min/max-contract.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

Pagina's