Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Hoe lang mag een medewerker het gespreid bevallingsverlof opnemen?

  Een medewerker mag dit verlof gedurende 30 weken opnemen, in overleg met de werkgever. De termijn van 30 weken vangt aan op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Deze regel geldt ten aanzien van het bevallingsverlof, niet ten aanzien van uitgesteld vakantieverlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een werkgever de spreiding van het bevallingsverlof weigeren. Wat is een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

  In de wetgeving is niet geregeld wat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang precies is. Een werkgever zal moeten aantonen dat zijn belang in redelijkheid groter is dan het belang van zijn werknemer. Denk aan situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat medewerkers ook ziek kunnen worden. Een roostertechnisch probleem is in ieder geval geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wij hebben de laatste week van de zomervakantie in overleg met de P(G)MR voor alle medewerkers op een school aangemerkt als werkweek. Als een medewerker deze week zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet, moet deze week dan worden gecompenseerd?

  Nee, in dit geval is er geen sprake van compensatie van vakantieverlof, de medewerker zou die week immers sowieso geen vakantieverlof opnemen. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Een medewerker heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten en daardoor heeft zij op het moment dat ze uit dienst treedt nog vakantiedagen staan. Hoe ga ik daarmee om?

  Het vakantieverlof dat nog niet is genoten dient nog te worden uitbetaald bij einde dienstverband. We adviseren schoolbesturen om een verlofkaart bij te houden, hierdoor is snel inzichtelijk wat het verlofsaldo is van de medewerker.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe gaan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds om met vakantiedagen die door samenloop met een andere verlofvorm op een later moment worden opgenomen?

  Schoolbesturen krijgen een vergoeding voor de loonkosten tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van UWV. Hier moet ook de vervanger bij opname van resterend vakantieverlof van worden betaald. Indien een vervanger wordt aangesteld tijdens de opname van dit resterend vakantieverlof, vergoedt het Participatiefonds de WW-kosten wel (mits aan alle overige vereisten is voldaan).

  Schoolbesturen krijgen een vergoeding voor de loonkosten tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van UWV. Hier moet ook de vervanger bij opname van resterend vakantieverlof van worden betaald. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten voor een vervanger in principe niet.  Indien een vervanger wordt aangesteld tijdens de opname van het resterend vakantieverlof, vergoedt het Participatiefonds de WW-kosten mits aan alle overige vereisten daarvoor is voldaan. Voor meer informatie kan de helpdesk van het Participatiefonds en Vervangingsfonds verder helpen.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer is een werknemer ‘ziek’?

  Een medewerker is ziek wanneer hij wegens ziekte of gebrek zijn werk, de bedongen arbeid, niet volledig kan doen. De bedongen arbeid is de arbeid zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een medewerker is pas hersteld, zodra hij zijn werk weer helemaal kan verrichten.

  Zo is een medewerker met een gebroken been die wel de volledige bedongen arbeid kan verrichten, in juridische zin niet ziek.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

  Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100 % van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70 % van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van de werkgever bij langdurig ziekte van een werknemer?

  Wanneer de werknemer ziek is en er is geen sprake van kortdurend verzuim, dient er gewerkt te worden aan re-integratie.

  Indien het UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer weer aan een andere baan te helpen (re-integratieverplichting voor de werkgever), kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de werkgever de zieke medewerker mogelijk maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe lang mag een medewerker op arbeidstherapeutische basis werken?

  Werken op arbeidstherapeutische basis betekent dat de persoon in belang van zijn re-integratie op advies van de deskundige persoon, de arbodienst of het re-integratiebedrijf wenselijk geachte arbeid voor de werkgever of voor derden verricht.

  Tijdens een ziektetraject kan een medewerker een periode op arbeidstherapeutische basis werken. Er is sprake van arbeid op therapeutische basis, indien de werkzaamheden aan de volgende eisen voldoen:

  • De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • De periode mag nooit langer dan zes weken zijn;
  • De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • Het werk dat wordt gedaan mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven;
  • Het moet een gecreëerde functie zijn;
  • Er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan.

  Vaak is werken op arbeidstherapeutische basis niet nodig, of zijn enkele dagen voldoende voor een bedrijfsarts om een vervolgplan te kunnen opstellen. Zodra de bedrijfsarts dat mogelijk acht, is het de bedoeling dat een medewerker arbeid met enige loonvormende waarde gaat verrichten (arbeid heeft loonvormende waarde wanneer de werkgever er ook iets aan heeft). 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe zit het met gepland vakantieverlof wanneer dit samenvalt met het zwangerschaps– of bevallingsverlof van een medewerker?

  In artikel 3.31 lid 3 CAO PO is opgenomen dat zwangerschap- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer reeds ingepland vakantieverlof opschort naar een nader te bepalen moment, te bepalen in overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij gelden de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties. Als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.  

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's