Helpdesk School, kind & omgeving

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen School, kind & omgeving

 • De GGD vraagt bij de scholen alle leerlingengegevens op voor het Elektronisch Kinddossier GGD zodat zij de screenings kunnen uitvoeren. Dienen de scholen deze gegevens te verstrekken of kan de GGD deze gegevens vanuit BRON inzien?

  Per 1 augustus 2016 is de Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk dat de JGZ-organisaties via het BRON gegevens van alle in het BRON geregistreerde scholen kunnen verkrijgen. Scholen hoeven dus niet meer zelf gegevens over leerlingen te verstrekken aan bijvoorbeeld een GGD. Zie ingesloten memorie van toelichting voor verder uitleg. Onderstaand de relevante tekst uit de Wet op het onderwijstoezicht.

  Artikel 24f. Het verstrekken van gegevens aan derden

  1. Uit het basisregister onderwijs worden aan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, periodiek desgevraagd de volgende gegevens verstrekt van de leerlingen of deelnemers tot 18 jaar, die onderwijs volgen binnen de gemeente:
   1. het persoonsgebonden nummer en de naam van de leerling of deelnemer;
   2. de geboortedatum van de leerling of deelnemer;
   3. het registratienummer van de instelling waar de leerling of deelnemer is ingeschreven of, indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging, het registratienummer daarvan;
   4. het soort onderwijs;
   5. de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype;
   6. de groep.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en School, kind & omgeving.

 • Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

  Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer, bijvoorbeeld met kortere lessen of kortere dagen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).

  Lees ook het artikel:

  Wat te doen bij extreme warmte op school

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Gezonde leefstijl.

 • Ouders willen hun kind op 3-jarige leeftijd op school laten beginnen, omdat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is dat wettelijk toegestaan?

  In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd. Zie ook Rijksoverheid.nl

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Samenwerken met opvang.

 • Is het noodzakelijk om van alle studenten die bij ons stage lopen of als LIO-er ingezet worden een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen bij de start van hun stage?

  Voor een LIO-er is een VOG verplicht en deze mag bij aangaan van de LIO-overeenkomst niet ouder zijn dan zes maanden. Voor stagiaires is een VOG niet verplicht, maar wel aan te raden indien zij alleen met de kinderen gaan werken. Zie voor meer informatie ook de site Stichting School en Veiligheid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's School, kind & omgeving en Werkgeverszaken of het onderwerp Sociale veiligheid.

 • Wat zijn de regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage die scholen van ouders mogen vragen?

  Scholen mogen een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits deze bijdrage vrijwillig is en ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Scholen moeten die vrijwillige bijdrage vervolgens opnemen in de Schoolgids.

  Ouders op hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Het kan dan wel zijn dat hun kind niet kan meedoen aan de activiteit. Dit geldt alleen voor zaken die niet binnen het lesprogramma verplicht zijn. Gaat het bijvoorbeeld om tablets die nodig zijn in de les, dan moeten alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, ongeacht of hun ouders hebben betaald.

  Meer weten over vrijwillige ouderbijdragen? In het pamflet van Stichting Leergeld Nederland staan tips voor scholen en directeuren hoe zij hier goed vorm aan kunnen geven en tips voor ouders van minimagezinnen hoe zij met deze bijdragen kunnen omgaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • In hoeverre mag een school zomaar zijn schooltijden veranderen?

  Schooltijden kunnen niet worden gewijzigd zonder de ouders hierbij te betrekken. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd middels een ouderenquête. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden. Het instemmingsrecht is vastgelegd in artikel 13.1 onder h van de Wet medezeggenschap scholen.

  Bekijk ook het rapport van DUO Onderwijsonderzoek naar verschillende schooltijdenmodellen, waaruit blijkt dat in schooljaar 207-2018 nog maar 41% van de scholen het traditionele schooltijdenmodel hanteert.

  Zie ook: Regeling flexibilisering onderwijstijden

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Flexibele schooltijden.

 • Een ouder vraagt om inzage in de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van onze personeelsleden, vrijwilligers en ingehuurde krachten. Zijn wij verplicht om deze ouder die inzage te geven?

  Nee, u bent daar uiteraard niet toe verplicht. Sterker nog; u mag ouders geen inzage geven in de VOG van een personeelslid. Wel is het goed om ouders te laten weten dat de personen die u te werk stelt allen een VOG hebben en dat dit wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en accountants.

  Meer weten? Bekijk voor meer feiten en tips de website van Stichting School en Veiligheid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Wij willen een verplichte ouderbijdrage vragen aan de ouders van hoogbegaafde leerlingen. Is dat toegestaan?

  Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft daar antwoord op gegeven naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp. In dit document leest u zijn antwoord.

  De Raad van State deed op 7 februari 2018 deze uitspraak, waarin het beroep van een schoolbestuurder ongegrond werd verklaard.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Zijn wij 15 minuten voor- en na schooltijd nog verantwoordelijk voor overstekende kinderen op de openbare weg bij de school?

  De aansprakelijkheid van scholen en leraren voor schade van hun leerlingen is een zgn. toezichthouderaansprakelijkheid. Op de school (de toezichthouder) rust een verhoogde zorgplicht in verband met de bijzondere relatie tussen school en leerlingen. Wettelijk gezien berust die toezichthoudersaansprakelijkheid zich op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De vraag wanneer zich aansprakelijkheid van de school voordoet, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

  Mogelijke oorzaken van directe aansprakelijkheid kunnen zijn: Wegens geen of slecht toezicht houden, wegens risicoscheppende opdrachten (vanuit school i.c. de leraar) en wegens niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

  Het toezicht betreft niet alleen de lesperioden, maar ook de periodes buiten de lessen (vlak voor en na schooltijd, tijdens pauzes en tussenuren; voor het gemak worden die 15 minuten voor en na schooltijd aangehaald, maar dat is arbitrair) waarin de leerling zich op of rond de school bevindt en er van de school kan worden verwacht dat ze toezicht houdt. Buiten de school is de school verplicht toezicht te houden tijdens bijvoorbeeld excursies, werkweken en buitenschoolse activiteiten.

  De Arbowet en het Arbobesluit geven de werkgever een groot aantal verplichtingen ten opzichte van de werknemer. De school is verplicht haar beleid ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en de leerlingen te evalueren, te inventariseren en te verbeteren door middel van het opstellen van een schoolveiligheidsplan.

  Hoe beter de school de medewerkers en leerlingen informeert over en houdt aan de wettelijke regels omtrent de veiligheid en de gezondheid in en om school, hoe kleiner de kans dat er schade ontstaat waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien. Bovendien zal, in het geval er schade ontstaat, de kans dat het aansprakelijk stellen van de school of haar medewerkers mogelijk is, kleiner zijn, naarmate de veiligheidsvoorschriften beter in acht zijn genomen. Dan is de kans kleiner dat de onrechtmatig daad toerekenbaar is omdat er aantoonbaar alles aan gedaan is om te voorkomen dat de schade zou ontstaan.

  Kortom, het wel of niet aansprakelijk stellen is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en als de school zich aantoonbaar heeft ingespannen om ouders en leerlingen te wijzen op gevaarlijke omstandigheden in en om de school, is de kans kleiner dat de school op een onrechtmatige daad wordt aangesproken.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Op welke wijze kan een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) worden gesticht?

  Voor de speciale scholen voor basisonderwijs geldt een aparte regeling. Dit is weergegeven in de artikelen 86 tot en met 89 van de WPO.

  De minister kan een school op aanvraag van het bevoegd gezag van de school voor bekostiging in aanmerking brengen. De minister willigt de aanvraag slechts in, indien (artikel 87 WPO):

  • de schoolbesturen van alle basisscholen in het samenwerkingsverband met het verzoek instemmen;
  • het samenwerkingsverband meer dan de helft van de basisscholen omvat in een nieuwe woningbouwlocatie van ten minste 15.000 woningen of in aan elkaar grenzende woningbouwlocaties waar binnen 10 jaar in totaal ten minste 15.000 woningen worden gebouwd;
  • het samenwerkingsverband nog niet over een speciale school voor basisonderwijs beschikt;
  • als gevolg van de oprichting van het samenwerkingsverband niet een reeds bestaand samenwerkingsverband onder de norm van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 WPO terecht zou komen.

  De aanvraag kan op ieder moment worden ingediend. De daadwerkelijke start van de school kan alleen maar op 1 augustus plaatsvinden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

Pagina's

Onderwerpen binnen School, kind & omgeving

 • Sociale veiligheid

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Samenwerken met opvang

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Flexibele schooltijden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Asielzoekers en nieuwkomers

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Gezonde leefstijl

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Onderwijsachterstanden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Passend Onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.