Juridische Helpdesk Onderwijsinhoud

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Onderwijsinhoud

 • Hoe moet ik als school ouders informeren over de aangepaste normering?

  De aanpassing van de normen is voor veel ouders ingewikkeld. Cito heeft een speciale brief voor ouders gemaakt die scholen kunnen gebruiken om de aanpassing van de normen aan ouders uit te leggen. U vindt deze hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wat kan ik als schoolbestuur primair onderwijs doen, als de aangepaste normering negatieve gevolgen heeft voor mijn leerlingen in de overgang po-vo?

  Zoals Cito al op haar website aangeeft, zegt de aangepaste normering niets over het kennisniveau van de leerling, maar over deze score ten opzichte van andere leerlingen. Problemen kunnen ontstaan in regio’s waar PO en VO niet gelijk optrekken voor wat betreft het toepassen van oude en nieuwe normen. Om dit te voorkomen, zo schrijft Cito zelf ook, is onderlinge afstemming cruciaal. De PO-Raad adviseert in lijn daarmee het gesprek aan te gaan met de VO-scholen in de regio, om deze problemen te verhelpen. Overigens is de PO-Raad van mening dat toetsgegevens nooit het enige en absolute criterium mag zijn voor advisering en plaatsing.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • 5. Heeft de aanpassing van Cito-normen invloed op de toelating tot het voortgezet onderwijs?

  Dat is afhankelijk van de manier waarop de toelating tot het voortgezet onderwijs in een regio is geregeld. Als bij de beslissing tot toelating het niveau op één of meer lvs-toetsen een rol speelt, dan heeft de aanpassing van de normering mogelijk invloed op de procedure. Dit is mede afhankelijk van de keuze die het primair en het voortgezet onderwijs maken over of zij al dan niet gebruikmaken van de nieuwe normen. Het is aan de PO en VO-scholen in de regio om hier samen goede afspraken over te maken. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Heeft de aanpassing van de normen invloed op het schooladvies?

  Bij het opstellen van het schooladvies maken basisscholen vaak gebruik van (onder meer) de informatie uit lvs-toetsen. Hoewel van een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem de normen zijn of worden aangepast, verandert de onderliggende vaardigheidsscore niet: wat een leerling wel/niet beheerst voor bijvoorbeeld rekenen-wiskunde is dus niet veranderd. En juist die informatie is van belang voor de advisering richting het voortgezet onderwijs. Wat een leerling moet kennen en kunnen bij instroom in het voortgezet onderwijs is immers ook niet aangepast.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Waarom past Cito normen aan?

  Leerlingen van nu maken de toetsen over het algemeen beter dan enkele jaren geleden, toen de normering werd vastgesteld. Om tot de 20 procent hoogst scorende leerlingen te behoren, heeft een leerling nu een hogere (absolute) score nodig dan destijds. Dit kan betekenen dat een score op de toets van bijvoorbeeld ‘30 vragen goed’ nu tot niveau II wordt gerekend, terwijl dat voorheen niveau I was.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Cito heeft de normering van enkele toetsen aangepast. Van welke toetsen heeft Cito de normering aangepast? En is de normering van de Cito-Eindtoets ook aangepast?

  Nee, het gaat niet over de Cito-Eindtoets. Het gaat over een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem (lvs-toetsen). In september 2013 heeft Cito de normen voor groep 3 t/m 8 van lvs-toetsen begrijpend lezen, rekenen–wiskunde en spelling niet-werkwoorden aangepast. In september 2014 paste Cito de normen van de toetsen spelling werkwoorden groep 7 en 8 en woordenschat groep 3 t/m 8 aan.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen?

  Op termijn wordt het ook voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht een eindtoets af te nemen. Dat is in schooljaar 2014/2015 nog niet het geval. Uiteraard mogen deze scholen wel een eindtoets afnemen bij (een deel van hun) leerlingen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de wet die het afnemen van een eindtoets voor alle reguliere basisscholen verplicht?

  • Vóór 1 januari van een bepaald kalenderjaar, moeten scholen kiezen welke eindtoets zij afnemen. 

  Scholen kunnen kiezen uit een aantal eindtoetsen die vanaf schooljaar 2015/2016 allemaal worden afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. In 2014/2015 geldt deze latere afnameperiode in ieder geval voor de centrale eindtoets. De afname van de door de overheid beschikbaar gestelde centrale eindtoets en de door de minister toegelaten eindtoetsen is kosteloos.

  • Alle leerlingen van een school maken een toets van dezelfde toetsaanbieder. Scholen kunnen dus geen eindtoetsen van verschillende aanbieders combineren.
  • Het is, op enkele uitzonderingen na, voor alle leerlingen verplicht om een eindtoets te maken. Het schoolbestuur mag, in overleg met ouders, de volgende leerlingen uitzonderen van deelname aan de toets:
   • zeer moeilijk lerende kinderen;
   • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
   • leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.
  • Basisscholen dienen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies aan al hun leerlingen te verstrekken. Het advies op basis van de score op de eindtoets, dient als onafhankelijk, tweede gegeven. Als dit advies hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Deze heroverweging kan, maar hoeft niet, te leiden tot aanpassing van het schooladvies.
  • Het schooladvies wordt leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Leerlingen worden vervolgens conform dit advies in het voortgezet onderwijs geplaatst. Vo-scholen mogen leerlingen desgewenst wel hoger plaatsen dan het advies van de basisschool. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en leerling zelf.
  • Omdat het schooladvies leidend is voor de toelating tot het voortgezet onderwijs, mogen vo-scholen toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de vo-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies.
  • Vanaf schooljaar 2015/2016 rapporteren alle eindtoetsen over de vaardigheid van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud of het onderwerp Overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Zijn er wettelijke verplichtingen als het gaat om bewegingsonderwijs in de groepen 3 en 4 in het primair onderwijs?

  Er zijn geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewegingsonderwijs dat in groep 3 en 4 moet worden aangeboden. In de kerndoelen PO wordt per vak aangegeven wat kinderen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud.

 • Is het hanteren van een leerlijn 'sociaal-emotionele ontwikkeling' in het speciaal onderwijs verplicht?

  In het speciaal onderwijs gelden de kerndoelen. In het leergebied “overstijgende kerndoelen” staan er een aantal die de sociaal emotionele ontwikkeling betreffen. De school zal zich moeten verantwoorden wat zij hieraan doet. 

  Gebruik van bepaalde methodes kan helpen om aan de kerndoelen te werken. Op www.lecso.nl is een inventarisatie te vinden van de in het speciaal onderwijs meest gebruikte methoden voor speciale opbrengsten. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en Speciaal onderwijs of het onderwerp Speciaal Onderwijs.

Pagina's

Onderwerpen binnen Onderwijsinhoud

 • Taal & rekenen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Inspectietoezicht

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Overgang naar voortgezet onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Vakgebieden en kerndoelen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Toetsing

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Burgerschap

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.