Helpdesk School, kind & omgeving

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen School, kind & omgeving

 • Kunt u mij een definitie geven van het begrip 'lestijd', zoals dit binnen het primair onderwijs wordt gehanteerd?

  Er is geen vastgelegde definitie van lestijd. Kijkend naar artikel 2A.10, lid 1 CAO PO kan geconcludeerd worden dat lestijd de daadwerkelijke tijd is die een leerkracht voor de groep staat met een maximum van 930 uur bij het basismodel. Bij het overlegmodel kan dit aantal hoger zijn.

  Bij lesgebonden en/of behandeltaken gaat het om activiteiten met één of meerdere leerling(en) die voor die leerling(en) gelden als onderwijstijd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Flexibele schooltijden.

 • Een kind vertoont grensoverschrijdend gedrag en ondanks het verzoek van de leerkracht gaat hij niet uit de klas. Mag een leerkracht een leerling dan vastpakken en naar buiten begeleiden?

  Er moet onderscheid gemaakt worden tussen functioneel fysiek contact en regulerend fysiek optreden. Functioneel fysiek contact is altijd toegestaan. Wanneer een leraar een kind goed op de stoel zet om de juiste schrijfhouding te krijgen, is er sprake van een vorm van functioneel fysiek contact.

  Regulerend fysiek optreden (bijv. het vastpakken en naar buiten begeleiden) geeft altijd reden tot voorzichtigheid. Er mag echter door dat voorzichtige optreden geen onveilige situatie ontstaan. Het blijft een grijs gebied, maar als regulerend fysiek optreden gericht is op de veiligheid van de leerling, van medeleerlingen of van anderen, dan wordt er geen grens overschreden. Mits het ingrijpen proportioneel is, dus passend bij de situatie.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Sociale veiligheid.

 • Mag de school een ouderbijdrage vragen voor een continurooster?

  Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd. Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

  Meer hierover kunt u lezen op de website van ouders en onderwijs.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Samenwerken met opvang.

 • Moet op het inschrijfformulier van een leerling de handtekening van beide ouders staan, ook al is er sprake van een (v)echtscheiding?

  In dit soort situaties kun je het bijna niet goed doen; er zal altijd een ouder bezwaar hebben. Maar toch even de formele kant:
  Aangenomen dat beide ouders (nog) het ouderlijk gezag hebben zouden ze strikt genomen beiden moeten tekenen. Dat is in voorkomende situaties regelmatig niet te doen. Daarom is in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat derden die te goeder trouw zijn er van uit mogen gaan dat elke beslissing genomen door één ouder gebeurde mét toestemming van de andere ouder. Alleen als derden (zouden moeten) weten dat er op een bepaald gebied onenigheid is tussen de ouders, vervalt dit vermoeden en hebben zij de expliciete toestemming van beide ouders nodig.

  Wanneer een moeder haar kind komt inschrijven op school, en de school weet niets van conflicten tussen de ouders omtrent deze inschrijving, mag de school het kind dus rechtsgeldig inschrijven. Wanneer de vader achteraf laat weten niet akkoord te gaan met deze inschrijving, blijft de inschrijving bestaan én kan de vader deze enkel aanvechten voor de rechter.  Wanneer de school echter op het moment van de inschrijving zou weten dat de vader hiermee niet akkoord gaat, kan het kind niet rechtsgeldig ingeschreven worden. Het kind zal pas ingeschreven kunnen worden wanneer ouders hierover een akkoord bereiken, of wanneer een rechter de knoop doorhakt in dit conflict. Indien enigszins mogelijk is het advies te overleggen met beide ouders (en mogelijk de oude school) en pleiten voor rust totdat de zaak door de rechter is beslist. Wat is het beste voor het kind; nog een aantal weken op de oude school of op de nieuwe, allebei met het risico dat het later toch weer anders wordt? Mocht dat niet lukken: hiervoor is de formele kant beschreven, daar zult u dan naar moeten handelen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Geschillen.

 • Zijn wij als school verplicht om beide gezaghebbende ouders of de voogd zelf een uitnodiging te versturen voor een op overeenstemming gericht overleg over het OPP?

  Scholen hebben een actieve informatieplicht aan (gescheiden) ouders, deze plicht ligt verankerd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Deze plicht houdt in het algemeen in dat het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

  Bij gezamenlijk ouderlijk gezag mag de school uitgaan van de veronderstelling dat ouders op één lijn zitten over als het gaat over de opvoeding van het kind en dat beide ouders op de hoogte zijn van alle belangrijke informatie van de school. In deze situatie wordt aan beide ouders dezelfde informatie gegeven en worden beide ouders uitgenodigd voor ouderavonden of andere momenten van overleg. In het geval een van de ouders aangeeft dat het oudergesprek niet gezamenlijk gevoerd kan worden, dient de school de mogelijkheid aan te bieden om het gesprek separaat te voeren als dit niet onevenredig belastend is voor uw school. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Welke officieel goedgekeurde antipestprogramma’s zijn er voorhanden?

  De Inspectie houdt dat niet (meer) bij. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van scholen om zelf bij de ontwikkelaar na te vragen of die beschikt over een zogenaamd verantwoordingsdocument. ​

  Veel ontwikkelaars van bestaande kwaliteitszorgsystemen of programma’s voor sociale veiligheid hebben ook een module ontwikkeld (of zijn hiermee bezig), waarin in een leerlingtevredenheidsvragenlijst vragen over sociale veiligheid zijn opgenomen. Op hen rust de plicht om over een verantwoordingscertificaat te beschikken, wat een garantie biedt voor de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst. De school heeft de verantwoordelijkheid om bij de ontwikkelaar van het instrument dat de school wil gebruiken na te vragen of zij over een dergelijk verantwoordingscertificaat beschikken. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Sociale veiligheid.

 • Wat betekent de wet Sociale veiligheid voor scholen en hun besturen?

  In de nieuwe wet Sociale veiligheid zijn drie zaken verplicht:

  1. Iedere school moet een veiligheidsbeleid voeren.
  2. Iedere school moet voor leerlingen en ouders een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om sociale veiligheid (bijvoorbeeld een intern begeleider of vertrouwenspersoon)
  3. Scholen en hun besturen worden verplicht de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. 

  De Inspectie van het Onderwijs neemt deze punten sinds augustus 2015 mee in haar toezicht en kan, als zij constateert dat de school zich onvoldoende inspant voor sociale veiligheid, ook sanctioneren en dit meewegen in de beoordeling van een school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Sociale veiligheid.

 • Wat doen scholen om hun leerlingen te beschermen tegen pesten?

  Scholen zijn verplicht om te werken aan sociale veiligheid. Zij moeten zorgen dat een school een veilige werk – en leeromgeving is voor zowel leerlingen en het personeel. De meeste scholen gebruiken hiervoor een programma voor sociale veiligheid. Daarnaast stellen scholen gedragsregels op en maken zij hierover afspraken met leerlingen en personeel. Het gaat daarbij om een brede aanpak van sociale veiligheid. Het tegengaan van pesten is hiervan een onderdeel, net als aandacht voor seksuele diversiteit, discriminatie, radicalisering enz.

  Veel scholen en leraren spannen zich met succes in om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Tegelijkertijd ervaren andere scholen en leraren ook dat het ondanks hun inzet niet altijd lukt pesten ook effectief tegen te gaan. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolbesturen bij het verbeteren van sociale veiligheid op hun scholen. In oktober 2014 presenteerden de PO-Raad en VO-raad daarnaast het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving of het onderwerp Sociale veiligheid.

 • Wat heeft de gewichtenregeling met lumpsum te maken?

  Strikt genomen heeft de gewichtenregeling niets met de invoering van lumpsum te maken. Het is echter wel zo dat iedere ouder met een kind in de basisschoolleeftijd gevraagd zal worden een ouderverklaring in te vullen door de school. Op dat formulier wordt een aantal vragen gesteld, onder andere over het opleidingsniveau van de ouder. Het is echter uitgesloten dat de basisschool de opleidingsgegevens van de ouders kan en mag controleren. De vraag naar het opleidingsniveau van de ouders is bedoeld om een school extra middelen toe te kennen voor het bestrijden van onderwijs (taal) achterstanden. Uit onderzoek blijkt dat er relatie bestaat tussen de genoten opleiding van de ouders en een (mogelijk) taalachterstand bij een kind. De leerlingen worden door deze extra ondersteuning beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Om te bepalen hoeveel extra middelen de school hiervoor kan vragen is het belangrijk dat ouders de papieren ouderverklaring invullen en ondertekenen. Wanneer ouders de ouderverklaring niet invullen krijgt de school voor dit kind geen gewicht.

  Deze papieren ouderverklaring wordt in de administratie van de school bewaard.

  De Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen controleert steekproefsgewijs de leerlingenadministraties van basisscholen. Bij een dergelijke controle wordt ook de ouderverklaring gecontroleerd.

  Ouders zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Financiën en School, kind & omgeving of het onderwerp Bekostiging.

 • Aan welke eisen moet een leerlingendossier voldoen? Wat zijn de rechten van ouders ten aanzien van de inhoud van dat dossier?

  Voor actuele informatie over leerlingendossiers en privacy kunt u terecht op de informatieve website van Onderwijsgeschillen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's School, kind & omgeving en Werkgeverszaken.

Pagina's

Onderwerpen binnen School, kind & omgeving

 • Sociale veiligheid

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Samenwerken met opvang

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Flexibele schooltijden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Asielzoekers en nieuwkomers

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Gezonde leefstijl

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Onderwijsachterstanden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Passend Onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.