Helpdesk School, kind & omgeving

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen School, kind & omgeving

 • Een leerling van groep 5 doet aan topsport. Zij traint 20 uur per week en neemt deel aan internationale wedstrijden. Hoe moet de school met lestijden omgaan? En kan zij ontheffing krijgen van het gymonderwijs om het risico op blessures te verkleinen?

  Het kan voorkomen dat een leerling met bijzondere talenten op het gebied van sport geregeld de lessen moet verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school (bevoegd gezag) wél afspraken maken met ouders over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 lid 2). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de leerling onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt. Dit belang staat voorop.

  Als er op dit gebied andere vragen zijn kunt u ook contact opnemen met de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (Stichting LOOT).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Passend onderwijs en School, kind & omgeving of de onderwerpen Flexibele schooltijden en Passend Onderwijs.

 • Wat betekent de Meldcode voor het onderwijs?

  Scholen dienen een Meldcode, dit is een protocol met een stappenplan, te hebben waarin beschreven staat hoe de professional omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Meldcode dient te staan wie wanneer wat en op welke wijze doet en bevat een signalenlijst en gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de Meldcode. Naast het implementeren van de Meldcode dient de organisatie het gebruik en kennis van de Meldcode te bevorderen. Het personeel dient getraind te zijn in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken met de Meldcode.

  De inspectie toetst scholen in de nabije toekomst of ze werken volgens de Meldcode. Denk aan: het beschikken over een meldcode, de randvoorwaarden en de feitelijke toepassing van de Meldcode.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Moet ik alle vermoedens en incidenten melden?

  Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Door te werken met de meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de school. Het stappenplan biedt houvast bij die afweging.

  De verplichte meldcode regelt dat een professional zijn beroepsgeheim kan doorbreken om melding te doen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Hoe ziet een meldcode eruit?

  Voor leraren en anderen op school betekent de invoering van de Meldcode dat zij verplicht zijn om bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling de stappen van de Meldcode te zetten. Iedere school stelt zijn eigen meldcode vast, met daarin minimaal de volgende 5 stappen:

  1. Breng signalen in kaart
  2. Overleg met een deskundige collega op school en/of vraag advies bij het AMK
  3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen
  4. Beoordeel de risico's en de ernst van de signalen in het zorgteam
  5. Beslis wat er moet gebeuren:
      a. Kan de school zelf voldoende hulp bieden of organiseren? De effecten van de hulp volgen en zonodig alsnog een melding doen als er signalen zijn dat kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.
      b. Moet er een melding bij het AMK worden gedaan? Indien mogelijk vooraf met ouders de melding bespreken. Evt. met de leerling indien deze 12 jaar of ouder is.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Wat verstaat men onder kindermishandeling?

  Elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

  Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs.

  Vormen van kindermishandeling zijn:

  • Lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing
  • Emotionele mishandeling en/of verwaarlozing
  • Normatieve en educatieve mishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Lichamelijke en emotionele verwaarlozing en verwaarlozing van onderwijs komen het meest voor.

  Kindermishandeling kan voorkomen worden als:

  • je weet wat je kunt doen, als je een vermoeden hebt dat een kind wordt mishandeld,
  • je weet waar je op moet letten om zo vroeg mogelijk te merken dat ouders de opvoeding niet aan kunnen,
  • scholen en instellingen afspraken hebben over wat ieder moet doen als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben,
  • kinderen en jongeren zelf goed geïnformeerd zijn over wat kindermishandeling is en zelf sneller iemand in vertrouwen nemen.

  Risicofactoren bij kinderen die de kans op kindermishandeling vergroten zijn onder meer:

  • Ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Chronische ziekte

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

 • Wat heeft de gewichtenregeling met lumpsum te maken?

  Strikt genomen heeft de gewichtenregeling niets met lumpsum te maken. Het is echter wel zo dat iedere ouder met een kind in de basisschoolleeftijd dor de school gevraagd zal worden een ouderverklaring in te vullen. Op dat formulier worden een aantal vragen gesteld, onder andere over het opleidingsniveau. De vraag naar het opleidingsniveau van de ouders is bedoeld om een school extra middelen toe te kennen voor het bestrijden van onderwijs (taal) achterstanden. 

  De leerlingen worden door deze extra ondersteuning beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Om te bepalen hoeveel extra middelen de school hiervoor kan vragen is het belangrijk dat ouders de papieren ouderverklaring invullen en ondertekenen. Wanneer ouders de ouderverklaring niet invullen krijgt de school voor dit kind geen gewicht, dus geen extra geld.

  Deze papieren ouderverklaring wordt in de administratie van de school bewaard.

  De Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen controleert steekproefsgewijs de leerlingenadministraties van basisscholen. Bij een dergelijke controle wordt ook de ouderverklaring gecontroleerd. Het is uitgesloten dat de basisschool de opleidingsgegevens van de ouders kan en mag controleren.

  Ouders zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Financiën en School, kind & omgeving of het onderwerp Onderwijsachterstanden.

 • Is voor inschrijving van een kind op een school de handtekening van beide ouders noodzakelijk?

  Deze vraag is relevant in de situatie dat ouders in een scheidingsproces zitten, maar beiden nog het ouderlijk gezag hebben. Het komt voor dat de moeder haar kind wil inschrijven op een school, terwijl vader hier tegen is.

  Juist in een situatie waarin (gescheiden) ouders niet op goede voet met elkaar staan, maar wel beiden het ouderlijk gezag hebben, adviseren wij bij inschrijving op een school een handtekening van beide ouders te vragen. Bij gezamenlijk gezag zijn beide ouders belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dit betekent dat één ouder in principe geen belangrijke beslissingen kan nemen zonder medeweten of akkoord van de andere ouder. Diegene van de ouders bij wie het kind de dagelijkse verblijfplaats heeft, heeft de meeste verantwoordelijkheid. De andere ouder dient bereid te zijn om de zorgtaken van verzorgende ouder te aanvaarden en te respecteren. Een besluit als inschrijving van het kind op een school is een besluit waarbij de positie van de verzorgende ouder gerespecteerd dient te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat een wisseling van school wordt gezien als een ingrijpende beslissing. Dit houdt dus in dat (ex-)partners gezamenlijk zo’n besluit moeten nemen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's School, kind & omgeving en Werkgeverszaken.

 • Als een school vol is, mag deze nieuwe leerlingen weigeren. Maar wanneer is een school vol? Is daar een norm voor vastgelegd?

  Voor deze weigeringsgrond is geen norm vastgelegd. Uit het geschreven toelatingsbeleid van het schoolbestuur moet blijken wanneer de school vol is.

  Waar trekt het bevoegd gezag de grens en waarom? Welke criteria gelden voor toelating en weigering? Ook de rechter hecht grote waarde aan een toelatingsbeleid. Dit beleid moet inzichtelijk voor de ouders in de schoolgids staan en in elk geval op het moment van inschrijving aan de ouders bekend zijn gemaakt. De Raad van State heeft voor de opnamecapaciteit onder meer het volgende toelatingsbeleid aanvaard:

  • Toelating tot de groep geschiedt tot een bepaald onderwijskundig verantwoord maximum aantal leerlingen.
  • Indien het aantal aangemelde leerlingen voor de school groter is dan de opnamecapaciteit, worden eerst die leerlingen toegelaten voor wie de afstand huis-school bij niet-toelating het grootst zou zijn.
  • Naast de afstand kan ook de verkeerssituatie tussen huis en school een reden zijn om van het beleid af te wijken.

  Sinds de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Volgens de wet hoeft dit niet als de school vol is.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema School, kind & omgeving.

Pagina's

Onderwerpen binnen School, kind & omgeving

 • Sociale veiligheid

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Samenwerken met opvang

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Flexibele schooltijden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Asielzoekers en nieuwkomers

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Gezonde leefstijl

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Onderwijsachterstanden

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Passend Onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.