Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Professionalisering (Video)

  CAO PO 2014-2015 | Professionalisering

  CAO PO 2014 - 2015 | Kansen Professionalisering

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • 40-urige werkweek en werkdruk (Video)

  CAO PO 2014 - 2015 | 40 urige werkweek werkdruk

  CAO PO 2014 - 2015 | Kansen bij 40 urige werkweek

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • CAO-PO 2014-2015 nader verklaard (Video)

  CAO PO 2014 - 2015 | Inleiding

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Welke faciliteiten heeft de medezeggenschapsraad (PG) MR vanuit de cao voor primair onderwijs tot zijn beschikking?

  In artikel 13.3 CAO PO worden faciliteiten genoemd die de (PG)MR tot zijn beschikking heeft. In dit artikel wordt onder andere benoemd hoeveel uren een werknemer krijgt voor zijn werkzaamheden in het kader van medezeggenschap. Daarnaast zullen er volgens dit artikel afspraken gemaakt moeten worden over de financiele middelen die de (PG)MR tot zijn beschikking krijgt. Ook staat er in dit artikel dat er recht is op 3 dagen scholing per twee jaar.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Waar kan ik informatie vinden over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)?

  Op de website www.infowms.nl tref je alle informatie aan over de WMS. Hier vind je modelreglementen en statuten maar ook informatie over de laatste ontwikkelingen. Naast informatie over het goed functionerende MR, word je er ook op de hoogte gehouden over de laatste wettelijke ontwikkelingen. De website wordt onderhouden door Stichting Onderwijsgeschillen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als een werknemer binnen één jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt, moet hij dan zijn salaris terugbetalen?

  Als de werknemen binnen één jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt, geldt de terugbetalingsregeling uit artikel 8.19 lid 3 CAO PO. Deze geldt alleen voor het betaald ouderschapsverlof en geldt niet als de werknemer ontslag neemt om bij een andere onderwijsinstelling – bekostigd door de rijksoverheid - in dienst te treden (artikel 8.21 lid 6 CAO PO).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe kan een werknemer anticiperen op de terugbetalingsregeling als hij al weet dat hij na zijn verlof minder gaat werken?

  Als een werknemer van tevoren al weet dat hij na zijn ouderschapsverlof minder wil gaan werken, kan hij hierop anticiperen door minder uren betaald verlof op te nemen. Daarmee voorkomt de werknemers dat hij na zijn verlof moet terugbetalen. Wat betekent dit in de praktijk? 


  Enkele voorbeelden

  • Een werknemer heeft 208 uur (117 lesgebonden uren) betaald verlof opgenomen, neemt drie maanden voor de helft vrijaf en komt daarna voor 0,5 wtf terug. Hij heeft recht op 0,5 x 415 uur (233 uur lesgebonden) = 208 uur (117 uur lesgebonden) betaald verlof. Dit is het aantal dat hij heeft opgenomen, dus hij hoeft niets terug te betalen.
  • Een werknemer heeft 208 uur (117 lesgebonden uren) betaald verlof opgenomen, gaat zes maanden voor 0,25 werken en komt daarna voor 0,5 wtf terug. Hij heeft recht op 0,5 x 415 (233 lesgebonden) = 208 uur (117 lesgebonden uren) betaald verlof. Dit is het aantal dat hij heeft opgenomen, dus hoeft hij niets terug te betalen.
  • Een werknemer heeft 380 uur (213 uur lesgebonden) betaald verlof opgenomen, gaat veertien maanden een dag minder werken en komt daarna voor 0,8 wtf terug. Hij heeft recht op 0,8 x 415 (233 lesgebonden) = 332 uur (186 lesgebonden uren) betaald verlof. Hij heeft 380 uur (213 uur lesgebonden) betaald verlof opgenomen, dus betaalt het inkomen over 380 (213 lesgebonden) - 332(186 lesgebonden) = 48 uur (27 lesgebonden uren) terug.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe moet artikel 8.19 lid 3 CAO PO (terugbetalingsregeling) geïnterpreteerd worden?

  Artikel 8.19 lid 3 CAO PO gaat over de terugbetalingsregeling van het betaald ouderschapsverlof. Een werknemer die binnen zes maanden na afloop van het betaalde en eventueel daaropvolgende onbetaalde ouderschapsverlof minder gaat werken dan zijn oorspronkelijke betrekkingsomvang betaalt het salaris terug dat hij heeft ontvangen over de omvang waarmee zijn werktijdfactor wordt verminderd. Hier blijken in de praktijk verschillende interpretaties over te bestaan. Hoe zit het nou precies?

  Recht op betaald ouderschapsverlof gekoppeld aan werkfactor.

  Het recht op betaald ouderschapsverlof is altijd gerelateerd aan de werktijdfactor die de werknemer tijdens of binnen zes maanden na afloop van het (totale) verlof heeft. Is die werktijdfactor lager dan voor het verlof, dan heeft de werknemer te veel betaald ouderschapsverlof genoten en betaalt het terug.

  Voorbeelden

  Hoe werkt deze terugbetalingsregeling in de praktijk? Enkele voorbeelden:

  Een werknemer met een werktijdfactor van 1,0 heeft 415 uur betaald verlof opgenomen, neemt drie maanden volledig vrijaf en komt daarna voor 0,5 wtf terug. Hij heeft dus recht op 0,5 x 415 = 208 uur betaald verlof. Hij heeft echter 415 uur betaald verlof genoten en betaalt het salaris over 415 uur - 208 uur = 207 uur terug. Uitgaande van lesgebonden uren betekent dit 233 uur lesgebonden bij een wtf van 1,0. Bij een wtf van 0,5 gaat het om 117 (0,5 x 233)lesgebonden uren betaald verlof. Hij betaalt dus 233 - 117 uur = 116 lesgebonden uren terug.

  Een werknemer met een werktijdfactor van 1,0 heeft 415 uur betaald verlof opgenomen, gaat zes maanden voor de helft werken en komt daarna voor 0,5 wtf terug. Hij heeft recht op 0,5 x 415 = 208 uur betaald verlof. Hij heeft echter 415 uur betaald verlof genoten en betaalt het salaris over 415 uur - 208 uur = 207 uur terug. Uitgaande van lesgebonden uren betekent dit 233 uur lesgebonden bij een wtf van 1,0. Bij een wtf van 0,5 gaat het om 117 (0,5 x 233)lesgebonden uren betaald verlof. Hij betaalt dus 233 - 117 uur = 116 lesgebonden uren terug.

  Een werknemer met een werktijdfactor van 1,0 heeft 415 uur betaald verlof opgenomen, gaat vijftien maanden één dag minder werken en komt daarna voor 0,8 wtf terug. Hij heeft recht op 0,8 x 415 = 332 uur betaald verlof. Hij heeft echter 415 uur betaald verlof opgenomen, dus betaalt het inkomen over 415 uur - 332 uur = 83 uur terug. Uitgaande van lesgebonden uren betekent dit bij een wtf van 0,8 x 233 = 186 lesgebonden uren betaald verlof. Hij heeft 233 uur lesgebonden genoten, dus hij betaalt 233 - 186 = 47 lesgebonden uren betaald ouderschapsverlof terug.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan de werkgever met een vrouwelijke werknemer afspraken maken wanneer zij haar kind kan voeden en of dit van de lesgevende of niet lesgevende taken wordt afgehaald?

  De regels rondom borstvoeding zijn vastgelegd in artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet:

  Artikel 4:8 Arbeidstijdenwet

  1. Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te voeden dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking.
  2. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
  3. De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
  4. Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.

  In de cao voor primair onderwijs is in artikel 8.15 CAO PO opgenomen dat de werkgever aan de vrouwelijke werknemer die een borstkind heeft en die hiervan aan hem kennis heeft gegeven, een behoorlijke gelegenheid verleent haar kind te voeden.

  Kolfafspraken hoeven niet opgenomen te worden in de normjaartaak, zoals wel bij ouderschapsverlof het geval is. In dit geval is geen sprake van verlof, maar van de mogelijkheid om het werk te onderbreken om te kunnen kolven of borstvoeding te geven. De PO-Raad adviseert om met betrokkene in gesprek te gaan en af te spreken wanneer zij gaat kolven/voeding geven. Er kunnen dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden dat dit deels in lesgebonden en niet lesgebonden tijd plaatsvindt en deels in de pauze. Van beide partijen mag verwacht worden dat zij zich als goed werknemer/werkgever gedragen en dat zij zich constructief opstellen in het overleg.

  Overigens wordt dit verlof niet bekostigd door het Vervangingsfonds (VF) als er een vervanger wordt aangesteld. De werkgever dient het zelf uit het lumpsumbudget te bekostigen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als het lang buitengewoon verlof is afgelopen, hoe dient de werkgever om te gaan met de functie van de werknemer: Krijgt de werknemer zijn ‘oude’ functie weer terug?

  Dit is opgenomen in artikel 8.14 CAO PO. Het terugplaatsen is afhankelijk of er een vacature beschikbaar is en of dat de werknemer in een passende functie herplaatst kan worden. Is dit niet mogelijk, dan kan dit een grond voor opzegging of ontslag opleveren of vermindering van de taakomvang boven de normbetrekking.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's