Publicaties

Bekertje dat overvol met kleurpotloden zit

De PO-Raad brengt geregeld publicaties uit. Hieronder vindt u een overzicht. U kunt de meeste publicaties online lezen of (gratis) downloaden. Leden van de PO-Raad kunnen (als ze zijn ingelogd via Mijn PO-Raad) een papieren versie bestellen van publicaties die beschikbaar zijn.

Om te zoeken in de publicaties kunt u een filter op thema instellen (rechts op de pagina).

Bent u op zoek naar een van onze podium-uitgaves klikt u hier. Voor nummers van het FUNDAMENT, kunt u hier terecht.

Publicaties

 • Handreiking Governance passend onderwijs

  Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht. Samenwerkingsverbanden hebben deze functiescheiding op diverse manieren geregeld. Vaak vervullen vertegenwoordigers van schoolbesturen de interne toezichthoudende rol. Maar besturen hebben daarnaast vaak nog andere rollen in het swv, zoals klant, leverancier, eigenaar, etc. Kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen heeft? Een goed toezichtkader is dan van belang, maar ook een aanspreekcultuur. 

 • Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs

  Een Medezeggenschapsraad voor personeel opzetten? Deze handreiking helpt. De handreiking bevat een duidelijk stappenplan, modellen voor een medezeggenschapsreglement en -statuut en een huishoudelijk reglement.

 • Reader Bestuursverslag Samenwerkingsverbanden

  Net als voor schoolbesturen is het voor samenwerkingsverbanden belangrijk dat zij een bestuursverslag opstellen en vaststellen. Voor veel samenwerkingsverbanden is het in 2016 de eerste keer dat daarmee te maken hebben. Wie voor het eerst zo'n verslag maakt, zit vaak met veel vragen. Wat is nu eigenlijk de kern van een bestuursverslag? Wat moet er in, wat kan er in? Er zijn technische vragen over kengetallen en de continuïteitsparagraaf. In deze reader krijgt u antwoorden op veel vragen. Zo komt u dit jaar en de volgende jaren beter beslagen ten ijs. 

  kinderen gebruiken e-reader
 • Handreiking Privacy voor ouders

  Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind. In deze handreiking leest u daar meer over.

  Dit is een gezamenlijke uitgave van de PO-Raad, VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

  Voorkant Handreiking Privacy voor ouders
 • Aanpak thuiszitters

  Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? LECSO, Ingrado, LBBO en Gedragswerk denken van niet. Zij hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket concrete activiteiten die eenvoudig zijn uit te voeren en gericht zijn op resultaat. 

 • De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

  De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Om de inhoudelijke veranderingen op beide terreinen te realiseren en aan elkaar te verbinden hebben de PO-Raad, VO-raad, VNG en de ministeries van VWS en OCW gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in de implementatiefase van beide stelselwijzigingen samen te werken. Meer info? Ga naar het instrumentarium Passend onderwijs.

 • Ontwikkelingsperspectief in het speciaal (basis)onderwijs

  De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven. Deze uitgave is de tweede gewijzigde versie van september 2014.

 • Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

  De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Deze uitgave is de tweede gewijzigde versie van september 2014.