Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Bekostiging nieuwkomers

  Met dit model kunt u de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen.

 • Gevolgen overheveling buitenonderhoud schoolgebouw


  Hoe u de kosten van groot onderhoud financieel kunt verwerken.

 • Kwaliteitskader onderwijshuisvesting


  Richtlijn voor de gewenste kwaliteit van het schoolgebouw en het bijbehorende financiële plaatje.

 • Instrumentarium passend onderwijs


  Een startpakket, ontwikkeld in aanloop naar de invoering van de Wet Passend onderwijs. 

 • Vrijheidsbeperkend handelen


  Richtlijn bij vrijheidsbeperkend handelen.

 • Observatie-instrumenten


  Maak een keuze uit de verschillende lesobservatie-instrumenten.

 • Vaststellen treasurystatuut


  Deze handreiking helpt bij het vaststellen van een treasurystatuut.

 • Ontwikkelingen in bekostiging PO

  Om schoolbesturen zicht te geven op mogelijke toekomstige aanpassingen in de bekostiging, geeft deze tool een overzicht van verwachte aanpassingen in de bekostiging.

 • Kickstarters Wikiwijs voor leraren


  Deze kickstarters helpen leraren digitale lessen maken.

 • Leerlijn programmeren


  Met deze leerlijn kunt u gestructureerd aan de slag met programmeren in de klas.

 • Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT


  Uw hulp bij het maken van een implementatie- en investeringsplan voor ICT in uw onderwijs.

 • ICT-puzzel voor het onderwijs

  De ICT-puzzel helpt schoolbe- sturen en hun scholen op weg met ICT in hun onderwijs. De puzzel helpt u onder meer een visie vormen en een ICT-plan maken.

 • Model bewerkers- overeenkomst en convenant privacy


  Maak goede afspraken met uitgevers en digitale aanbieders over digitaal leermateriaal en privacy.

 • Quickscan privacy


  Maak gebruik van de online 'Quickscan privacy' en ontdek hoe privacybewust uw school is.

 • Kennisclips over privacy


  Bekijk de kennisclips en weet binnen enkele minuten hoe u veilig met leerlinggegevens kunt omgaan.

 • Checklist vuistregels voor privacy


  Check of zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

 • Hulp bij inzicht in voortgang leerlingen


  Krijg zicht op de voortgang van leerlingen en overzicht in alle dashboards van digitale leermiddelen met hulp van deze infographic.

 • Toolbox vervangingsbeleid


  Geef uw vervangingsbeleid vorm.

 • Hulp bij combineren leermaterialen


  Krijg inzicht in hoe scholen leermaterialen met leerdoelen en leerlijnen kunnen matchen met hulp van deze infographic.

 • HR Zelftest


  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Lerende organisatie


  Ontwikkelen naar een lerende organisatie

 • Brede school en IKC-ontwikkeling


  Alle tools en publicaties ontwikkeld door het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • Grensverkeer


  ​Model voor de bekostiging van grensverkeer.

 • Risico's in beeld


  Dit instrument helpt o.a. beoordelen of uw risicomanagement toereikend is.

 • Op een rij: alle ondersteuning bij ICT in het onderwijs


  In dit schema vindt u de stappen die u kunt zetten en de ondersteuning die wij bieden overzichtelijk in beeld.

 • Roosters maken en verlof plannen


  Deze tools helpen u met het vinden van de balans tussen werkzaamheden en capaciteit.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs


  Modellen voor goede medezeggenschap rondom Passend onderwijs.

 • Ondersteunings- toewijzing


  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg


  Instrumenten om Passend onderwijs en Jeugdzorg te verbinden.

 • Geschillen rond Passend onderwijs


  Hoe zijn geschillen te voorkomen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs


  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Kijkdoos groeiregeling primair onderwijs


  Model voor de bekostiging van groei.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs


  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief


  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Thuiszitters


  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Internationalisering


  Deze tools helpen u op weg bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers.

 • Medezeggenschap en geschillen


  Adviezen en good practices voor het vormgeven van medezeggenschap.

 • De maatschappelijke opdracht van de school


  Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?

 • Meervoudige onderwijszorgvragen


  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen. 

 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)


  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.

 • AWBZ en passend onderwijs


  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.

 • Personele gevolgen passend onderwijs


  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan. 

 • Reële bouwkosten


  Met deze tool (versie 2016) berekent u de kosten voor nieuwbouw van een school. 

 • Gemiddelde schoolgrootte


  Scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) vallen, kunnen hier hun gemiddelde schoolgrootte berekenen.  

 • Ruimtebehoefte basisschool


  Hier kunt u de huisvestingsbehoefte in m² voor een basisschool berekenen. 

 • Werkdruk


  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Startende leerkracht


  Hier vindt u handreikingen voor het observeren en begeleiden van de startende leerkracht. 

 • Professionalisering


  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden


  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.

 • Pauzes inplannen


  Regels en ideeën rond het organiseren van pauzes voor leraren. 

 • Praktische geldzaken


  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.

 • Werkgeverslasten PO


  Met dit model berekent u wat de effecten zijn van de wijzigingen in de premies sociale zekerheid op uw werkgeverslasten.

 • Voorziening jubilea


  Dit instrument berekent hoeveel geld u moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid


  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.

 • Verantwoording van de financiële positie


  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Materiële bekostiging


  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Groeiregeling


  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

 • Fusieregeling scholen


  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Meerjarenbegroting


  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën. 

 • Ouderbetrokkenheid


  Ondersteuningspakket voor het maken van afspraken met gemeenten en partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

 • Besteding onderwijshuisvesting


  Met dit model kunt u toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden.

 • Zelfevaluatie en collegiale visitatie

  Hier vindt u instrumenten die kunnen helpen bij het vormgeven van goed bestuur.
 • Toelaatbaarheid


  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.