Onderwerpen

 • Observatie-instrumenten

  De professionele ontwikkeling van leraren heeft een belangrijke plaats gekregen in de sector primair onderwijs.

 • Vaststellen treasurystatuut

  Hier vindt u een handreiking voor het vaststellen van een treasurystatuut dat voldoet aan de eisen van de Regeling beleggen, lenen en derivaten.

 • Financiën Passend Onderwijs

  Hier vindt u financiële tools en brochures ter ondersteuning van het financieel management binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 • Ontwikkelingen in bekostiging PO

  Om schoolbesturen zicht te geven op mogelijke toekomstige aanpassingen in de bekostiging, geeft deze tool een overzicht van verwachte aanpassingen in de bekostiging.

 • Kickstarters Wikiwijs voor leraren


  Deze kickstarters helpen leraren digitale lessen maken.

 • Leerlijn programmeren


  Met deze leerlijn kunt u gestructureerd aan de slag met programmeren in de klas.

 • Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT


  Uw hulp bij het maken van een implementatie- en investeringsplan voor ICT in uw onderwijs.

 • ICT-puzzel voor het onderwijs

  De ICT-puzzel helpt schoolbe- sturen en hun scholen op weg met ICT in hun onderwijs. De puzzel helpt u onder meer een visie vormen en een ICT-plan maken.

 • Model bewerkers- overeenkomst en convenant privacy

  Maak goede afspraken met uitgevers en digitale aanbieders over digitaal leermateriaal en privacy met dit convenant en de bijbehorende overeenkomst. 

 • Quickscan privacy


  Maak gebruik van de online 'Quickscan privacy' en ontdek hoe privacybewust uw school is.

 • Kennisclips over privacy


  Bekijk de kennisclips en weet binnen enkele minuten hoe u veilig met leerlinggegevens kunt omgaan.

 • Checklist vuistregels voor privacy


  Check of zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

 • Hulp bij inzicht in voortgang leerlingen


  Krijg zicht op de voortgang van leerlingen en overzicht in alle dashboards van digitale leermiddelen met hulp van deze infographic.

 • Toolbox vervangingsbeleid

  Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er vanaf 1 juli 2016 veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder onderwijs.

 • Hulp bij combineren leermaterialen


  Krijg inzicht in hoe scholen leermaterialen met leerdoelen en leerlijnen kunnen matchen met hulp van deze infographic.

 • HR Zelftest

  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Lerende organisatie


  Ontwikkelen naar een lerende organisatie

 • Brede school en IKC-ontwikkeling

  Alle tools en publicaties ontwikkeld door het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • Grensverkeer


  ​Model voor de bekostiging van grensverkeer.

 • Risico's in beeld

  Het instrument ‘Risico’s in beeld’ is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directies en helpt u:

 • Op een rij: alle ondersteuning bij ICT in het onderwijs


  In dit schema vindt u de stappen die u kunt zetten en de ondersteuning die wij bieden overzichtelijk in beeld.

 • Roosters maken en verlof plannen


  Deze tools helpen u met het vinden van de balans tussen werkzaamheden en capaciteit.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs


  Modellen voor goede medezeggenschap rondom Passend onderwijs.

 • Ondersteunings- toewijzing


  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg

  De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken.

 • Geschillen rond Passend onderwijs


  Hoe zijn geschillen te voorkomen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Kijkdoos groeiregeling primair onderwijs


  Model voor de bekostiging van groei.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs


  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief


  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Thuiszitters


  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Internationalisering


  Deze tools helpen u op weg bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers.

 • Medezeggenschap en geschillen


  Adviezen en good practices voor het vormgeven van medezeggenschap.

 • De maatschappelijke opdracht van de school


  Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?

 • Meervoudige onderwijszorgvragen


  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen. 

 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)


  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.

 • AWBZ en passend onderwijs


  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.

 • Personele gevolgen passend onderwijs


  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan. 

 • Reële bouwkosten


  Met deze tool (versie 2016) berekent u de kosten voor nieuwbouw van een school. 

 • Gemiddelde schoolgrootte


  Scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) vallen, kunnen hier hun gemiddelde schoolgrootte berekenen.  

 • Ruimtebehoefte basisschool


  Hier kunt u de huisvestingsbehoefte in m² voor een basisschool berekenen. 

 • Werkdruk


  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Startende leerkracht


  Hier vindt u handreikingen voor het observeren en begeleiden van de startende leerkracht. 

 • Professionalisering


  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden


  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.

 • CAO PO


  Informatie over hoe u de cao moet interpreteren.

 • Pauzes inplannen


  Regels en ideeën rond het organiseren van pauzes voor leraren. 

 • Praktische geldzaken


  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.

 • Werkgeverslasten PO


  Met dit model berekent u wat de effecten zijn van de wijzigingen in de premies sociale zekerheid op uw werkgeverslasten.

 • Voorziening jubilea


  Dit instrument berekent hoeveel geld u moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid


  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.

 • Verantwoording van de financiële positie

  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Materiële bekostiging


  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Groeiregeling


  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

 • Fusieregeling basisscholen


  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Meerjarenbegroting


  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën. 

 • Ouderbetrokkenheid


  Ondersteuningspakket voor het maken van afspraken met gemeenten en partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

 • Besteding onderwijshuisvesting


  Met dit model kunt u toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden.

 • Zelfevaluatie en collegiale visitatie


  Hier vindt u instrumenten die kunnen helpen bij het vormgeven van goed bestuur. 

 • Toelaatbaarheid


  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.