Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Observatie-instrumenten

  De professionele ontwikkeling van leraren heeft een belangrijke plaats gekregen in de sector primair onderwijs.

 • Vaststellen treasurystatuut

  Hier vindt u een handreiking voor het vaststellen van een treasurystatuut dat voldoet aan de eisen van de Regeling beleggen, lenen en derivaten.

 • Financiën Passend Onderwijs

  Hier vindt u financiële tools en brochures ter ondersteuning van het financieel management binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 • Ontwikkelingen in bekostiging PO

  Om schoolbesturen zicht te geven op mogelijke toekomstige aanpassingen in de bekostiging, geeft deze tool een overzicht van verwachte aanpassingen in de bekostiging.

 • Kickstarters Wikiwijs voor leraren


  Deze kickstarters helpen leraren digitale lessen maken.

 • Leerlijn programmeren


  Met deze leerlijn kunt u gestructureerd aan de slag met programmeren in de klas.

 • Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT


  Uw hulp bij het maken van een implementatie- en investeringsplan voor ICT in uw onderwijs.

 • ICT-puzzel voor het onderwijs

  De ICT-puzzel helpt schoolbe- sturen en hun scholen op weg met ICT in hun onderwijs. De puzzel helpt u onder meer een visie vormen en een ICT-plan maken.

 • Model bewerkers- overeenkomst en convenant privacy

  Maak goede afspraken met uitgevers en digitale aanbieders over digitaal leermateriaal en privacy met dit convenant en de bijbehorende overeenkomst. 

 • Quickscan privacy


  Maak gebruik van de online 'Quickscan privacy' en ontdek hoe privacybewust uw school is.

 • Kennisclips over privacy


  Bekijk de kennisclips en weet binnen enkele minuten hoe u veilig met leerlinggegevens kunt omgaan.

 • Checklist vuistregels voor privacy


  Check of zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

 • Hulp bij inzicht in voortgang leerlingen


  Krijg zicht op de voortgang van leerlingen en overzicht in alle dashboards van digitale leermiddelen met hulp van deze infographic.

 • Toolbox vervangingsbeleid

  Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er vanaf 1 juli 2016 veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder onderwijs.

 • Hulp bij combineren leermaterialen


  Krijg inzicht in hoe scholen leermaterialen met leerdoelen en leerlijnen kunnen matchen met hulp van deze infographic.

 • HR Zelftest

  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Lerende organisatie


  Ontwikkelen naar een lerende organisatie

 • Brede school en IKC-ontwikkeling

  Alle tools en publicaties ontwikkeld door het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • Grensverkeer


  ​Model voor de bekostiging van grensverkeer.

 • Risico's in beeld

  Het instrument ‘Risico’s in beeld’ is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directies en helpt u:

 • Op een rij: alle ondersteuning bij ICT in het onderwijs


  In dit schema vindt u de stappen die u kunt zetten en de ondersteuning die wij bieden overzichtelijk in beeld.

 • Roosters maken en verlof plannen


  Deze tools helpen u met het vinden van de balans tussen werkzaamheden en capaciteit.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs


  Modellen voor goede medezeggenschap rondom Passend onderwijs.

 • Ondersteunings- toewijzing


  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg

  De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken.

 • Geschillen rond Passend onderwijs


  Hoe zijn geschillen te voorkomen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Kijkdoos groeiregeling primair onderwijs


  Model voor de bekostiging van groei.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs


  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief


  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Thuiszitters


  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Internationalisering


  Deze tools helpen u op weg bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers.

 • Medezeggenschap en geschillen


  Adviezen en good practices voor het vormgeven van medezeggenschap.

 • De maatschappelijke opdracht van de school


  Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?

 • Meervoudige onderwijszorgvragen


  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen. 

 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)


  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.

 • AWBZ en passend onderwijs


  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.

 • Personele gevolgen passend onderwijs


  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan. 

 • Reële bouwkosten


  Met deze tool (versie 2016) berekent u de kosten voor nieuwbouw van een school. 

 • Gemiddelde schoolgrootte


  Scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) vallen, kunnen hier hun gemiddelde schoolgrootte berekenen.  

 • Ruimtebehoefte basisschool


  Hier kunt u de huisvestingsbehoefte in m² voor een basisschool berekenen. 

 • Werkdruk


  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Startende leerkracht


  Hier vindt u handreikingen voor het observeren en begeleiden van de startende leerkracht. 

 • Professionalisering


  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden


  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.

 • CAO PO


  Informatie over hoe u de cao moet interpreteren.

 • Pauzes inplannen


  Regels en ideeën rond het organiseren van pauzes voor leraren. 

 • Praktische geldzaken


  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.

 • Werkgeverslasten PO


  Met dit model berekent u wat de effecten zijn van de wijzigingen in de premies sociale zekerheid op uw werkgeverslasten.

 • Voorziening jubilea


  Dit instrument berekent hoeveel geld u moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid


  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.

 • Verantwoording van de financiële positie

  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Materiële bekostiging


  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Groeiregeling


  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

 • Fusieregeling basisscholen


  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Meerjarenbegroting


  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën. 

 • Ouderbetrokkenheid


  Ondersteuningspakket voor het maken van afspraken met gemeenten en partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

 • Besteding onderwijshuisvesting


  Met dit model kunt u toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden.

 • Zelfevaluatie en collegiale visitatie


  Hier vindt u instrumenten die kunnen helpen bij het vormgeven van goed bestuur. 

 • Toelaatbaarheid


  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.