Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Meerjarenbegroting

  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën.
 • Model extra middelen aanpak werkdruk 2020/2021

  Voer het BRIN-nummer in en bereken hoeveel een school ontvangt voor de aanpak van werkdruk.

 • Verantwoording van de financiële positie

  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Fusieregeling scholen

  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Werkgeverslasten primair onderwijs

  Met dit instrument kun je zowel op persoons- als op instellingsniveau de werkgeverslasten berekenen (zowel in geld als in procenten).

 • Voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

  Actuele voorbeeld-functiebeschrijvingen voor leraren, oop en schooldirecteuren

 • Format voor bestuursverslag

  Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een format bestuursverslag

 • Stap voor stap naar schooleigen normen

  Deze handreiking helpt je eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus.

 • Dreiging

  Wat te doen rond een (acute) dreiging op school.

 • Modelverordening huisvesting

  In de modelverordening legt de VNG vast welk bedrag gemeenten minimaal aan schoolgebouwen moeten besteden. 

 • Model extra middelen aanpak werkdruk 2019/2020

  Voer het BRIN-nummer in en bereken hoeveel een school ontvangt voor de aanpak van werkdruk.

 • Onderwijsachterstandsmiddelen

  Bereken wat het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur/school. 

 • Mensenrechten op school

  Werkvormen voor alle leeftijden, aangeboden door het College voor de Rechten van de Mens.

 • Risicomanagement

  Meer weten over risicomanagement? Ga aan de slag met deze tools.

 • Onderwijskwaliteit

  De regie pakken op onderwijskwaliteit? Ga aan de slag met deze tool.

 • Kindermishandeling

  Wat moet een onderwijsprofessional doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld?

 • Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018)

  Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken.

 • Aanpak Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

  Een online stappenplan voor scholen om IBP stap voor stap goed te organiseren.

 • Design Thinking Toolkit

  Met deze toolkit kun je als lerarenteam aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden.

 • Programma van Eisen Leermiddelen 2.0

  De PO-Raad en VO-raad hebben hun ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ vernieuwd.

 • Samenwerking en integratie so-sbo-bao

  Ondersteuning bij vergaande samenwerking tussen so, sbo en regulier basisonderwijs

 • Normen en verplichtingen schoolgebouw

  Aan welke normen en verplichtingen moet het schoolgebouw voldoen?

 • Privacy en passend onderwijs

  Waar moet je rekening mee houden bij het delen van leerlinggegevens?

 • Renovatie of nieuwbouw?

  Het afwegingskader helpt schoolbesturen bij de keuze tussen renovatie en nieuwbouw.

 • Bekostiging nieuwkomers

  Met dit model kunt u de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen.

 • Gevolgen overheveling buitenonderhoud schoolgebouw

  Hoe u de kosten van groot onderhoud financieel kunt verwerken.

 • Kwaliteitskader onderwijshuisvesting

  Richtlijn voor de gewenste kwaliteit van het schoolgebouw en het bijbehorende financiële plaatje.

 • Instrumentarium passend onderwijs

  Een startpakket, ontwikkeld in aanloop naar de invoering van de Wet Passend onderwijs. 

 • Vrijheidsbeperkend handelen

  Richtlijn bij vrijheidsbeperkend handelen.

 • Vaststellen treasurystatuut

  Deze handreiking helpt bij het vaststellen van een treasurystatuut.

 • Ontwikkelingen in bekostiging primair onderwijs

  Een overzicht van verwachte aanpassingen in de financiering van schoolbesturen in het primair onderwijs.
 • Leerlijn programmeren

  Met deze leerlijn kunt u gestructureerd aan de slag met programmeren in de klas.

 • Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

  Uw hulp bij het maken van een implementatie- en investeringsplan voor ICT in uw onderwijs.

 • ICT-puzzel voor het onderwijs

  De ICT-puzzel helpt schoolbe- sturen en hun scholen op weg met een visie op ICT en het maken van een ICT-plan.

 • Model verwerkersovereenkomst en convenant privacy

  Maak goede afspraken met uitgevers en digitale aanbieders over digitaal leermateriaal en privacy.

 • Kennisclips over privacy

  Bekijk de kennisclips en weet binnen enkele minuten hoe u veilig met leerlinggegevens kunt omgaan.

 • Vervangingsbeleid

  Geef uw vervangingsbeleid vorm.

 • HR Zelftest

  In 30-60 minuten inzicht in uw HR-beleid.

 • Brede school en IKC-ontwikkeling

  Alle tools en publicaties ontwikkeld door het voormalige Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • Risico's in beeld

  Dit instrument helpt o.a. beoordelen of uw risicomanagement toereikend is.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs

  Modellen voor goede medezeggenschap rondom passend onderwijs.
 • Ondersteunings- toewijzing

  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg

  Instrumenten om Passend onderwijs en Jeugdzorg te verbinden.

 • Geschillen rond Passend onderwijs

  Hoe zijn geschillen te voorkomen en op te lossen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs

  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief

  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  Welke mogelijkheden heeft de school voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 • Thuiszitters

  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Internationalisering

  Deze tools helpen u op weg bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers.
 • Medezeggenschap en geschillen

  Adviezen en good practices voor het vormgeven van medezeggenschap.
 • De maatschappelijke opdracht van de school

  Hoe doe je als school recht aan de verwachtingen en behoeften van de maatschappij?
 • Meervoudige onderwijszorgvragen

  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen.
 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.
 • Reële bouwkosten

  Met deze tool berekent u de kosten voor de nieuwbouw van een school.
 • Gemiddelde schoolgrootte

  Scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) vallen, kunnen hier hun gemiddelde schoolgrootte berekenen.  

 • Ruimtebehoefte basisschool

  Hier kunt u de huisvestingsbehoefte in m² voor een basisschool berekenen.
 • Werkdruk

  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Professionalisering

  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden

  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.

 • Praktische geldzaken

  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.
 • Voorziening jubilea

  Dit instrument berekent hoeveel geld u moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid

  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.
 • Materiële bekostiging

  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Groeiregeling

  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

 • Ouderbetrokkenheid

  Ondersteuningspakket voor het maken van afspraken met gemeenten en partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
 • Besteding onderwijshuisvesting

  Met dit model kunt u toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden.
 • Zelfevaluatie en bestuurlijke visitatie

  Hier vindt u instrumenten die kunnen helpen bij het vormgeven van goed bestuur.
 • Toelaatbaarheid

  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.