Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019

Met dit model wordt, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekend dat deze school ontvangt voor de aanpak werkdruk vanuit het regeerakkoord 2017-2021.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2018/2019 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 oktober 2017. Voor het schooljaar 2018/2019 is het bedrag per leerling vastgesteld op €155,55. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

De afspraken rondom het werkdrukakkoord voorzien er in, dat na een tussenevaluatie/politieke besluitvorming in 2020, het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van €237 mln tot €430 mln. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar ca. €285 per leerling.

Bestedingsplan en verantwoording

Dit model zou ook kunnen worden gebruikt voor het opstellen het bestedingsplan per school, die ter instemming aan de P-MR van de school moet worden voorgelegd. Ook kan het schoolbesturen ondersteunen bij de verantwoording over de inzet van de extra middelen voor aanpak werkdruk in het  jaarverslag/ bestuursverslag.

Als het resultaat van het gesprek in de schoolteams over het terugdringen van werkdruk is, dat er extra uren worden ingezet voor onderwijzend personeel, houdt dan rekening met het volgende. De loonkosten voor jonge leerkrachten liggen veelal lager dan die van oudere leerkrachten. Maar omdat de leeftijd van leerkrachten (GGL) medebepalend is voor de hoogte van de personele bekostiging, leiden jonge leerkrachten naast minder loonkosten ook tot minder personele bekostiging. Houdt hier rekening mee bij het opstellen van het bestedingsplan. Bijvoorbeeld door voor de loonkosten (incl. werkgeverslasten) van 1 FTE leerkracht, uit te gaan van de landelijke GPL. Deze is voor het schooljaar 2017/2018 (voorlopig) vastgesteld op €63.158,26. Voor niet onderwijzend personeel (geen L-schaal) is de GGL niet van toepassing.

Houdt er ook rekening mee dat de keuze voor bepaalde bestedingsdoelen, meerjarige verplichtingen met zich meebrengen. Dergelijke keuzes hebben dus ook consequenties voor het gesprek over en de inzet van de extra  middelen voor aanpak werkdruk voor de komende schooljaren.

Wilt u meer weten over de verantwoording over de werkdrukmiddelen? Het ministerie van OCW heeft een factsheet stappenplan verantwoording werkdrukmiddelen ontwikkeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  de helpdesk van de PO-Raad (voor aangesloten schoolbesturen).