Ontwikkelingen in bekostiging primair onderwijs

Om schoolbesturen enig zicht te geven op mogelijke toekomstige aanpassingen in de bekostiging, is in deze tool een overzicht opgenomen van verwachte aanpassingen in de personele- en materiële bekostiging.

Dit document geeft een indicatief overzicht van de bekostigingsmutaties zoals de PO-Raad deze voor de komende jaren op macroniveau verwacht. Onder aanpassingen worden zowel mutaties in prijzen (intensiveringen, bezuinigingen, compensaties) verstaan, als aanpassingen in het bekostigingsstelsel (wijzigingen in bekostigingsregels). De gegevens in dit overzicht moeten beschouwd worden als een schatting, aangezien één en ander vaak onderhevig is aan politieke besluitvorming. Ook is niet altijd duidelijk hoe mogelijke aanpassingen worden verwerkt in regelingen en hoe ze financieel uitpakken voor individuele schoolbesturen.

Zodra nieuwe regelingen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn vastgesteld en gepubliceerd, zal een nieuwe versie van dit overzicht door de PO-Raad gepubliceerd worden.