Verantwoording van de financiële positie

Het model 'verantwoording van financiën' ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie in meerjarig perspectief. Schoolbesturen kunnen dit model dan ook goed gebruiken bij de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag 2019.

Na invullen van de opgevraagde gegevens over 2018 e.v. geeft het model zicht op het verloop van enkele relevante (financiële) cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het primair onderwijs. Doordat schoolbesturen ook hun meerjarenbegroting in het model moeten invullen, kan het model, naast de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag, ook worden gebruikt voor de verantwoording van het (financiële) toekomstperspectief in het bestuursverslag (continuïteitsparagraaf).

Op verzoek van de minister doet de inspectie onderzoek naar een nieuwe signaleringswaarde voor een mogelijk bovenmatige reservepositie. Dit onderzoek zou in maart worden gepubliceerd. Het was de bedoeling dat deze methode verwerkt zou worden in het model ‘Verantwoording van de financiële positie 2019”. Echter mede als gevolg van herprioritering in het kader van de corona-crisis is de publicatie van de nieuw signaleringswaarde uitgesteld tot april/mei 2020.

Vandaar dat besloten is om het model te updaten aan de hand van de indicator (o.b.v. beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011). Het zou dan wel zo kunnen zijn dat de uitkomsten van dit model afwijken van die van de indicator die eind april wordt gepresenteerd.

Voor het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik maken van een format. Dit format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording. Het format is te vinden in deze toolbox.

Voor vragen over dit model kunt u contact opnemen met de helpdesk van de PO-Raad.

Instrumenten