Verantwoording van de financiële positie

Het model 'verantwoording van financiën' ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie in meerjarig perspectief. Schoolbesturen kunnen dit model dan ook goed gebruiken bij de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag 2018. Maar bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van de vermogenspositie bij (grote) investeringsbeslissingen.

Na invullen van de opgevraagde gegevens over 2018 e.v. geeft het model zicht op het verloop van enkele relevante (financiële) cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het primair onderwijs.

Doordat schoolbesturen ook hun meerjarenbegroting in het model moeten invullen, kan het model, naast de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag, ook worden gebruikt voor de verantwoording van het (financiële) toekomstperspectief in het bestuursverslag (continuïteitsparagraaf).

Voor vragen over dit model kunt u contact opnemen met de helpdesk van de PO-Raad.

Instrumenten