Gevolgen overheveling buitenonderhoud schoolgebouw

Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur. Dit betekent dat het schoolbestuur zich ziet geplaatst voor enkele maatregelen om dit goed te laten verlopen en in te passen in de verantwoordingsstructuur. Het schoolbestuur zal een meerjarig onderhoudsplan moeten (laten) opstellen, waarin wordt aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren aan de orde zijn, welke kosten daarmee zijn gemoeid en in welke maand(en) deze zullen plaatsvinden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud (schilderwerk), incidenteel groot onderhoud (nieuw dak) en achterstallig onderhoud. Voor de financiering van de onderhoudskosten en de verwerking in de administratie is er een keuze uit drie opties:

De kosten die direct verband houden met het groot onderhoud kunnen op drie manieren worden verwerkt:

  1. in de boekwaarde van het actief (i.c. het gebouw).
  2. ten laste van een voorziening groot onderhoud
  3. direct in de staat van baten en lasten over het betreffende verslagjaar.

In onderstaande notitie gaat OCW nader in op deze drie methoden, toegesneden op de situatie in de primaire onderwijssector.