AWBZ en passend onderwijs

Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school. 

Instrumenten

  • Handreiking Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

    Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging, het tijdpad van deze wijzigingen en de stappen die zij kunnen zetten om de combinatie van onderwijsondersteuning en zorg te realiseren, die voor deze specifieke groep leerlingen nodig is.