Medisch handelen in het basisonderwijs

Soms zal een (basis)school worden gevraagd om medische handelingen ten behoeve van leerlingen te verrichten. Dat gebeurt nu al. Met de invoering van passend onderwijs kúnnen meer scholen hiermee te maken krijgen. Besturen en scholen hebben daar vragen over. Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? Zijn ze daartoe verplicht? Hoe regelen we dat zorgvuldig en welke protocollen moeten we dan bestuurlijk vastleggen? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Met behulp van onderstaande instrumenten wordt de positie van onderwijspersoneel bij medisch handelen verder verduidelijkt.

Instrumenten

 • Stappenplan 'diabeteszorg op school'

  Het stappenplan 'diabeteszorg op school' geeft antwoord op de vraag: 'Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu?' of 'Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu?' School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling.

 • Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs

  Deze herziene handreiking van de PO-Raad gaat in op enkele van de meest gestelde vragen. De handreiking kan gebruikt worden door schoolbesturen, scholen en het samenwerkingsverband om te bepalen hoe zij hier in het kader van Passend onderwijs mee om willen gaan.  

  Daarnaast is er een standaard-modelprotocol  beschikbaar voor de situatie dat een bestuur/ school ervoor kiest om zelf medische handelingen uit te voeren. Een tweede modelprotocol is beschikbaar in het geval dat het bestuur besluit dat het personeel geen medische handelingen mag uitvoeren, maar wel de ruimte hiervoor ter beschikking stelt waarin derden dit kunnen doen. De modellen zijn opgeleverd in Word, zodat schoolbesturen eenvoudig hun eigen naam en logo kunnen invoegen. In aanvulling op de protocollen vindt u hier een overzicht van voorbehouden en risicovolle medische handelingen. 

 • Stroomschema Zorg op school

  Welke partij er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. In het Stroomschema Zorg op school geeft het ministerie van OCW aan welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.