Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

Instrumenten

 • Modelprocedure op overeenstemming gericht overleg (OOGO) ondersteuningsplan Passend onderwijs

  De Wet passend onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar 'een op overeenstemmingsgericht overleg' (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan. Daarbij kunnen ze een modelprocedure en geschillenregeling gebruiken. Deze zijn onlangs aangepast. Samen hebben de PO-Raad, VO-raad en VNG in 2013 de modelprocedure oogo en geschillenregeling opgesteld. Deze voldoen aan de daarvoor gestelde (minimale) eisen en zijn een handreiking aan gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de inrichting van het gezamenlijke overleg. Het gebruik van het model is niet verplicht. Op basis van het model kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden een eigen keuze maken voor het inrichten van het OOGO in hun regio.

  Aanpassingen

  Begin 2014 is de modelprocedure op de volgende punten aangepast:

  • De titel is gewijzigd van 'Modelprocedure oogo passend onderwijs' naar 'Modelprocedure oogo ondersteuningsplan'. Dit is gedaan om deze regeling te onderscheiden van de modelprocedure oogo jeugdplan die op dit moment in ontwikkeling is.
  • In artikel 1 Begripsbepaling is de definitie van de Geschillencommissie opgenomen.
  • In voetnoot 14 is toegevoegd dat de overeenkomst oogo arbitrage slechts open stelt als partijen daarvoor een aanvullende overeenkomst sluiten.

  In lid 2 van artikel 7 Werkwijze van de Geschillencommissie is nadere aansluiting gezocht bij de redactie van artikel 15 van het Reglement van de Commissie.

 • Modelprocedure OOGO jeugdplan

  De PO-Raad, VO-raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een model ontwikkeld voor de procedure van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het jeugdplan. Dit model is vooral van belang voor samenwerkingsverbanden en biedt een handreiking voor een goed gefaciliteerd overleg met ruimte voor regionaal maatwerk. 

  In de Jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een oogo moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over hun concept jeugdplan, voor zover deze het onderwijs raakt. Dat is verplicht omdat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het Jeugdbeleid.

  Een belangrijk onderdeel van de modelprocedure is de inrichting van een gezaghebbend samengestelde Geschillencommissie in een adviserende en bemiddelende rol. In het model zijn ook de daarbij behorende geschillenregeling en overeenkomst opgenomen. 

  De VNG werkt aan een memo met meer informatie over het overleg. Het is overigens niet verplicht om deze modelprocedure te gebruiken.