Privacy en passend onderwijs

Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? 

Instrumenten

  • Privacyreglement samenwerkingsverbanden

    Met ingang van 25 mei 2018 geldt in heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit document is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG.

  • Privacy tool

    De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen. Indien 'u of ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven. De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

  • Handreiking functionaris gegevensbescherming (FG) samenwerkingsverbanden

    In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.