Thuiszitters

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen. Van alle betrokkenen bij passend onderwijs mag worden verwacht dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En als het zich toch voordoet, dit zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals verbetering van de registratie, versterking van de leerplichtfunctie, inzet van onderwijsconsulenten en komen tot een sluitende regionale thuiszittersaanpak. Verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is voor succes.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen en jongeren thuis. De PO-Raad, VO-raad, VNG, NJI, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben hun krachten gebundeld om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Instrumenten

  • Thuiszitten tegengaan

     

    Op de website passendonderwijs.nl zijn diverse handreikingen, modellen en andere tools verzameld die scholen en andere betrokkenen helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. Deze hulpmiddelen kunnen eraan bijdragen dat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment.