Toelaatbaarheid

Instrumenten

  • Handreikingen toelaatbaarheidsverklaring

    Om de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen te ondersteunen bij de verdere uitwerking van passend onderwijs omtrent toelaatbaarheidsverklaringen, heeft de expertgroep enkele specifieke handreikingen opgesteld. In deze handreikingen worden de consequenties van de invoering van passend onderwijs toegelicht en uitgewerkt. Deze handreikingen zijn vervolgens vertaald naar korte en levendige presentaties, waarop de handreiking overzichtelijk weergegeven is. Hieronder zijn de presentaties te vinden.

  • Handreiking bezwaar toelaatbaarheidsverklaring

    Het kan gebeuren dat scholen en/of ouders bezwaar hebben tegen een beslissing van het samenwerkingsverband rondom toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband moet voor deze gevallen een adviescommissie instellen. De PO-Raad en VO-raad bieden met bijgaande publicatie een handreiking aan de samenwerkingsverbanden voor de inrichting van de bezwaarprocedure en de adviescommissie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de regelgeving van de Awb.

  • Richtlijn toelaatbaarheid EMB-leerlingen

    Samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden nadrukkelijk geadviseerd om deze richtlijn ten aanzien van toelaatbaarheid van EMB-leerlingen op te nemen in hun ondersteuningsplan. Met deze richtlijn wordt plaatsing in een voor deze leerlingen passende school gerealiseerd, met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor betrokkenen. Met de richtlijn geven de gezamenlijke sectororganisaties (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad) uitwerking aan de motie-Elias.