Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat er ook op gemeentelijk niveau ontwikkelingen zijn die die ouderbetrokkenheid beïnvloeden. Denk aan CJG, WMO, Jeugdzorg en ouderbeleid VVE.

Instrumenten

  • Ondersteuningspakket school en gemeente

    Om het de partijen in het lokaal bestuurlijk overleg makkelijker te maken hun plannen en al bestaand beleid op elkaar af te stemmen, is een ondersteuningspakket ontwikkeld. Daarmee kunnen de betrokken partners hun ideeën over ouderbetrokkenheid in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) gezamenlijk vormgeven, met respect voor elkaars bestuurlijke verantwoordelijkheden.

    Het ondersteuningspakket bestaat uit een discussiestuk voor lokaal overleg, een factsheet en een screeningsinstrument waarmee de situatie in de eigen gemeente kan worden geïnventariseerd. Het pakket is ontwikkeld door Oberon en Cedin, in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanuit het programma ‘ouders en school samen’.