Aanpassingen in modellen voor de meerjarenbegroting

De meerjarenbegrotingsmodellen zijn voor 2015 op twee punten aangepast ten opzichte van de modellen van het jaar ervoor:

  1. De middelen vanuit het samenwerkingsverband PO worden nu standaard aangemerkt als (doorgeschoven) rijksbijdragen. En dus niet als “overige baten”,  zoals de middelen die van het samenwerkingsverband WSNS werden ontvangen werden aangemerkt. Voor meer informatie, kijk hier.
  2. Daarnaast zijn de werkbladen waarin de personele kosten voor de komende jaren werden begroot (vooruitlopend op definitieve besluitvorming over cao) ingrijpend aangepast naar aanleiding van het cao-onderhandelaarsakkoord. 
 

------------------------------------------------------

Meerjarenbegroting FPE

Onderstaand vindt u de instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting in FPE voor de basisschool, de speciale basisschool en het sommatiemodel. Het sommatiemodel brengt op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor bijeen. Hiermee wordt dus de meerjarenbegroting voor het hele schoolbestuur opgesteld, aan de hand van de meerjarenbegrotingen van de onder het schoolbestuur ressorterende scholen. Het instrument kunt u hieronder downloaden.

De modellen zijn qua opzet op twee punten behoorlijk aangepast ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Ten eerste worden de middelen vanuit het samenwerkingsverband PO vanaf nu standaard aangemerkt als (doorgeschoven) rijksbijdragen. En dus niet als “overige baten”,  zoals de middelen die van het samenwerkingsverband WSNS werden ontvangen indertijd werden aangemerkt. Voor meer informatie kijk hier.

Daarnaast zijn de werkbladen waarin de personele kosten voor de komende jaren werden begroot ingrijpend aangepast als gevolg van de nieuwe cao. Doordat de in de nieuwe cao de BAPO is afgeschaft is ook de onderverdeling van de feitelijk GPL in een loonkostendeel en een BAPO-deel (2%) uit het model geschrapt. Er vindt daarom geen automatische inhouding van 2% plaats, maar dus ook geen correctie op de formatie (middels een negatieve WTF) in verband met de BAPO!

De kosten van de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregelingen, zoals vermeld in de cao, moeten per heden dus volledig worden meegenomen in de bepaling van de feitelijke GPL. De kosten van de duurzame inzetbaarheidsregeling kan berekend worden aan de hand van de loonkostenbegroting in het meerjarenbegrotingsmodel GELD. Als dit voor een school/ aantal scholen binnen het schoolbestuur leidt tot relatief veel meer lasten dan de andere scholen, zal het bestuur nu dus zelf moeten bepalen hoe men deze kosten op bestuursniveau vereffend (via overdrachten bestuur). 

In de meerjarenbegrotingsmodellen wordt uitgegaan van gepubliceerde regelingen. Dit betekent dat voor de personele bekostiging wordt uitgegaan van de regeling bekostiging personeel 2014/2015 die gepubliceerd is in januari 2015. Bij het bepalen van de materiele bekostiging (incl. bekostiging voor buitenonderhoud) wordt uitgegaan van de bedragen voor 2015, zoals gepubliceerd in september 2014.

Reacties

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en bevindingen. Uw ervaringen kunnen gebruikt worden voor het up-to-date houden van de begrotingsmodellen. U kunt uw reactie versturen naar Reinier Goedhart

Bestanden bij deze pagina