Het model toetsingskader verantwoording financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie, ook in meerjarig perspectief.

Na invullen van de opgevraagde gegevens over 2014 e.v. geeft het model zicht op het verloop van enkele relevante (financiële) cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het PO. Ook laat het model zien in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, die ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Doordat schoolbesturen ook hun meerjarenbegroting in het model moeten invullen, aan de hand waarvan het model een eerste opzet voor de meerjarenbalans destilleert, kan het model ook worden gebruikt in het kader van de verantwoording van het (financiële) toekomstperspectief in het bestuursverslag (continuïteitsparagraaf). Zie: Schoolbestuur moet toekomstperspectief opnemen in jaarverslag 

Bijgewerkte versie
In de verbeterde versie van de tool (februari 2015) zijn de jaarcijfers 2013 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.

Ondersteunende publicaties
Ter ondersteuning van schoolbesturen bij het verantwoorden van de financiën, heeft de PO-Raad de brochure “Kapitaal en vermogen aan het werk” uitgebracht. In deze brochure leest u hoe schoolbesturen hun financiële positie meer  integraal kunnen beoordelen en hoe de verantwoording van het financieel beleid inhoud kan krijgen. Eén en ander sluit aan op de achtergronden en uitgangspunten die van het toetsingskader verantwoording financiële positie.

In het toetsingskader wordt bij het vaststellen van de buffer uitgegaan dat er binnen het schoolbestuur beschikt over een redelijk stelsel van beheersingsmaatregelen c.q. degelijk risicomanagement voert. Om te bepalen of dit ook voor uw schoolbestuur geldt, is in samenwerking met PWC de risicotool “Risico’s in beeld” ontwikkeld.

Neem voor meer informatie contact op met Reinier Goedhart: