Werkgeverslasten per 1 januari 2015

Zoals gebruikelijk zijn de premies van de sociale zekerheid per 1 januari 2015 gewijzigd en dat leidt tot wijziging van de werkgeverslasten. Dit jaar zijn er nogal veel wijzigingen van enige omvang en daarom is een systematische bespreking van die wijzigingen nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de effecten ervan. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het totale effect dit keer een verlichting van de werkgeverslasten! De tabel van de premies was eind 2014 als volgt:

Deze tabel wordt per 1 januari 2015 als volgt:

De pensioenpremie OP/NP (incl. de premie Anw-compensatie van 0,075% resp. 0,225%) is fors gedaald terwijl de franchise is verhoogd. De premie AOP (Arbeidsongeschiktheidspensioen) is verhoogd. De overgangspremie VPL wordt afgebouwd en dat leidt voor 2015 tot een verlaging met 1%-punt voor de werkgever. Let wel de verlaging van de pensioenpremies is een gevolg van de gewijzigde pensioenregelgeving (Witteveenkader). Over de besteding van een deel van de hierdoor ontstane vrije ruimte, wordt aan de cao-tafel nader overlegd: dus de premiedaling komt niet volledig ten gunste van de werkgever. Daarbij heeft de gewijzigde pensioenregelgeving ook invloed op de kostenontwikkeling in de marktsector. Een daling van deze premies in de marktsector wordt via de referentiesystematiek (als negatieve compensatie) meegenomen in de indexering van de personele bekostiging.

De basispremie WAO/WIA is iets verhoogd, de Whk-premie is wat aangepast terwijl de ZVW-premie duidelijk is verlaagd en de premie UFO is iets lager.

De premies van het Vervangingsfonds zijn fors verlaagd. Dat is het gevolg van diverse maatregelen die de komende tijd nog verdergaand zullen doorwerken. Een brief daarover is naar de besturen gestuurd (Infobijeenkomsten Modernisering Vervangingsfonds / CAO PO - Actueel). Per 1 januari betekent het dat de premie van de verplichte en vrijwillige aansluiting omlaag gaat met 1,2% terwijl die voor de besturen die eigen risicodrager (ERD) zijn, nu 0,21% wordt. De verlaging van de premie is het gevolg van:

  • Het niet langer vergoeden van het gedecentraliseerd verlof (artikel 8.7 en 8.8 van de cao)
  • De ontwikkeling van het ziekteverzuim is gunstiger dan eerder werd ingeschat. De daardoor teveel gevraagde premie kan nu worden verrekend.
  • Het benodigde eigen vermogen van het VF is weer op peil zodat geen extra bijdrage meer in de premie zit.

Een belangrijke wijziging is voor 1 augustus 2015 aangekondigd: de declaratie van de vervangingskosten stopt en wordt vervangen door een genormeerd systeem van vergoeding. Ook wordt de premiegrondslag vereenvoudigd door dit rechtstreeks te koppelen aan het brutosalaris plus de vakantietoeslag van 8%. Nog enkele wijzigingen vinden plaats die tijdig voor 1 augustus 2015 in een nieuw reglement zullen verschijnen.

De premie voor het Participatiefonds wordt wederom stevig verhoogd van 4% naar 5%. Ingeschat wordt dat de premie per 1 augustus 2015 wederom verder verhoogd zal worden.

 

Bestanden bij deze pagina