Hier vindt u instrumenten die u kunnen helpen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie van het bestuurlijk handelen en een daaraan gekoppelde bestuurlijke visitatie. ​

Bestuurlijk Assessment - Meet hoe goed uw bestuur is

Vindt u ook dat goed bestuur voorwaarde is voor goed onderwijs? Denkt u dat uw bestuur al best goed is? Of vraagt u zich soms af wat er beter kan? Stuurt u al op onderwijskwaliteit en wilt u weten of u daarmee prima op weg bent? Heeft u een of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is het bestuurlijk assessment iets voor u! Dit assessment is ontwikkeld door de PO-Raad in het kader van het project ‘Sturen op Onderwijskwaliteit’ en door schoolbesturen gratis te gebruiken. Naar het assessment >>

Dagprogramma visitatiedag

Gaat u een visitatietraject aan met de PO-Raad, dan ziet u hier hoe een gemiddelde visitatiedag eruit ziet en wie welke rol heeft. Als u zelf een visitatie opzet, kan dit document dienen als richtlijn. Naar het dagprogramma >>

Format Feedbackformulier

Organiseer feedback op de opzet van uw zelfevaluatie. Laat een collegabestuurder die u visiteert nalopen of uw onderzoek helder opgezet is en aansluit bij uw onderzoeksvraag. Naar het formulier >>

Leidraad bestuurlijke zelfevaluatie

Deze leidraad kan u op weg te helpen bij het opstellen van een plan van aanpak passend bij de onderzoeksvraag van het schoolbestuur. Download de leidraad >>

Visitatie-onderwerpen

Nog zoekende welke vraag u tijdens de visitatie van uw bestuur wilt onderzoeken? Hier vindt u een vragenlijst die u op weg helpt. Download de vragenlijst >>

Evalueer uw bestuur

Dit document helpt u bij het opzetten van een onderzoek om uw bestuur te evalueren. Om de onderzoeksvraag van de zelfevaluatie te kunnen beantwoorden is het van belang dat het bestuur betrouwbare informatie verzamelt. Het bestuur doet dit door verschillende bronnen en betrouwbare onderzoeksinstrumenten te gebruiken. In dit document wordt een overzicht gegeven van verschillende onderzoeksmethoden die een bestuur kan inzetten voor de zelfevaluatie. Het document bevat ook een voorbeeld van een onderzoeksopzet. Download evaluatiedocument >>

Plan van aanpak zelfevaluatie

Ter voorbereiding van de zelfevaluatie zet u uiteen wat de onderzoeksvraag van het schoolbestuur is, wat de aanleiding is voor deze onderzoeksvraag en hoe u deze onderzoeksvraag beantwoord wilt krijgen. Dit kan volgens deze handige opzet. Download opzet >>

Verslagformat

Verwerk de uitkomst van de zelfevaluatie van uw bestuur in een verslag. U kunt daarvoor dit format gebruiken. Download format >>

Visitatierapportage

Het visiterende bestuur helpt het gevisiteerde schoolbestuur antwoord te vinden op zijn onderzoeksvraag. Hier vindt u een voorbeeld van een opzet voor de visitatierapportage, waarin het visiterende bestuur zijn bevindingen noteert. Download format >>

Vragenlijst Raad van Toezicht

Wilt u uw Raad van Toezicht (laten) bevragen om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag van het schoolbestuur? Dan kunt u gebruik maken van deze vragenlijst die de heer van Noort, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink ontwikkelde tijdens zijn deelname aan het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Download vragenlijst >>