Een school komt zonder meer voor bekostiging in aanmerking als haar leerlingenaantal gelijk is aan of boven de opheffingsnorm zit van de gemeente waarin zij gevestigd is.

Daalt het leerlingenaantal van een school onder de opheffingsnorm, dan dreigt er nog geen direct gevaar. De bekostiging wordt pas beëindigd als het leerlingenaantal gedurende drie achtereenvolgende schooljaren minder heeft bedragen dan de opheffingsnorm. Deze regel is te vinden in artikel 153 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De WPO kent een tweetal uitzonderingen op de hierboven genoemde regel inzake beëindiging bekostiging:

1. Laatste school van de richting
Een school die op grond van artikel 153 lid 1 WPO geen bekostiging meer zal ontvangen, kan hiervoor in aanmerking blijven komen als ze voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • het aantal leerlingen moet minimaal 50 zijn;
  • binnen een straal van 5 kilometer is de school de laatste school van de richting.

2. Gemiddelde schoolgrootte (art 157 WPO)
De wet kent nog een andere uitzonderingsbepaling waarop scholen die gedurende drie achtereenvolgende jaren met hun leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zitten, een beroep kunnen. Het betreft de gemiddelde schoolgrootte:

  • de school (of scholen) die niet meer voldoet aan de voorwaarden van lid 1 artikel 153 WPO, blijft voor bekostiging in aanmerking komen indien de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van het bestuur tenminste bedraagt 10/6 maal het gewogen gemiddelde van de opheffingsnormen van de gemeenten waarin een bestuur scholen heeft; (Het gewogen gemiddelde wordt vastgesteld door alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen bij elkaar op te tellen en vervolgens de uitkomst te delen door het aantal scholen. Hieronder is dat in formulevorm gepresenteerd. De gemiddelde schoolgrootte moet groter of gelijk zijn aan: 10/6 * som van alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen/aantal scholen. Gemiddelde schoolgrootte = aantal leerlingen/aantal scholen);
  • de school die in stand wordt gehouden op basis van de gemiddelde schoolgrootte moet minimaal 23 leerlingen tellen.

Met het instrument dat hieronder is opgenomen kunt u de gemiddelde schoolgrootte voor uw schoolbestuur berekenen per schooljaar 2014/2015

Meer informatie

Achtergrondinformatie vindt u op de websites van het ministerie van OCW, terwijl in het werkblad Toelichting ook de hoofdzaken zijn weergegeven.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Gertjan van Midden
Reinier Goedhart

Bestanden bij deze pagina