Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat er ook op gemeentelijk niveau ontwikkelingen zijn die die ouderbetrokkenheid beïnvloeden. Denk aan CJG, WMO, Jeugdzorg en ouderbeleid VVE.

Om het de partijen in het lokaal bestuurlijk overleg makkelijker te maken hun plannen en al bestaand beleid op elkaar af te stemmen, is een ondersteuningspakket ontwikkeld. Daarmee kunnen de betrokken partners hun ideeën over ouderbetrokkenheid in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) gezamenlijk vormgeven, maar met respect voor elkaars bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Het ondersteuningspakket bestaat uit een discussiestuk voor lokaal overleg, een factsheet en een screeningsinstrument waarmee de situatie in de eigen gemeente kan worden geïnventariseerd. Het pakket is ontwikkeld door Oberon en Cedin, in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanuit het programma ‘ouders en school samen’. Het pakket kunt u hieronder downloaden.