Handreiking professioneel statuut

In de Handreiking professioneel statuut staan stappen die schoolbesturen en hun scholen kunnen zetten om tot een professioneel statuut te komen. Elk schoolorganisatie kan het stappenplan naar eigen inzicht hanteren om tot een passend en gedragen set met afspraken te komen.

Volgens de Wet Beroep Leraar moet elke school of onderwijsinstelling sinds 1 augustus 2017 een professioneel statuut hebben. De wet schrijft voor dat er een statuut komt, maar niet hoe dat statuut er uit moet zien. In de wet wordt bepaald dat de leraar voldoende professionele ruimte moet hebben met betrekking tot het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch proces in de klas en de school/instelling. Een leraar heeft voldoende professionele ruimte nodig om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Dat sluit aan bij de Code Goed Bestuur. Daarin heeft het primair onderwijs afgesproken dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd.

Instrumenten