Hoe draagt HR beleid bij aan het realiseren van onderwijskwaliteit?  Is er zicht op de kwaliteiten van iedere medewerker en worden die benut in de teams? Lukt het om los te komen van de waan van de dag en te kijken naar samenhang en strategie? En hoe neem je je rol in als HR professional, samen met je bestuurder, in het grotere geheel van de organisatie? Op deze vragen geeft de ‘Leergang strategische HR’ een antwoord aan zowel bestuurder als HR-professional.

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’ centraal staan in haar visie. Het gaat om de ontwikkeling van ieder kind dat klaargestoomd wordt voor de wijde wereld. Binnen het primair onderwijs is de uitdaging om steeds te anticiperen op de veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Om dit op de juiste manier te doen is het nodig dat alle collega’s in gezamenlijkheid werken aan de gestelde doelen. Het zijn immers leraren in de scholen die een cruciale rol vervullen bij het realiseren van de onderwijsdoelen. En het bestuur en de schoolleider die, met het oog op de toekomst, ontwikkelingen in de omgeving een plek geven binnen de organisatie doelen. 

Wat willen we bereiken?

Personeelsbeleid en personeelsmanagement zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat leraren, Ib-ers, schoolleiders en bestuurder samenwerken aan gestelde doelen. De bedoeling van deze leergang is om bestuurders en HR professionals inzicht te bieden op welke manier de HR functie bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. En wat er vervolgens nodig is om die kennis over HR beleid te gebruiken binnen de eigen school/scholen.

Aan het einde van de leergang heb je:

  • Duidelijk hoe personeelsbeleid (en instrumenten) ingezet kan (kunnen) worden in de schoolorganisaties;
  • Besproken welke rol dit vraagt van de verschillende personen in het bestuur;
  • Inzicht en kennis op HR onderwerpen opgedaan en verdiept;
  • Nagedacht hoe de kennis en inzichten toegepast kunnen worden in de eigen context.

Hoe gaan we dat doen?

In vier lesdagen worden bestuurder en HR professional geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar de eigen organisatie te kijken met als doel steeds een stukje beter te worden. Er wordt een brede kennisimpuls geboden waarbij we samenhang en verbanden aanbrengen in de verschillende bouwstenen van HR beleid en het strategische component belichten. Deelnemers wisselen onderling ervaringen uit en gaan via interactieve werksessies aan de slag om de kennis en inzichten zoveel mogelijk direct toe te spitsen op hun eigen organisatie.

We maken in de leergang een combinatie van bestuurder en HR professional omdat beiden belangrijk zijn voor het HR beleid in de organisatie. De bestuurder bekijkt het HR beleid in samenhang met de andere ontwikkelingen in de organisatie. De HR professional draagt zorg voor uitwerking van het beleid en denkt mee over de implementatie.

In het ochtendprogramma van de leergang kunnen bestuurder en HR professional samen een beeld vormen van de toegevoegde waarde van de aangeboden kennis. Tevens kunnen zij ter plekke samen prioriteiten bepalen in het verder ontwikkelen van het beleid. Na een gezamenlijke lunch gaat de HR professional in de middag aan de slag met de praktische uitwerking.

Globale weergave programma

Doelgroepen :     Bestuurder en HR professional
Tijdsinvestering:  4 ochtenden voor de bestuurder, 4 dagen voor de HR professional

Lesdagen:        

  • 16 november 2017
  • 17 januari 2018
  • 8 februari 2018
  • 7 maart 2018

Ochtendprogramma met bestuurder en HR professional  10.00-12.30
Gezamenlijke lunch                                                      12.30-13.30
Middag programma met HR professional                        13.30-16.30

 

 Ochtend:
 Thematische verdieping
 Bestuurder & HR professional

 Middag:
 Praktische toepassing
 HR professional

Dag 1   Hoe draagt HR bij aan onderwijskwaliteit? Wat betekent de kennis uit het ochtendprogramma voor mijn organisatie?
Dag 2 Welk onderwijspersoneel hebben wij nodig in het licht van onze onderwijsdoelstellingen? Hoe ga ik ermee om als de huidige en gewenste situatie hierin niet overeenkomen?
Dag 3 Welke rollen neemt de HR Functie in binnen strategisch personeelsbeleid? Wat vragen die rollen van onze mensen en organisatie?
Dag 4 Wat zijn de volgende stappen voor onze organisatie? Wat is hierin mijn eigen rol?

Aanmelden en praktische informatie

De leergang is onderdeel van het project ‘HR Goed voor Elkaar’ van de PO-Raad. Om mee te doen meld u zich aan via dit aanmeldformulier. In de voorbereiding op de leergang nemen we contact op om een persoonlijk ‘vraagverheldering gesprek’ in te plannen. Daarin analyseren we met u de opgave waar uw bestuur voor staat en de vraagstukken die daarin belangrijk zijn. Deze voorbereiding is een startpunt in de leergang. Voor deelname aan de leergang vragen we een eigen bijdrage van 750 euro, exclusief BTW, per bestuur.