Thematiek: 

Bij een inventarisatie van de grootste werkproblemen, die leerkrachten op onze scholen ervaren, scoorden omgaan met gedrag en goed klassenmanagement erg hoog. Een groep leerkrachten analyseert samen met collega's, die zich bij deze thema's betrokken voelen, wat ze in de praktijk tegen komen en hoe ze daar het meest adequaat mee om kunnen gaan.

Onze invalshoek is, dat je 'goed gedrag kunt leren', hetgeen zowel voor leerlingen als ook voor leerkrachten geldt.
Gedragsverandering van leerkrachten, een positieve gedragsverandering van leerlingen, én veranderingen op school en bestuursniveau zijn in gang gezet, gebaseerd op de pijlers: respect, veiligheid en zelfverantwoordelijkheid.
Deze pijlers zijn ook zichtbaar in de andere leer- en ontwikkelingstrajecten voor kinderen en personeel binnen ons bestuur.

Samenstelling: 

De leden nemen actief deel aan de LGGK voor een beperkt aantal jaren. Roulerend lidmaatschap moet zoveel mogelijk scholen /personeelsleden betrekken bij uitwisseling van expertise en inzicht in wensen en mogelijkheden binnen de INOS-organisatie.
Van de 29 scholen van INOS (25 basisscholen, 1 SBO en 3 (V)SO-scholen) nemen ruim dertig personen deel aan de diverse werkgroepen.
Jaarlijks worden werkgroepen samengesteld, gericht op concrete doelen of thema’s voor dat moment. De werkgroep is zelf gezamenlijk verantwoordelijk voor voortgang van ontwikkelproces of uitvoering bij hun concrete opdracht.
 

Doel: 

  • laagdrempelige hulp bieden aan collega-leerkrachten met werkproblemen op gebied van gedrag en klassenmanagement
  • inspiratie, kennis en vaardigheden aanbieden aan leden van de Leergemeenschap GK en overige INOS-collega’s.
     

Activiteiten: 

De eerste jaren is een basis ondersteuningsstructuur rondom gedrag weggezet via werkgroepen op het niveau van de leerkracht/klas, niveau van de school en niveau van het bestuur. De komende tijd wordt daarnaast concreter ingezoomd op inventariseren van gedragskwaliteiten onder het personeel. Op basis van behoeften worden praktische workshops en intervisiemomenten georganiseerd voor en door de eigen mensen van onze INOS-scholen.
 

Contactpersoon: 

Ben Kusters, 
E-mail: ben.kusters@inos.nl
Telefoonnummer: 076-5611688